Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Algemene bepalingen
- Uitkering gewezen gouverneur
- Ouderdomspensioen
- Nabestaandenpensioenen
- Berekening nabestaandenpensioenen
- Samenloop van pensioenen
- Verval van pensioen en uitkering
- Ingang en einde van pensioen en uitkering
- Administratieve bepalingen
- Beroep en herziening
- Overgangsbepalingen
+ Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 18 Rijkswet pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder pensioen verstaan het bedrag dat overblijft na vermindering van dat pensioen wegens recht op ouderdomspensioen krachtens een wettelijke aanspraak op een volksverzekering of een naar aard en strekking daarmee overeenkomend pensioen of uitkering.
2.
Indien naast een pensioen op grond van deze rijkswet tevens recht bestaat op een of meer pensioenen als bedoeld in het vijfde lid en het totaal van die pensioenen meer bedraagt dan het grensbedrag omschreven in het derde lid, wordt eerstbedoeld pensioen beperkt tot een zodanig gedeelte van het grensbedrag als evenredig is aan de verhouding waarin dat pensioen staat tot het totaal van de pensioenen.
3.
Het grensbedrag is het pensioen dat met toepassing van artikel 8 tot een maximum van 70% zou zijn toegekend naar een wedde vermeerderd met de vakantie-uitkering overeenkomend met het bedrag, vastgesteld op grond van artikel 1, vierde lid, van het Reglement.
4.
Indien het bedrag van een of meer van de in het tweede lid bedoelde pensioenen bij berekening van de maximaal in aanmerking komende diensttijd hoger is of zou zijn dan het grensbedrag, bedoeld in het derde lid, treedt dat hogere bedrag of het hoogste van die bedragen voor de toepassing van het tweede lid in de plaats van het grensbedrag.
5.
Onder een pensioen krachtens een andere regeling wordt in dit artikel verstaan een pensioen, een daarmee in aard overeenkomende uitkering, alsmede een onderstand bij wijze van pensioen ten laste van het Rijk, een provincie, een gemeente, een waterschap of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, van de Stichting Pensioenfonds ABP, dan wel ten laste van Aruba, Curaçao en Sint Maarten of een publiekrechtelijk lichaam in deze landen of een door het openbaar gezag in een van deze landen ingesteld fonds, met inbegrip van de daarop onder welke benaming ook verleende toeslagen. Onder een pensioen krachtens een andere regeling wordt in dit artikel mede begrepen een ten laste van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten onder welke benaming ook verleende toeslag op een pensioen, een daarmede in aard overeenkomende uitkering of een onderstand bij wijze van pensioen ten laste van Suriname of een publiekrechtelijk lichaam in dat land.
6.
Na beperking van een eigen pensioen volgens het eerste of tweede lid wordt de toegepaste beperkingsbreuk slechts gewijzigd, wanneer een pensioen krachtens een andere regeling wordt toegekend of beëindigd dan wel wordt herzien.
7.
Bij regeling van Onze Minister, Onze minister-president van Aruba, van Curaçao, onderscheidenlijk van Sint Maarten gehoord, kan de in het vijfde lid opgenomen opsomming worden aangevuld met andere regelingen en kunnen regelingen van de werking van dit artikel worden uitgezonderd.