Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. De raad
+ Hoofdstuk 3. Melding
+ Hoofdstuk 4. Informatiemateriaal
- Hoofdstuk 5. Het onderzoek
+ Hoofdstuk 6. Vervolg op aanbevelingen
+ Hoofdstuk 7. Onderzoek door een andere staat
+ Hoofdstuk 8. Straf- en opsporingsbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Evaluatie
+ Hoofdstuk 10. Taakverwaarlozing
+ Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 57 Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De raad neemt door hem vergaarde informatie niet in het rapport op voorzover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van het Koninkrijk zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.
2.
De raad neemt eveneens door hem vergaarde informatie niet in het rapport op voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van het Koninkrijk of de landen van het Koninkrijk met andere staten of met internationale organisaties;
b. de economische of financiële belangen van het Koninkrijk, van de publiekrechtelijke lichamen van de landen van het Koninkrijk, of van de in artikel 1a, onderdeel c en d, van de Wet openbaarheid van bestuur bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen van de landen van het Koninkrijk;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden.
3.
Het eerste lid, aanhef en onderdeel c, is niet van toepassing voorzover het milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer betreft die betrekking heeft op de emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van genoemde bepaling het opnemen van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van opname in het rapport niet opweegt tegen het daar genoemde belang.
4.
Het tweede lid, aanhef en onderdeel b, is van toepassing op het opnemen in het rapport van milieu-informatie, als bedoeld in a rtikel 19.1a van de Wet milieubeheer, voorzover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.
5.
Het tweede lid, aanhef en onderdeel e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon heeft ingestemd met opname in het rapport.
6.
Het tweede lid, aanhef en onderdeel f, is niet van toepassing op het opnemen in het rapport van milieu-informatie als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer.
7.
Het opnemen in het rapport van milieu-informatie, als bedoeld in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer, blijft eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.
8.
Bij het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie wordt in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.
9.
Het derde tot en met het achtste lid is niet van toepassing op milieu-informatie die op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba betrekking heeft.