Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Basisdiensten gastransport en de daarmee noodzakelijk verbonden diensten
+ Hoofdstuk 3. Entry- exit en balancering
+ Hoofdstuk 4. Toegang tot de markt en verhandelbaarheid
+ oofdstuk 5. Transparantie en informatievoorziening
+ Hoofdstuk 6. Verdeling van capaciteit
+ Hoofdstuk 7. Indicatieve tarieven regionale gastransportbedrijven
+ Hoofdstuk 8. Indicatieve tarieven Gastransport Services
+ Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Richtlijnen Gastransport 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Richtlijnen Gastransport 2005
1.
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a. Afschakelbare transportdienst: een dienst waarbij het gastransportbedrijf en de netgebruiker contractueel overeenkomen dat de gecontracteerde transportcapaciteit op vooraf overeengekomen voorwaarden kan worden onderbroken;
b. Balanceringsperiode: de contractueel overeengekomen periode waarbinnen de hoeveelheid gas die een netgebruiker op het gastransportnet invoedt, gelijk moet zijn aan de hoeveelheid gas die hij aan het net onttrekt;
c. Backhauldienst: een dienst waarbij transport kan worden gecontracteerd tegen de fysieke stroom in;
d. Basisdienst: standaarddienst met betrekking tot het transport van gas of de daarmee noodzakelijkerwijs verbonden diensten tegen standaardvoorwaarden;
e. Cascademodel: model voor het toerekenen van transportkosten naar verschillende drukniveaus;
f. Drukniveau: een vooraf bepaalde bandbreedte waarbinnen de druk binnen een bepaald deel van een gastransportnet blijft;
g. Entry punt: een punt gekoppeld aan één of meerdere entry terminals waar transportcapaciteit kan worden gecontracteerd of verhandeld teneinde gas op het gastransportnet te kunnen invoeden;
h. Entry terminal: een fysiek punt in een gastransportnet waar daadwerkelijk gas op dat gastransportnet kan worden ingevoed;
i. Exit punt: een punt gekoppeld aan één of meerdere exit terminals waar transportcapaciteit kan worden gecontracteerd of verhandeld teneinde gas aan het gastransportnet te kunnen onttrekken;
j. Exit terminal: een fysiek punt in een gastransportnet waar daadwerkelijk gas aan dat gastransportnet kan worden onttrokken;
k. Gas: stof die bij een temperatuur van 15 o Celsius en bij een druk van 1.01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is;
l. Gastransportbedrijf: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een gastransportnet beheert;
m. Gastransportnet: niet tot een gasproductienet (zoals bedoeld in artikel 1, sub c Gaswet) behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van landsgrensoverschrijdende leidingen, hulpmiddelen en installaties waarmee noodzakelijkerwijs met dat transport verbonden diensten worden verricht, met uitzondering van de leidingen, hulpmiddelen en installaties van een afnemer die gelegen zijn binnen een terrein dat eigendom is van deze afnemer en die uitsluitend dienen voor het transport van gas voor eigen verbruik door die afnemer of voor verbruik door anderen die op dat terrein gevestigd zijn;
n. Gastransport Services: bedrijfsonderdeel van de N.V. Nederlandse Gasunie dat belast is met het beheer van het gastransportnet van Gasunie, dan wel de rechtspersoon aan wie het beheer van het gastransportnet van Gasunie zal worden opgedragen;
o. Genomineerde transportcapaciteit: het deel van de gecontracteerde transportcapaciteit, waarvan de netgebruiker op voorhand heeft aangegeven deze te zullen benutten;
p. Indicatieve tarieven en voorwaarden: de tarieven en voorwaarden bedoeld in artikel 12 van de Gaswet;
q. Maatwerkcontracten: overeenkomsten tussen gastransportbedrijven en netgebruikers tot het leveren van diensten, niet zijnde basisdiensten;
r. Nationaal Balans Punt: de virtuele marktplaats op het gastransportnet van Gastransport Services waar de positie van een netgebruiker wordt bepaald en gas kan worden verhandeld. Het Nationaal Balans Punt wordt bereikt door invoeding van gas op een entry punt en verlaten door onttrekking van gas op een exit punt;
s. Netgebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon voor wie met behulp van een gastransportnet het transport van gas en daarmee noodzakelijkerwijs verbonden diensten worden verricht;
t. Normaal kubieke meter: een hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0 o C) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is en een volume inneemt van 1 kubieke meter en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ;
u. Positie: de hoeveelheid gas die een netgebruiker per saldo gedurende de contractueel overeengekomen balanceringsperiode aan het gasttransportnet heeft onttrokken, dan wel daarop heeft ingevoed. Een positie kan ‘short’ (gasinvoer kleiner dan afname), ‘long’ (gasinvoer groter dan afname) dan wel in evenwicht zijn (gasinvoer gelijk aan afname);
v. Regionaal gastransportbedrijf: netbeheerders zoals bedoeld in artikel 2 van de Gaswet;
w. Schaarste: gebrek aan voldoende transportcapaciteit op een bepaald punt gedurende een bepaalde periode;
x. Systeemintegriteit: toestand van het gastransportnet waarbij de druk en de kwaliteit van het gas in het betreffende transportnet binnen de door het gastransportbedrijf gestelde minimum en maximum grenzen blijven waardoor het transport van gas technisch gewaarborgd is;
y. Title Transfer Facility: een dienst waarmee gas op het Nationaal Balans Punt enige tijd voor aanvang van het transport kan worden overgedragen naar een andere netgebruiker. De verkoper van het gas creëert een virtueel exit punt; de inkoper van gas creëert een virtueel entry punt;
z. Tolerantiewaarde: een contractueel overeengekomen percentage waarmee een netgebruiker met zijn gerealiseerde afname open neerwaarts mag afwijken van de gerealiseerde invoeding op het gastransportnet voor die periode. Indien de realisatie niet direct gemeten kan worden, dan wordt het overeengekomen percentage gekoppeld aan de allocatie voor die periode. De tolerantiewaarde kan op dagbasis worden bepaald of op uurbasis;
aa. Transportcapaciteit: de hoeveelheid gas die per tijdseenheid op een entry punt of exit punt, dan wel tussen een combinatie van entry punten en exit punten kan worden getransporteerd, gemeten in normaal kubieke meter per uur.
1.
Gastransportbedrijven bieden in ieder geval als basisdienst een gegarandeerde transportdienst aan waarbij het gastransportbedrijf zich jegens een netgebruiker die deze dienst afneemt, inspant om onafgebroken transportcapaciteit beschikbaar te stellen.
2.
De wijze waarop een gastransportbedrijf invulling geeft aan het bepaalde in het eerste lid is onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid Gaswet.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2, biedt Gastransport Services in ieder geval de basisdienst kwaliteitsconversie aan.
2.
Onder kwaliteitsconversie als bedoeld in het eerste lid wordt ten minste verstaan een dienst waarmee Gastransport Services het gas dat netgebruikers voor transport aanbieden door bijmenging van gassen of op een andere wijze in een overeengekomen kwaliteit en samenstelling brengt.
3.
Gastransport Services zal flexibiliteit inkopen en een flexibiliteitdienst aanbieden indien hiertoe behoefte in de markt bestaat.
4.
Onder een flexibiliteitdienst als bedoeld in het derde lid wordt vooralsnog ten minste verstaan: een dienst die voorafgaand aan een balanceringsperiode wordt overeengekomen en waarmee Gastransport Services netgebruikers in staat stelt om:
a. hun positie in evenwicht te brengen zonder dat er sprake is van netto gaslevering door Gastransport Services aan die netgebruikers of van netto gaslevering door die gebruikers aan Gastransport Services en;
b. de contractueel vastgelegde tolerantiewaarde te overschrijden, dan wel die tolerantiewaarde te vergroten.
5.
Daarnaast biedt Gastransport Services afschakelbaar transport als basisdienst aan, waarbij Gastransport Services transportcapaciteit beschikbaar stelt die zij in geval van daadwerkelijke schaarste kan terugnemen. De indicatieve voorwaarden en tarieven voor een afschakelbare transportdienst voldoen aan de eisen van transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en redelijkheid.
6.
Gastransport Services biedt eveneens een basisdienst ‘basic backhaul’ en een basisdienst afschakelbare backhaul aan op de exit punten die zijn gelegen op de Nederlandse grens.
7.
De basisdienst ‘basic backhaul’ heeft een transportzekerheid die grenst aan de zekerheid van een gegarandeerde transportdienst. De beschikbare transportcapaciteit voor deze dienst wordt ieder jaar bepaald op grond van de minimum fysieke gasstroom die de afgelopen drie jaar in een bepaalde maand op een bepaald exitpunt is opgetreden. Bij deze minimum fysieke gasstroom wordt vervolgens de gerealiseerde backhaul in de betreffende maand op het betreffende exitpunt opgeteld.
1.
De indicatieve voorwaarden van de regionale gastransportbedrijven voorzien erin dat de regionale gastransportbedrijven op verzoek van een netgebruiker in overleg treden over een maatwerkcontract dat geheel of gedeeltelijk afschakelbaar is.
1.
De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven maken een onderscheid tussen overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten, inclusief afschakelbare basisdiensten, met een looptijd van twaalf maanden of korter (kortlopende basisdiensten) en overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten, inclusief afschakelbare basisdiensten, met een looptijd van meer dan twaalf maanden (langlopende basisdiensten).
2.
De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven bepalen dat kortlopende basisdiensten in ieder geval worden aangeboden met een looptijd van twaalf maanden.
3.
De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven kunnen bepalen dat in aanvulling op basisdiensten met een looptijd van twaalf maanden, kortlopende basisdiensten worden aangeboden met andere vaste looptijden. De looptijden waarmee kortlopende basisdiensten worden aangeboden weerspiegelen de daar naar in de markt bestaande vraag.
4.
Langlopende basisdiensten worden uitsluitend aangeboden met een looptijd die gelijk is aan een veelvoud van twaalf maanden tot een maximum van zestig maanden. Het indicatieve tarief voor langlopende basisdiensten wordt jaarlijks aangepast aan de wijzigingen in het indicatieve tarief voor basisdiensten met een looptijd van twaalf maanden.
5.
De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven doen recht aan de behoefte die in de markt bestaat aan kortlopende contracten.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 biedt Gastransport Services een kortlopende basisdienst aan met een looptijd aan van vierentwintig klokuren met aanvangstijd 6:00 uur ’s ochtends.
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 biedt Gastransport Services een kortlopende basisdienst aan met een looptijd van één maand.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 4 bieden de regionale gastransport kortlopende maatwerkcontracten aan met een looptijd van vierentwintig klokuren met aanvangstijd 6:00 ’s ochtends.
1.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services bevatten een tarievensystematiek die gebaseerd is op entry- en exit punten. De entryen exit punten worden bepaald op grond van objectieve, transparante en non-discriminatoire voorwaarden en omvatten in ieder geval alle entry- en exit terminals die zijn gelegen op de Nederlandse grens. De vaststelling van de entry- en exit punten vormt onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.
2.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services met betrekking tot de basisdienst ‘gegarandeerde transportdienst’ maken het mogelijk dat een netgebruiker per entry punt of exit punt deze dienst afzonderlijk afneemt en dat deze bij het contracteren van transportcapaciteit op een entry punt niet behoeft aan te geven op welk exit punt het ingevoede gas aan het gastransportnet zal worden onttrokken.
3.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services dienen te bepalen dat de transportcapaciteit op een specifiek exit punt bij voorrang kan worden gecontracteerd door de eindafnemer die een aansluiting heeft die is gekoppeld aan het desbetreffende exit punt.
1.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien erin dat de basisdienst ‘gegarandeerde transportdienst’ in ieder geval wordt aangeboden met een balanceringsperiode van een dag en binnen de dag met een balanceringsperiode van een uur.
2.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services van de basisdienst ‘gegarandeerde transportdienst’ bepalen de tolerantiewaarden op dagbasis en uurbasis.
3.
De in het tweede lid bedoelde tolerantiewaarde is op uurbasis temperatuurafhankelijk waarbij:
a. een tolerantiewaarde van tenminste 13 procent wordt gehanteerd bij temperaturen boven 0 o C, en;
b. deze tolerantiewaarde recht evenredig afneemt vanaf 13 procent bij een temperatuur van 0 o C tot 0 procent bij een temperatuur van –17 o C of lager.
4.
Voor de toepassing van het derde artikellid wordt uitgegaan van de effectieve etmaalgemiddelde temperatuur, zoals dagelijks ten aanzien van dezelfde plaats in Nederland wordt bepaald door een meteorologisch instituut van naam, zulks naar keuze van Gastransport Services. De keuze van het meteorologisch instituut en de plaats in Nederland wordt door Gastransport Services bekend gemaakt.
5.
De in het tweede lid bedoelde tolerantiewaarde op dagbasis is 0 procent.
6.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services bepalen dat de positie van een netgebruiker wordt vastgesteld op het Nationaal Balans Punt. Voor het bepalen van deze positie wordt op zowel uurbasis als dagbasis een operationele foutenmarge van ten minste 2 procent gebruikt.
1.
Gastransport Services zal voor 1 juli 2005 aan DTe een voorstel doen voor de ontwikkeling van een economischer georiënteerd balanceringsregime dat in het kalenderjaar 2006 wordt geïntroduceerd. Het voorstel is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
a. het balanceringsregime bevat financiële prikkels om doelmatig gebruik van het landelijk gastransportnet door netgebruikers te bevorderen;
b. het balanceringsregime bevat financiële prikkels om doelmatige handhaving van de systeembalans door de landelijk netbeheerder te bevorderen;
c. de boetesystematiek moet de kosten voor het balanceren weerspiegelen.
2.
Het in het eerste lid, onderdeel c bedoelde uitgangspunt betekent tenminste dat er een redelijke relatie is tussen de hoogte van de boete voor onbalans en de kosten die worden gemaakt voor het balanceren van het systeem.
3.
Het balanceringsregime voorziet in een systematiek waarbij de landelijk netbeheerder netgebruikers kan stimuleren om de handhaving van de systeembalans te ondersteunen. Netgebruikers die deze ondersteuning verlenen krijgen geen boete voor onbalans in rekening gebracht, ongeacht of deze ondersteuning heeft geleid tot een positie die uit evenwicht is.
4.
In het voorstel zoals bedoeld in het eerste lid wordt tevens de relatie tussen de landelijk netbeheerder en de onbalansmarkt verder vormgegeven.
1.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services kunnen bepalen dat het haar is toegestaan om de dienstverlening aan een netgebruiker terstond, tijdelijk te onderbreken, indien zich in enige balanceringsperiode een overschrijding van de tolerantiewaarde voordoet.
2.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services bepalen voorts dat van de in het eerste lid genoemde mogelijkheid slechts gebruik wordt gemaakt, indien dit noodzakelijk is om de systeemintegriteit te waarborgen, alsmede om de dienstverlening aan andere netgebruikers te verzekeren.
1.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien in de mogelijkheid dat netgebruikers onderling hun posities in evenwicht brengen door deze posities, of delen daarvan, vooraf te verhandelen dan wel op een andere geschikte wijze in evenwicht te brengen. Hiertoe behoren in ieder geval de volgende handelsactiviteiten op het Nationaal Balans Punt:
a. het vooraf verhandelen van tolerantieruimte;
b. het verhandelen van gas middels de Title Transfer Facility.
2.
Gastransport Services ondersteunt dit met behulp van een elektronisch bulletinboard waar netgebruikers gebruik van kunnen maken om informatie uit te wisselen.
3.
De indicatieve tarieven en voorwaarden van Gastransport Services voorzien erin dat de kosten die Gastransport Services maakt om (dreigend) verlies van systeemintegriteit te voorkomen of te herstellen worden toegerekend aan netgebruikers wier positie niet in evenwicht is, voor zover deze kosten aan hen toerekenbaar zijn. Daarbij staat het Gastransport Services vrij om deze kosten door te berekenen aan alle netgebruikers wier positie niet in evenwicht is of slechts aan de netgebruikers wier positie niet in evenwicht is en die bijdragen aan het (dreigend) verlies van systeemintegriteit.
4.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8, derde lid, kan Gastransport Services in de indicatieve voorwaarden opnemen dat zij een boete heft op netgebruikers die hun positie niet tijdig in evenwicht brengen.
1.
De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven bevatten geen bepalingen die bij de uitvoering daarvan de toetreding op de markt voor gashandel en gaslevering onnodig belemmeren. In dat verband bevatten de indicatieve voorwaarden in ieder geval geen:
a. bepalingen waarin aan de netgebruiker kredietwaardigheideisen worden gesteld of van hem gevergd wordt zekerheid te stellen, die verder gaan dan het totaal van de op hem rustende financiële verplichtingen uit de overeenkomst tot levering van basisdiensten of andere diensten;
b. bepalingen die ertoe strekken dat een basisdienst of een andere dienst slechts kan worden afgenomen tezamen met andere diensten;
c. bepalingen op grond waarvan het een netgebruiker verboden wordt om basisdiensten of andere diensten bij een ander dan het betrokken gastransportbedrijf af te nemen; en
d. bepalingen, waarin de levering van basisdiensten of andere diensten afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van onderliggende overeenkomsten, al dan niet met betrekking tot het transport of levering van, dan wel de handel in gas.
1.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien erin dat overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten, inclusief afschakelbare basisdiensten, of delen daarvan, verhandelbaar zijn en dat daarin geen bepalingen worden opgenomen die de verhandelbaarheid, direct dan wel indirect, beperken. In dat verband bevatten de indicatieve voorwaarden in ieder geval geen:
a. bepalingen die de gehele of gedeeltelijke overdracht van overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten verbieden, waarbij een gedeeltelijke overdracht betrekking kan hebben op (i) een deel van de gecontracteerde capaciteit, (ii) een deel van de overeengekomen contractsduur;
b. bepalingen die vereisen dat de overdragende partij voorafgaand aan de overdracht aan het gastransportbedrijf de identiteit bekend maakt van zijn contractuele wederpartij;
c. bepalingen die vereisen dat het gastransportbedrijf (voorafgaand aan de overdracht of daarna) instemt met de overdracht van overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten;
d. bepalingen die vereisen dat overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten slechts kunnen worden overgedragen aan partijen die reeds zelf soortgelijke overeenkomsten hebben gesloten met het betreffende gastransportbedrijf;
e. bepalingen die vereisen dat de inhoud van de betreffende overeenkomst tot het leveren van basisdiensten vertrouwelijk dient te blijven.
2.
De indicatieve voorwaarden kunnen bepalingen bevatten, waarin Gastransport Services eist dat de overdragende partij in staat voor nakoming door diens rechtsopvolger(s) van de op deze laatste(n) rustende verplichtingen uit de overeenkomst tot het leveren van basisdiensten of het overgedragen deel daarvan.
3.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 onderdeel b, kunnen de indicatieve voorwaarden van Gastransport Services bepalen dat voorafgaand aan de overdracht de identiteit van contractuele wederpartij bekend wordt gemaakt bij het gastransportbedrijf, indien dit noodzakelijk is om met instemming van het gastransportbedrijf de overdracht van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te kunnen laten plaatsvinden.
1.
De indicatieve voorwaarden van de regionale gastransportbedrijven voorzien erin dat een netgebruiker kan verzoeken om een maatwerkcontract dat geheel of gedeeltelijk verhandelbaar is.
1.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien erin dat Gastransport Services aan iedere netgebruiker die zij toegang heeft verleend tot haar gastransportnet, alsmede aan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met haar in onderhandeling wil treden, periodiek op de Internetpagina van Gastransport Services in ieder geval de navolgende informatie verschaft:
a. een opsomming en een beschrijving van alle entry en exit terminals;
b. een opsomming van alle in het tariefsysteem gehanteerde entry punten en exit punten;
c. van de entry-, exit en bidirectionele punten die op de Nederlandse grens liggen en de door Gastransport Services aangeboden kwaliteitsconversiedienst:
Soort informatie Verleden Toekomst Periode
Firm totaal 3 jaar 5 jaar 1 dag
Firm beschikbaar 3 jaar 5 jaar 1 dag
Firm geboekt 3 jaar 5 jaar 1 dag
Firm genomineerd Alle nominaties 1 uur
Firm gebruikt 3 jaar 1 uur
Afschakelbaar geboekt 3 jaar 5 jaar 1 dag
Afschakelbaar genomineerd Alle nominaties 1 uur
Afschakelbaar gebruikt 3 jaar 1 uur
Backhaul totaal 3 jaar 5 jaar 1 dag
Backhaul beschikbaar 3 jaar 5 jaar 1 dag
Backhaul geboekt 3 jaar 5 jaar 1 dag
Backhaul genomineerd Alle nominaties 1 uur
Backhaul gebruikt 3 jaar 1 uur
Kwaliteitsconversie: beschikbaar 3 jaar 5 jaar 1 dag
Kwaliteitsconversie: geboekt 3 jaar 5 jaar 1 dag
Kwaliteitsconversie: gebruikt 3 jaar 1 dag
d. een jaarlijkse rapportage over het afgelopen kalenderjaar met betrekking de inzet van alle in gebruik zijnde middelen van kwaliteitsconversie. De rapportage is gebaseerd op de Onderzoeksrapportage Kwaliteitsconversie zoals door DTe gepubliceerd in juni 2004.
e. een raming met betrekking tot de behoefte aan transporten kwaliteitsconversiecapaciteit en de wijze waarop de netbeheerder voornemens is om aan deze behoefte te voldoen, inclusief de gemaakte veronderstellingen voor deze raming, zoals op grond van de Gaswet aan de Minister van Economische Zaken wordt verstrekt. Deze dient jaarlijks te worden geactualiseerd.
f. De in het eerste lid, onderdelen a t/met e bedoelde informatie wordt geactualiseerd op het moment dat nieuwe informatie beschikbaar is, tenzij in het betreffende onderdeel een andere norm voor actualisatie is gesteld.
2.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan Gastransport Services bij raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel r, van de Gaswet om ontheffing verzoeken van onderdelen van de in dat lid, onder c neergelegde plicht tot publicatie. Raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel r, van de Gaswet verleent ontheffing indien er sprake is van bedrijfsvertrouwelijke informatie of informatie die bij publicatie kan leiden tot een onevenredige benadeling of bevoordeling van een bepaalde netgebruiker in afweging tegen het publieke belang van transparantie. Er wordt geen ontheffing verleend als meer dan twee partijen actief zijn op de in het eerste lid, onder c neergelegde onderdelen. De ontheffing geldt voor onbepaalde tijd. Gastransport Services is verplicht om eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ontheffing bij raad van bestuur van de mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel r, van de Gaswet te melden.
3.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien erin dat aan iedere netgebruiker die zij toegang heeft verleend tot haar gastransportnet, alsmede aan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met haar in onderhandelingen wil treden, informatie verschaft over dreigende schaarste in het netwerk. Gastransport Services dient vooraf aan te geven hoe zij bepaalt wanneer van een dergelijke situatie sprake is en betrekt dit in het overleg zoals bedoeld in artikel 12, derde lid van de Gaswet.
1.
De indicatieve voorwaarden van de regionale gastransportbedrijven voorzien erin dat het regionale gastransportbedrijf aan iedere netgebruiker die zij toegang heeft verleend tot haar gastransportnet, alsmede aan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met haar in onderhandelingen wil treden, informatie verschaft over dreigende schaarste in netwerk. Het regionale gastransportbedrijf dient vooraf aan te geven hoe zij bepaalt wanneer van een dergelijke situatie sprake is en betrekt dit in het overleg zoals bedoeld in artikel 12, derde lid van de Gaswet.
2.
De regionale gastransportbedrijven leveren uiterlijk 30 minuten na afsluiting van een klokuur aan de betreffende shipper en Gastransport Services de aan die shipper toe te rekenen hoeveelheid gas op uurbasis. De hoeveelheden hoeven nog niet gevalideerd en gecorrigeerd te zijn voor onder andere de exacte gaskwaliteit.
3.
Indien de regionale gastransportbedrijven kunnen aantonen dat de verplichtingen in het tweede lid op 1 januari 2005 praktisch nog niet uitvoerbaar zijn, dienen zij voor die tijd een stappenplan te ontwikkelen dat leidt tot de informatievoorziening zoals bedoeld in de betreffende leden. Het stappenplan maakt onderdeel uit van het overleg zoals bedoeld in artikel 12, derde lid van de Gaswet.
1.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien in een systeem met toepassing waarvan beschikbare transportcapaciteit wordt verdeeld over netgebruikers die gegarandeerde transportdiensten of andere transportdiensten willen afnemen.
2.
Het in het eerste lid bedoelde systeem voldoet ten minste aan de eisen van transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en redelijkheid. Dit betekent in het bijzonder dat het systeem er niet toe leidt dat Gastransport Services, moeder-, dochter- of groepsondernemingen van Gastransport Services, alsmede derden met wie zij ten tijde van de publicatie van deze richtlijnen reeds overeenkomsten had gesloten met betrekking tot de betreffende transportcapaciteit, bevoordeelt.
3.
Gastransport Services kan besluiten om het in het eerste lid bedoelde systeem te baseren op een veilingmechanisme.
4.
Het in het eerste lid bedoelde systeem voorziet er voorts in dat voor zover een netgebruiker nalaat om door hem gecontracteerde transportcapaciteit daadwerkelijk te gebruiken, de niet-gebruikte transportcapaciteit, na verloop van een redelijke termijn door Gastransport Services afschakelbaar kan worden aangeboden.
5.
De wijze waarop de gastransportbedrijven invulling geven aan het bepaalde in het derde lid weerspiegelt de wensen van marktpartijen en is onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde en vierde lid van de Gaswet.
1.
De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien in een nominatiesysteem waarbij netgebruikers kunnen aangeven welk deel van de gecontracteerde transportcapaciteit zij wensen te benutten.
2.
Het in het eerste lid bedoelde systeem voldoet ten minste aan de eisen van transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en redelijkheid. Dit betekent in het bijzonder dat het systeem er niet toe leidt dat Gastransport Services, moeder-, dochter- of groepsondernemingen van Gastransport Services, alsmede derden met wie zij ten tijde van de publicatie van deze richtlijnen reeds overeenkomsten had gesloten met betrekking tot de betreffende transportcapaciteit, bevoordeelt.
3.
In afwijking van het gestelde in dit artikel kan Gastransport Services netgebruikers die een overeenkomst hebben om gasstromen te balanceren, ontheffing verlenen van de plicht tot nomineren. De criteria waaraan een dergelijke netgebruiker dient te voldoen maken deel uit van het overleg op grond van artikel 12, derde lid van de Gaswet.
1.
De indicatieve tarieven van de regionale gastransportbedrijven met betrekking tot de basisdiensten transport zijn opgebouwd uit een transportonafhankelijk deel en een transportafhankelijk deel.
2.
Het transportonafhankelijke deel van het transporttarief wordt per aansluiting uitgedrukt in Euro’s per jaar.
3.
Het transportafhankelijke deel van het transporttarief wordt bepaald op basis van gecontracteerde transportcapaciteit, uitgedrukt in Euro’s per normaal kubieke meter per uur.
1.
De regionale gastransportbedrijven onderbouwen de indicatieve tarieven voor de basisdienst transport. De onderbouwing gaat uit van de efficiënte economische kosten die toerekenbaar zijn aan het produceren van de desbetreffende basisdiensten.
2.
Onderscheid in tarieven tussen basisdiensten met verschillende looptijden worden onderbouwd vanuit kostenverschillen die voortvloeien uit de verschillen in looptijd.
3.
De onderbouwing van de indicatieve tarieven vanuit de efficiënte economische kosten voor de basisdiensten transport, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt door het regionale gastransportbedrijf tegelijkertijd met publicatie van de indicatieve tarieven en voorwaarden gepubliceerd.
1.
De totale economische kosten transport van een regionaal gastransportbedrijf bestaan uit:
a. vermogenskosten;
b. afschrijvingen op geïnvesteerd vermogen; en
c. operationele kosten.
2.
Bij de bepaling van de totale economische kosten transport, zoals bedoeld in het eerste lid, moeten de thans in Nederland algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (richtlijnen voor de jaarverslaggeving) in acht worden genomen, tenzij daarvan in deze richtlijnen wordt afgeweken.
3.
De totale economische kosten transport als bedoeld in het eerste lid worden bepaald op basis van gegevens uit het meest recent afgesloten boekjaar.
4.
Bij het bepalen van de totale economische kosten transport als bedoeld in het eerste lid nemen de regionale gastransportbedrijven in ieder geval de navolgende kosten niet mee:
a. de kosten voor het beschikbaar stellen, onderhouden en vervangen van meters; en
b. de kosten voor het aanleggen, onderhouden en vervangen van aansluitingen.
1.
De vermogenskosten als bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder a, bestaan uit een nominaal redelijk rendement op het geïnvesteerd vermogen, dat gecorrigeerd is voor vennootschapsbelasting.
2.
Bij de bepaling van de hoogte van het geïnvesteerd vermogen wordt uitgegaan van de netto historische aanschafwaarde. Dit is de nominale historische aanschafwaarde van de vaste activa, verminderd met reeds gedane afschrijvingen op basis van historische aanschafwaarde van de vaste activa.
3.
Bij het vaststellen van het geïnvesteerd vermogen wordt geen goodwill betrokken.
4.
Het redelijk rendement gecorrigeerd voor vennootschapsbelasting wordt op objectieve wijze bepaald en onderbouwd met toepassing van het zogeheten Capital Asset Pricing Model.
5.
De hoogte van het redelijk rendement gecorrigeerd voor vennootschapsbelasting is onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.
1.
De afschrijvingen op geïnvesteerd vermogen als bedoeld in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, worden bepaald aan de hand van afschrijvingstermijnen van de vaste activa die gebaseerd zijn op de redelijkerwijs te verwachten economische levensduur. Bij het bepalen van de afschrijvingstermijnen zijn de op het moment van activering vastgelegde termijnen, zoals goedgekeurd door de accountant die de jaarrekening van het gastransportbedrijf heeft vastgesteld, uitgangspunt.
2.
Bij het vaststellen van de afschrijvingen wordt geen goodwill betrokken.
1.
Bij het onderbouwen van de indicatieve tarieven vanuit de totale economische kosten transport hanteren de regionale gastransportbedrijven het beginsel van kostenveroorzaking. Dit betekent dat zij bij de toerekening van kosten naar de basisdiensten gangbare en objectieve costdrivers hanteren, gebaseerd op het beginsel van causaliteit.
2.
Bij de onderbouwing op de wijze zoals bedoeld in het vorige lid, wordt een onderscheid gemaakt tussen basisdiensten, maatwerkcontracten en diensten ten behoeve van beschermde afnemers.
1.
De regionale gastransportbedrijven onderbouwen het transportonafhankelijke deel van de indicatieve tarieven met betrekking tot de basisdiensten transport vanuit de volgende kosten:
a. de kosten voor de gebruiksadministratie;
b. de kosten voor de debiteurenadministratie; en
c. de incassokosten.
2.
Het transportafhankelijke deel van de indicatieve tarieven met betrekking tot de basisdiensten transport wordt onderbouwd vanuit alle overige kosten met betrekking tot het transport van gas, dan de kosten genoemd in het eerste lid van dit artikel.
3.
De indicatieve tarieven van de regionale gastransportbedrijven kunnen erin voorzien dat de transportafhankelijke kosten voor de basisdiensten transport worden onderbouwd aan de hand van een kostenverdeling op basis van drukniveaus. Hiertoe wordt een gangbaar cascademodel gehanteerd dat rekening houdt met de in artikel 13 genoemde tariefdragers.
1.
De regionale gastransportbedrijven maken vanuit de economische kosten voor de basisdiensten transport, door middel van toepassing van een nominale doelmatigheidsfactor, inzichtelijk wat de efficiënte economische kosten voor de basisdiensten transport zijn.
2.
Het verschil tussen de economische kosten en efficiënte economische kosten vormt onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.
1.
De indicatieve tarieven van Gastransport Services zijn ten aanzien van de gegarandeerde transportdienst gebaseerd op entry punten en exit punten.
2.
De indicatieve tarieven van Gastransport Services met betrekking tot de basisdienst ‘gegarandeerde transportdienst’ kennen ten aanzien van entry punten en exit punten of ten aanzien van combinaties van entry punten en exit punten de tariefdrager ‘normaal kubieke meter per uur’ of een daaraan equivalente eenheid.
1.
Bij de bepaling van de indicatieve tarieven van Gastransport Services mag de aansluiting bij de regulering in ruimer, internationaal verband, niet verloren gaan. Qua tariefhoogte moet de ontwikkeling in de Europese Unie richtinggevend zijn, opdat er geen kunstmatige verlegging van gasstromen in de Europese gastransportmarkt kan plaatsvinden.
2.
Gastransport Services geeft in het jaar 2005 aan het eerste lid invulling door:
a. de indicatieve tarieven van het jaar 2004 voor de basisdienst gegarandeerd transport en kwaliteitsconversie nominaal met 5 procent te verlagen;
b. 50% van de onder lid 2, sub a resulterende tarieven voor kwaliteitsconversie wordt verwerkt in de onder lid 2, sub a resulterende indicatieve tarieven voor basisdienst gegarandeerd transport op alle fysieke entry punten, met uitzondering van entry punten bij gasopslaginstallaties die uitsluitend zijn gekoppeld aan het netwerk van Gastransport Services;
c. het tarief voor onbalans nominaal met 5 procent te verlagen ten opzichte van het jaar 2004.
1.
Onderscheid in de indicatieve tarieven tussen basisdiensten met verschillende looptijden dient te worden onderbouwd, waarbij geldt dat de indicatieve tarieven voor basisdiensten met een looptijd van één maand en met een looptijd van 24 klokuren in een redelijke verhouding dienen te staan tot de indicatieve tarieven van basisdiensten met een looptijd van één jaar. De verhoudingen tussen deze indicatieve tarieven weerspiegelen de beschikbaarheid van capaciteit en vormen onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.
2.
Bij de bepaling van de indicatieve tarieven voor de basisdienst ‘gegarandeerde transportdienst’ wordt de afstandsafhankelijkheid beperkt tot een minimum. In afwijking van de eerste volzin kunnen Gastransport Services en de netgebruiker overeenkomen een afstandsgerelateerde korting te hanteren op de indicatieve tarieven van een vooraf gecontracteerde combinatie van entry- en exitpunten (shorthaul-korting). De criteria op grond waarvan de ‘shorthaul-korting’ wordt vastgesteld voldoen aan de eisen van transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en redelijkheid en zijn onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid Gaswet.
3.
Bij de bepaling van de indicatieve tarieven voor de basisdienst ‘gegarandeerde transportdienst’ wordt rekening gehouden met de kostenvoordelen van een backhaul stroom.
4.
Voor afschakelbare basisdiensten worden lagere indicatieve tarieven vastgesteld dan voor gegarandeerde basisdiensten. De korting dient te worden bepaald op basis van de kans dat een afnemer loopt op afschakeling. De korting vormt onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.
1.
Deze richtlijnen worden aangehaald als: Richtlijnen Gastransport 2005.
2.
De tekst van de Richtlijnen Gastransport 2005 wordt in de Staatscourant geplaatst.
3.
De Richtlijnen Gastransport 2005 treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.
4.
De Richtlijnen Gastransport 2003 worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat deze richtlijnen van toepassing blijven ten aanzien van:
a. De behandeling van bezwaar of beroep van besluiten op basis van de Richtlijnen Gastransport 2003
b. Geschillen als bedoeld in artikel 19 Gaswet, welke betrekking hebben op de jaren 2003 en 2004.
Den Haag, 10 juli 2004.
De
directeur