Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Retributieverordening registratie ondernemingen (PPE) 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 7 november 2013, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Pluimvee en Eieren ressorterende ondernemingen op te leggen retributie ten behoeve van de registratie op grond van de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 en de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie, artikel 6 van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren en de artikelen 2, 3 en 4 van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt onder onderneming en ondernemingen verstaan de onderneming en ondernemingen bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Instellingsbesluit Productschap Pluimvee en Eieren, voor het overige worden de begripsbepalingen van artikel 1 van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012 overgenomen.
Artikel 2
Voor de uitvoering van de registratie bij of krachtens de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PPE) 2003 en de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven en levend pluimvee (PPE) 2012 is de onderneming op de voet van het in artikel 3 bepaalde, een retributie verschuldigd.
Artikel 3
De retributie ter zake van de in artikel 2 bedoelde registratie bedraagt jaarlijks, ingaande op 1 januari 2014:
€ 25,00 voor pluimveebedrijven met parelhoenders, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen, loopvogels en uitsnijderijen van pluimveevlees en konijnen- en nertsenhouderijen;
€ 35,00 voor eiproductenfabrikanten, pakstations. verzamelaars, grossiers, eikokerijen, eierververijen, fabrikanten en handelaren in technisch eiproduct, handelaren in eendagskuikens, opfokkoppels en broedeieren;
€ 60,00 voor pluimveebedrijven met leghennen, vaccindieren, vermeerdering ouderdieren en vermeerdering grootouderdieren;
€ 125,00 voor patiobroederijen en pluimveebedrijven met vleeskuikens, vleeseenden, vleeskalkoenen, opfok leghennen, opfok ouderdieren en opfok grootouderdieren;
€ 300,00 voor broederijen en slachterijen van pluimveevlees.
1.
De retributie wordt door de voorzitter vastgesteld en opgelegd door middel van toezending of uitreiking van een retributiefactuur.
2.
De retributiefactuur is gedagtekend en bevat ten minste:
a. naam en adres van de betalingsplichtige;
b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de retributie is berekend;
c. het totaalbedrag van de retributie.
3.
De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht.
4.
Aan de betalingsplichtige die niet of niet geheel binnen de in het vorige lid gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Retributieverordening registratie ondernemingen (PPE) 2013.
Zoetermeer, 7 november 2013
voorzitter
secretaris