Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 3A
Artikel 3B
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Retributieverordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 17 juni 2006.
Retributieverordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999
Het Bestuur van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999
op 13 januari 1999 vastgesteld de navolgende
VERORDENING
Artikel 1
Deze verordening neemt de terminologie als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999 over.
Artikel 2
Voor de bestrijding van de kosten van de controle op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999 , is de betrokken ondernemer aan het Productschap terzake van elke op zijn bedrijf plaatsgevonden hebbende controle als retributie een bedrag verschuldigd, dat wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel.
Artikel 3
Het retributiebedrag wordt vastgesteld door het Bestuur op basis van de geraamde duur en kosten van het uitvoeren van de controle-onderzoeken en de analyse van de uit de controle-onderzoek gekomen resultaten, vermeerderd met een opslag van ten hoogste 10 % voor administratiekosten.
Artikel 3A
Voor de bestrijding van de kosten van de onderzoeken als bedoeld in Bijlage I van het Hygiënebesluit kalkoenkuikenbroederijen 1999 is de betrokken ondernemer aan het Productschap terzake van elke op zijn bedrijf plaatsgevonden hebbende onderzoek, met inachtneming van het bepaalde in het volgende artikel, bij bestuursbesluit nader vast te stellen bedrag als retributie verschuldigd.
Artikel 3B
De retributie, bedoeld in artikel 3A, wordt vastgeteld op basis van de kosten van het uitvoeren van het onderzoek en de analyse van de uit het onderzoek gekomen resultaten.
1.
Indien de krachtens deze verordening verschuldigde retributie is betaald aan de krachtens de Verordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999 aangewezen controle-instelling, ter dier zake optredende als gemachtigde van het Productschap, is degene die de retributie is verschuldigd, daarmee gekweten.
2.
Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen toepassing heeft gevonden, geschiedt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie door de Voorzitter bij een tot de betreffende ondernemer gericht schrijven, waarin wordt vermeld de controles waarop de retributie betrekking heeft.
1.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Retributieverordening hygiënevoorschriften kalkoenhouderij 1999".
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris