Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2006.
Verordening van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 september 2003, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Pluimvee en Eieren ressorterende ondernemers op te leggen retributie ten behoeve van de bestrijding van de lasten van controle op de naleving van Verordening Eiproducten 2003 (PPE) (Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE))
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, de artikelen 3 en 5 van de Instellingsverordening Productschap Pluimvee en Eieren 1998-I en op artikel 8 van de Verordening eiproducten 2003 (PPE);
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening worden de begripsbepalingen van artikel 1 van de Verordening eiproducten 2003 (PPE) overgenomen.
Artikel 2
Voor de bestrijding van de kosten van de controle op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening eiproducten 2003 , is de eiproductenfabrikant een door het bestuur met inachtneming van het in het volgende artikel bepaalde, bij besluit nader vast te stellen bedrag als retributie verschuldigd.
Artikel 3
De retributie kan per eiproductenfabrikant verschillen en wordt, op basis van het met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overeengekomen controleschema, berekend naar het aantal controlebezoeken dat dient te worden afgelegd, de vereiste duur van de controle en de in het kader van de controle plaats vindende monsternemingen en -onderzoeken.
Artikel 4
Het besluit als bedoeld in artikel 2 en het controleschema als bedoeld in artikel 3 worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
1.
Indien de krachtens deze verordening verschuldigde retributie is betaald aan de krachtens de Verordening eiproducten 2003 (PPE) aangewezen controle-instelling, te dier zake optredende als gemachtigde van het productschap, is degene die de retributie is verschuldigd, daarmee gekweten.
2.
Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid geen toepassing heeft gevonden, geschiedt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde retributie door de Voorzitter bij een tot de betreffende ondernemer gericht gedagtekend schrijven, waarin worden vermeld de periode waarop de retributie betrekking heeft, de aantallen controles en duur daarvan die ingevolge het controleschema als bedoeld in artikel 3 voor de betrokken onderneming van toepassing zijn en het totaal van de retributie. De betaling moet alsdan geschieden binnen één maand na dagtekening.
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2003.
2.
Deze verordening wordt aangehaald als: Retributieverordening controle eiproducten 2003 (PPE).
Zoetermeer, 11 september 2003
voorzitter
secretaris