Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Artikel 25
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Retributiebesluit Vleeskeuringswet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. VWA: Voedsel en Waren Autoriteit, bedoeld in het Besluit organisatie VWA ;
c. richtlijn nr. 85/73/EEG: richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 29 januari 1985 inzake de financiering van de keuringen en veterinaire controles zoals bedoeld in de richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG en 91/496/EEG (PbEG L 32);
d. richtlijn nr. 97/78/EG: richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG 1998, L 24);
e. belanghebbende bij de lading: natuurlijke of rechtspersoon die overeenkomstig de voorschriften van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek (PbEG L 302) verantwoordelijk is voor het verloop van de in die verordening bedoelde situaties waarin de partij kan verkeren, met inbegrip van de in artikel 5 van die verordening bedoelde vertegenwoordiger, die de verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de gevolgen van de door richtlijn nr. 97/78/EG voorgeschreven controles;
f. keuringsdierenarts: bevoegde, door de VWA met de keurings- of controlewerkzaamheden belaste dierenarts;
g. assistent: door de VWA met de werkzaamheden belaste persoon, niet zijnde een keuringsdierenarts;
h. kringdirecteur: door de VWA aangewezen directeur van de kring waar de keuring of controle plaatsvindt of diens gemachtigde;
i. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen en 5 mei, van 07.00 uur tot 18.00 uur;
j. startcontrole: controle die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één inrichting op één plaats wordt verricht;
k. kwartier: spanne tijds van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan controles, met uitzondering van reistijd;
l. slachterij: slachterij als bedoeld in artikel 19 van de Vleeskeuringswet;
m. bijzondere keuring: keuring in een slachterij die op grond van artikel 9, eerste en tweede lid, van het Besluit produktie en handel vers vlees is erkend voor het slachten van zieke of van ziekte verdachte dieren en voor het verrichten van speciale noodslachtingen;
n. werkzaamheden:
1°. keuring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Vleeskeuringswet ;
2°. bijzondere keuring;
3°. controle alsmede keuring als bedoeld in artikel 13a van het Besluit produktie en handel vers vlees;
4°. controle op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen, overeenkomstig artikel 4, eerste, derde, vierde en vijfde lid, van richtlijn nr. 97/78/EG;
6°. controle op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit invoer producten van dierlijke oorsprong uit derde landen, overeenkomstig artikel 11, eerste tot en met derde lid, van richtlijn nr. 97/78/EG;
8°. behandeling van een aanvraag tot een erkenning of vergunning of tot verlenging van een erkenning of vergunning;
9°. controle op de naleving van de eisen verbonden aan een vergunning of erkenning;
o. herkeuring: herkeuring als bedoeld in artikel 13 van de Vleeskeuringswet ;
p. slachtdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, eenhoevige, buffels, rendieren en kangoeroes, alsmede, voor zover niet reeds vallend onder de hiervoor genoemde categorieën, gekweekt wild als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van het Besluit produktie en handel vers vlees;
q. volwassen rund: rund van één jaar of ouder;
r. jong rund: rund, jonger dan één jaar;
s. zeug: varken dat heeft gebigd;
t. beer: geslachtsrijp mannelijk varken met een gewicht van 120 kg of meer;
u. werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;
v. startretributie: toeslag op de retributie voor werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht;
w. aanbieder: degene die werkzaamheden laat verrichten of wenst te laten verrichten;
x. retributieplichtige: degene die ingevolge een of meer bepalingen van dit besluit is verplicht dan wel zal zijn verplicht tot betaling van een op grond van dit besluit vastgestelde dan wel vast te stellen retributie;
ij. SKV-certificaat: certificaat dat door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector is afgegeven nadat door deze stichting een onderzoek is verricht op de aanwezigheid van stoffen met hormonale of anti-hormonale werking alsmede van beta-agonisten in kalveren, waarop de datum is vermeld waarop dit onderzoek laatstelijk door de stichting heeft plaatsgevonden;
z. invoer: het in het vrije verkeer brengen van producten alsmede het voornemen tot het in het vrije verkeer brengen van producten in de zin van artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautaire douanewetboek (PbEG L 302).