Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Doel van de subsidieregeling
2. Aard van de aanvragen
3. Beschikbaar budget
4. Aanvraag- en beslistermijn, repetitieperiode
5. Aanvragen
5.1. Aanvraagformulier
5.2. Gemotiveerd plan
5.3. Begroting
5.4. Voor de beoordeling noodzakelijke bijlagen
6. Werkwijze
7. Beoordelingscriteria
8. Subsidieverplichtingen
9. Bezwaar
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reprises van producties, onderdeel van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004
1. Doel van de subsidieregeling
Het onderdeel Reprises van producties beoogt een tegemoetkoming te bieden in de kosten van het hernemen van producties teneinde het artistiek belangwekkend aanbod op ad hoc basis in de professionele podiumkunsten te stimuleren.
De bepalingen van de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004 1 zijn op dit onderdeel onverminderd van toepassing, tenzij hierna anders vermeld.
2. Aard van de aanvragen
Voor aanvragen voor het onderdeel Reprises van producties geldt aanvullend op hetgeen in de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004 is gesteld dat:
de productie in de periode 1 september 2002 tot 1 januari 2004 is gespeeld.
de reprise-tournee plaatsvindt tussen 1 januari 2004 en 31 december 2004.
de reprise-tournee uit ten minste vijf voorstellingen of concerten bestaat.
voor een reprise-tournee slechts éénmaal een aanvraag door het Fonds in behandeling kan worden genomen.
Let wel: instellingen die voor de periode 2001-2004 een meerjarig subsidie ontvangen van het Ministerie van OCenW kunnen géén aanvraag indienen voor het in reprise nemen van een productie.
3. Beschikbaar budget
Het bestuur van het Fonds heeft het beschikbare budget voor dit onderdeel van de subsidieregeling vastgesteld op € 500.000. Subsidie wordt slechts verleend voorzover de middelen van het Fonds toereikend zijn. Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid middelen kan het Fonds niet alle aanvragen honoreren noch aanvragen voor het gevraagde bedrag honoreren.
Het bestuur van het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten bepaalt het aantal voorstellingen waarvoor subsidie wordt verleend en de hoogte van het per reprise-voorstelling en derhalve per reprise-tournee beschikbare subsidie.
4. Aanvraag- en beslistermijn, repetitieperiode
Uw aanvraag dient tenminste 10 weken voor de aanvang van de repetitieperiode door het Fonds ontvangen te zijn. De activiteiten vangen niet eerder aan dan 1 januari 2004 en niet later dan 31 december 2004. Het Fonds streeft er naar binnen tien weken na ontvangst van uw aanvraag te berichten of uw aanvraag wordt gehonoreerd. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het Fonds streeft naar een evenwichtige verdeling van de honoreringen over de verschillende disciplines.
Is uw aanvraag te laat ontvangen, dan wordt deze niet in behandeling genomen.
5. Aanvragen
Voor het indienen van een aanvraag maakt u gebruik van het aanvraagformulier Onderzoek en producties 2004 met bijbehorend begrotingsmodel.
De aanvraag, gesteld in de Nederlandse taal, bestaat uit:
een volledig ingevuld aanvraagformulier (in viervoud, zie 5.1.)
een gemotiveerd plan (in viervoud, zie 5.2.)
een begroting met toelichting (in viervoud, zie 5.3.)
en voor de beoordeling noodzakelijke bijlagen (zie 5.4.)
5.1. Aanvraagformulier
Op het aanvraagformulier worden onder andere vermeld:
de gegevens van de aanvrager;
de gegevens van de contactpersoon;
op welke discipline(s) dans, (muziek)theater, muziek de aanvraag betrekking heeft;
dat het een reprise betreft;
wanneer de repetitieperiode aanvangt.
5.2. Gemotiveerd plan
Het gemotiveerd plan beslaat bij voorkeur maximaal twee A4'tjes waarin u een inhoudelijke en organisatorische beschrijving van uw reprise geeft. Het bevat de volgende informatie:
1. Een korte omschrijving van de inhoud, vorm en artistiek concept van de productie die u in de reprise-tournee wilt spelen. Indien er geen wijzigingen zijn in het team van medewerkers en uitvoerenden, producent en zakelijk leider en de te hernemen productie reeds door het Fonds gesubsidieerd is, kunt u volstaan met toezending van het inhoudelijk en financieel eindverslag.
2. Indien de samenstelling van uw artistieke team afwijkt van de eerder uitgebrachte productie waarvoor een reprise subsidie wordt aangevraagd: wie zijn de medewerkers en uitvoerenden? Wat zijn hun functies binnen de productie? Motiveer uw keuze. Voeg in een bijlage beknopte curricula vitae van de artistieke en zakelijke leiding en van artistieke medewerkers en uitvoerenden toe.
3. Produceert u zelf of brengt u uw productie onder bij een producent? Hoe zijn de speelplaatsen benaderd? Hoe wordt publiek geworven? Richt u zich op specifieke publieksgroepen? Zo ja, welke?
4. Geef een tijdpad van de repetitieperiode en van de reprise-tournee. Motiveer de periode die nodig is voor het voorbereiden en uitvoeren van de reprise-tournee.
5. Heeft u, behalve bij het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, ook elders subsidie-aanvragen ingediend? Zo ja, bij wie en voor welke bedragen? Verwacht u bijdragen van co-producenten en/of sponsors? Vermeld - indien van toepassing - eerder verkregen subsidie- en/of sponsorbijdragen.
6. Zijn er aspecten die in het voorafgaande niet aan bod zijn gekomen en die u van belang vindt voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag, beschrijf die dan beknopt.
5.3. Begroting
Voor de subsidieregeling reprises maakt u gebruik van het begrotingsmodel Onderzoek en producties 2004. Bij de bepaling van de hoogte van een subsidie gelden de richtlijnen zoals beschreven in de subsidieregeling Onderzoek en producties 2004 . Daarenboven geldt dat de subsidiabele kosten maximaal 40 procent van de totale kosten van de reprise-tournee bedragen. Dit betekent dat tenminste 60 procent van de kosten uit eigen inkomsten dient te worden betaald. Onder eigen inkomsten wordt in dit verband verstaan: uitkoopsommen, recettes en sponsorgelden.
5.4. Voor de beoordeling noodzakelijke bijlagen
Voor de beoordeling noodzakelijke bijlagen zijn:
een activiteitenoverzicht: opgave van aantal en spreiding van de activiteiten en van het deelnemers- en/of bezoekersaantal (in viervoud).
curricula vitae van makers, medewerkers en uitvoerenden (in viervoud).
schriftelijke optie bevestigingen (in enkelvoud). Houdt u er rekening mee dat indien uw aanvraag gehonoreerd wordt definitieve contracten overlegd moeten worden!
indien voor de te hernemen productie reeds een subsidie is verleend door het Fonds, dient de afrekening (inhoudelijk en financieel verslag) door het Fonds ontvangen te zijn.
6. Werkwijze
In principe wordt dezelfde werkwijze gehanteerd als beschreven in de regeling Onderzoek en producties 2004 . In afwijking hierop geldt dat in behandeling genomen aanvragen in principe worden beoordeeld door het bureau van het Fonds. Aanvragen kunnen voor advies worden voorgelegd aan een commissie of aan één of meerdere adviseurs.
7. Beoordelingscriteria
Beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de regeling beschreven beoordelingscriteria alsmede de hierboven genoemde aanvullingen.
8. Subsidieverplichtingen
De verplichtingen van de regeling Onderzoek en Producties 2004 zijn op dit onderdeel van toepassing. Aanvullend geldt dat het verzoek om een voorschot voorzien is van de definitieve contracten.
9. Bezwaar
Op de subsidieregelingen van het Fonds is de Algemene wet bestuursrecht van kracht. 1
Deze regeling en de bijbehorende aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website www.fapk.nl, of telefonisch op te vragen op 070-4169000. De regeling 2004 en het onderdeel Reprises van producties zijn per 1 september 2003 van kracht.