Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reparatiewet VWS 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Wet van 30 november 2006 tot wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten op of in verband met het terrein van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel II
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel III
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel IV
[Wijzigt de Beroepswet.]
Artikel V
[Wijzigt de Infectieziektenwet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet.]
Artikel VII
[Wijzigt de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Verzamelwet sociale verzekeringen 2006 (Stb. 2005/708).]
Artikel IX
[Wijzigt de Warenwet.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel XI
De Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg wordt ingetrokken.
Artikel XII
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet inzake bloedvoorziening.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet kinderopvang.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet op de orgaandonatie.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet toelating zorginstellingen.]
Artikel XXI
Ingetrokken worden:
a. de Wet van 2 februari 1995 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening en enige andere wetten (Stb. 225);
b. de Wet van 29 mei 1997 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met medezeggenschap (Stb. 272);
c. de Wet van 29 mei 1997 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met het klachtrecht (Stb. 273);
d. de Wet van 26 september 2002 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de advies- en meldpunten kindermishandeling (Stb. 515).
Artikel XXII
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging).]
Artikel XXIII
De Wet van 14 november 2002 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het opheffen van de afzonderlijke kas van het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (opheffing kas zeelieden) (Stb. 583) wordt ingetrokken.
Artikel XXV
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet op de orgaandonatie (evaluatie).]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet voorzieningen gehandicapten.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning.]
Artikel XXIX
[Wijzigt de Opiumwet.]
1.
De artikelen van deze wet, met uitzondering van artikel XXIV, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2009, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
3.
Artikel XXV werkt terug tot het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 juni 2006 tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie) (Stb. 311).
4.
Indien deze wet niet eerder in werking treedt dan 1 januari 2007, werkt Artikel XXVIII terug tot dit tijdstip.
Artikel XXXI
Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet VWS 2006.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 november 2006
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Uitgegeven de negentiende december 2006
De Minister van Justitie ,