Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIIa
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XVIIIa
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXIVa
Artikel XXV
Artikel XXVa
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXVIIIa
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 10 december 2014, inhoudende herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is in een aantal wetten op het terrein van infrastructuur en milieu technische verbeteringen en andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel II
[Wijzigt de Binnenvaartwet.]
Artikel III
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 8.]
Artikel IV
[Wijzigt de Drinkwaterwet.]
Artikel V
[Wijzigt de Gemeentewet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.]
Artikel VII
[Wijzigt de Kadasterwet.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Loodsenwet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Onteigeningswet.]
Artikel X
[Wijzigt de Organisatiewet Kadaster.]
Artikel XI
[Wijzigt de Scheepvaartverkeerswet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Spoedwet wegverbreding.]
Artikel XIIa
[Wijzigt de Spoorwegwet.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Tracéwet.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Waterschapswet.]
Artikel XV
[Wijzigt de Waterwet.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels.]
Artikel XVIIIa
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet geluidhinder.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]
Artikel XXIII
[Wijzigt de Wet lokaal spoor.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet luchtvaart.]
Artikel XXIVa
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet overleg verkeer en waterstaat.]
Artikel XXVa
[Wijzigt de Wet personenvervoer 2000.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet ruimtelijke ordening.]
Artikel XXVIII
[Wijzigt de Wet wegvervoer goederen.]
Artikel XXVIIIa
[Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen).]
Artikel XXIX [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz..]
Artikel XXX
[Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (uitbreiding reikwijdte recidiveregeling ernstige verkeersdelicten).]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (rijbewijsplicht T-rijbewijs) (Kst. 33781).]
Artikel XXXII
[Wijzigt de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (rijbewijsplicht T-rijbewijs) (Kst. 33781).]
Artikel XXXIII
Krachtens de wet gegeven bepalingen die verwijzen naar de Wet overleg verkeer en waterstaat , gelden als verwijzingen naar de Wet overleg infrastructuur en milieu.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van:
a. de artikelen I, IV, onderdeel B, VII, VIII, X, XI, XV, onderdelen B en C, XVI, onderdelen A onder 4, B tot en met D, Z tot en met CC, GG en HH, XVII, XXIV, onderdelen A en C, en XXIX, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld;
b. artikel VI, dat in werking treedt op het tijdstip waarop het in artikel I, onderdeel E, van het bij koninklijke boodschap van 26 april 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht voorgestelde artikel 6a in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2014, treedt artikel VI van deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en
c. Artikel XXIII, onderdelen B tot en met G, die in werking treden op het tijdstip waarop de hoofdstukken 2 tot en met 10 van de Wet lokaal spoor in werking treden.
2.
Artikel XXXI werkt terug tot en met het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 28 oktober 2013 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs), nadat het tot wet is verheven, in werking is getreden.
Artikel XXXV
Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 10 december 2014
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Uitgegeven de eenendertigste december 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,