Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 25 februari 2012 tot intrekking van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing en het redactioneel en wetstechnisch wijzigen van enkele wetten op het terrein van het wonen (Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing in te trekken en enkele wetten op het terrein van het wonen redactioneel en wetstechnisch te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
De Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing wordt ingetrokken.
2.
Na inwerkingtreding van deze wet berusten de ministeriële regelingen die op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dit artikel berustten op de algemene maatregel van bestuur, vastgesteld krachtens artikel 9, eerste lid, van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing op artikel 87 van de Woningwet.
Artikel II
[Wijzigt de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.]
Artikel III
[Wijzigt de Wijzigingswet Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (wettelijke grondslag verschillende waardering energieprestaties huurwoningen).]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel V
[Wijzigt de Woningwet.]
1.
De artikelen I, II, III en V, onderdeel I, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, waarbij de artikelen II en III terugwerken tot en met 1 juli 2011.
2.
De artikelen IV en V, onderdelen A tot en met H en J, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel VII
Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 25 februari 2012
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de negende maart 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,