{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I. Algemene wet bestuursrecht
Artikel II. Algemene wet gelijke behandeling
Artikel III. Boek 7 Burgerlijk Wetboek
Artikel IIIa. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
Artikel IV. Gemeentewet
Artikel IVa. Huisvestingswet 2014
Artikel V. Invoeringswet ruimtelijke ordening
Artikel VI. Kieswet
Artikel VII. Leegstandwet
Artikel VIII. Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Artikel IX. Nieuwe grondslag Regeling inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2014
Artikel X. Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale opneming
Artikel XI. Uitvoeringswet EGTS-verordening
Artikel XII. Waterschapswet
Artikel XIIa. Wet aanpassing waterschapsverkiezingen
Artikel XIII. Wet algemene regels herindeling
Artikel XIV. Wet basisregistratie personen
Artikel XIVa. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Artikel XV. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Artikel XVI. Wet financiering politieke partijen
Artikel XVIa. Wet gemeenschappelijke regelingen
Artikel XVIb. Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (Stb. 2014, 306)
Artikel XVIc. Wet gemeenschappelijke regelingen
Artikel XVId. Wet gemeenschappelijke regelingen
Artikel XVIe. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Artikel XVII. Wet op de parlementaire enquête 2008
Artikel XVIII. Wet op de Raad van State
Artikel XVIIIa. Wet van 9 april 2014 tot wijziging van de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke probelematiek (wet uitbreiding wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) (Stb. 2014, 152)
Artikel XIX. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945
Artikel XX. Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Artikel XXI. Wetsvoorstel afschaffing plusregio’s
Artikel XXII. Wetsvoorstel raadgevend referendum
Artikel XXIII. Woningwet
Artikel XXIV. Slotbepalingen
Artikel XXV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reparatiewet BZK 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 19 november 2014 tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2014)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele wetstechnische gebreken te herstellen alsmede daarin andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
Na de inwerkingtreding van deze wet berust de Regeling inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 op artikel 10, tweede lid, derde volzin, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.
2.
[Wijzigt het Besluit vermindering verhuurderheffing 2014.]
Wet gemeenschappelijke regelingen van Reparatiewet BZK 2014">
Artikel XVIc. Wet gemeenschappelijke regelingen
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen, enz. (dualisering gemeente- en provinciebestuur, enz.).]
Wet gemeenschappelijke regelingen van Reparatiewet BZK 2014">
Artikel XVId. Wet gemeenschappelijke regelingen
[Wijzigt de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen, enz. (dualisering gemeente- en provinciebestuur, enz.).]
Artikel XX. Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
[Wijzigt de Wet van 25 juni 2009 tot wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.]
Artikel XXI. Wetsvoorstel afschaffing plusregio’s
[Wijzigt de Huisvestingswet 2014.]
Artikel XXII. Wetsvoorstel raadgevend referendum
[Wijzigt de Wet raadgevend referendum.]
1.
Deze wet, met uitzondering van de artikelen XIVa, XVIa en XXIII, onderdeel Fa, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij wordt geplaatst.
2.
De artikelen III en VIII, onderdeel B, werken terug tot en met 16 maart 2013.
3.
De artikelen IV en XVI, onderdeel E, werken terug tot en met 19 maart 2014.
4.
Artikel XIVa treedt in werking op het tijdstip waarop de Huisvestingswet 2014 in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het tijdstip waarop die wet in werking is getreden, treedt artikel XIVa in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt het terug tot en met het tijdstip waarop die wet in werking is getreden.
5.
Artikel XVI, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 januari 2011.
6.
Artikel XVI, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2012.
7.
Artikel XVI, onderdeel C, werkt terug tot en met 1 januari 2013.
8.
Artikel XVI, onderdeel D, werkt terug tot en met 1 januari 2014.
9.
Artikel XVIa treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel D, van de wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (Stb. 2014, 306) in werking treedt. Indien artikel I, onderdeel D, van de wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen reeds in werking is getreden op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, treedt artikel XVIa van deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt het terug tot en met het tijdstip waarop artikel I, onderdeel D, van de wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen in werking is getreden.
10.
Artikel XXIII, onderdeel Fa, treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium (Stb. 2014, 249) in werking treedt. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het tijdstip waarop die wet in werking is getreden, treedt artikel XXIII, onderdeel Fa, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en werkt het terug tot en met het tijdstip waarop die wet in werking is getreden.
Artikel XXV
Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet BZK 2014.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 19 november 2014
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
Uitgegeven de achtentwintigste november 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,