Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Doel van het register
Artikel 3. Verwerking
Artikel 4. Categorieën
Artikel 5. Soorten van gegevens
Artikel 6. Bronnen
Artikel 7. Verwijdering van gegevens
Artikel 8. Verstrekking gegevens aan derden
Artikel 9. Kosten
Artikel 10. Rechtstreekse toegang
Artikel 11. Kennisname
Artikel 12. Verbetering of aanvulling
Artikel 13. Mededeling van verstrekking
Artikel 14. Overige bepalingen
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement voor het hotelclassificatieregister Bedrijfschap Horeca en Catering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Reglement voor het hotelclassificatieregister Bedrijfschap Horeca en Catering
Het bestuur van Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven,
Gelet op artikel 2 van de Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003,
Besluit vast te stellen;
Reglement voor het hotelclassificatieregister
Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder: Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca Catering 2003 artikel 2 van de verordening Wet bescherming persoonsgegevens artikel 1 van de verordening
a. verordening:
b. hotelclassificatieregister: het hotelclassificatieregister, bedoeld in ;
c. wet: ;
d. logiesverstrekkende onderneming: een logiesverstrekkende onderneming in de zin van ;
e. ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon, die een logiesverstrekkende onderneming drijft;
f. derde: persoon, organisatie of instantie buiten het bedrijfschap
Artikel 2. Doel van het register
Het hotelclassificatieregister heeft als doel de verwerking van gegevens van logiesverstrekkende ondernemingen en ondernemers ten behoeve van de goede uitvoering van de Nederlandse Hotelclassificatie.
1.
De secretaris van het bedrijfschap verwerkt de gegevens in het hotelclassificatieregister namens het bestuur. De secretaris kan deze bevoegdheid ondermandateren.
2.
Het bestuur van het bedrijfschap is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens .
1.
Het hotelclassificatieregister bevat 5 categorieën, genummerd 1, 2, 3, 4 en 5. De categorieën worden uitgedrukt in sterren.
2.
Gegevens over logiesverstrekkende ondernemingen en ondernemers worden ondergebracht in een van de in het eerste lid genoemde categorieën, overeenkomstig de procedure, als beschreven in de verordening .
3.
In afwijking van het tweede lid kunnen gegevens over logiesverstrekkende ondernemingen en ondernemers ook in het hotelclassificatieregister worden opgenomen zonder categorieaanduiding, indien het bepaalde in de verordening daar aanleiding toe geeft.
1.
In het hotelclassificatieregister worden gegevens opgenomen over:
a. logiesverstrekkende ondernemingen;
b. ondernemers.
2.
De soorten gegevens over de logiesverstrekkende onderneming betreffen:
a. de naam;
b. het adres en de plaats van vestiging;
c. overige voor communicatie benodigde gegevens;
d. de registratienummers;
e. gegevens omtrent aanvang, aard en wijze van uitoefening van het bedrijf;
f. gegevens omtrent locatie, aantal kamers, inrichting en voorzieningen van de logiesverstrekkende onderneming.
g. gegevens over het voldoen aan indelingscriteria van één van de vijf categorieën.
3.
De gegevens over de ondernemer betreffen:
a. naam, adres en woonplaats en het correspondentieadres;
b. rechtsvorm en naam van de rechtsvorm;
c. naam, adres, woonplaats en geboortedatum van directeuren, firmanten en beherende vennoten;
d. naam, geslacht en functie van contactpersonen.
Artikel 6. Bronnen
De gegevens in het hotelclassificatieregister worden ontleend aan:
a. het door de ondernemer ingevulde aanmeldingsformulier, bedoeld in artikel 3 van de verordening;
b. overige door de ondernemer verstrekte gegevens;
d. een door het bedrijfschap ingesteld onderzoek;
e. bevindingen in de normale taakuitoefening van het bedrijfschap;
f. een combinatie van a. tot en met e.
Artikel 7. Verwijdering van gegevens
De gegevens over personen als bedoeld in artikel 5, worden verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat de laatste logiesverstrekkende onderneming waaraan deze personen zijn verbonden is uitgeschreven uit het register.
1.
Gegevens opgenomen in het hotelclassificatieregister worden slechts verstrekt aan derden voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde.
2.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen gegevens worden verstrekt:
a. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking;
b. aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven en gerechtelijke beroepsinstanties;
c. aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
3.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, kunnen gegevens over logiesverstrekkende ondernemingen, benodigd voor communicatie, alsmede de categorie waarin de logiesverstrekkende onderneming is ingedeeld, verstrekt worden, mits:
a. het verzoek tot gegevensverstrekking het doel van de verstrekking vermeldt; én
b. het doel van de verstrekking niet in strijd is met de wet, openbare orde en goede zeden; én
c. de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de verstrekking; én
d. de levenssfeer van de geregistreerden niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking; én
e. de geregistreerde niet verzocht heeft om een verstrekking als gevraagd ten aanzien van zijn gegevens achterwege te laten.
Artikel 9. Kosten
De secretaris kan voor het verstrekken van gegevens uit het hotelclassificatieregister aan derden kosten in rekening brengen.
Artikel 10. Rechtstreekse toegang
Personen, werkzaam bij het secretariaat van het bedrijfschap, hebben rechtstreekse toegang tot de gegevens in het hotelclassificatieregister, voor zover van belang voor het vervullen van de taak van het bedrijfschap.
1.
De secretaris deelt een ieder op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende persoonsgegevens in het register zijn opgenomen.
2.
Indien gegevens zijn opgenomen, stelt de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk een volledig overzicht daarvan met inlichtingen over de herkomst aan de verzoeker ter beschikking.
1.
Degene aan wie overeenkomstig artikel 11 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de secretaris schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in het hotelclassificatieregister voorkomen.
2.
De secretaris beslist binnen acht weken op het verzoek, bedoeld in het eerste lid.
1.
De secretaris deelt een geregistreerde op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende gegevens in het voorafgaande jaar uit het hotelclassificatieregister aan derden zijn verstrekt.
2.
Indien gegevens zijn verstrekt, doet de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk algemene mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt.
1.
Aan de verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, kan in andere dan schriftelijke vorm worden voldaan, indien daarmee tegemoet gekomen wordt aan een gewichtig belang van de verzoeker.
2.
De secretaris stelt de identiteit van de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, deugdelijk vast.
3.
Indien de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, jonger is dan zestien jaar of onder curatele staat, wordt zijn wettelijke vertegenwoordiger als verzoeker aangemerkt voor de toepassing van de artikelen 11, 12 en 13.
4.
De secretaris kan voor het voldoen aan verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, een bedrag van maximaal € 10,- per logiesverstrekkende aan de verzoeker in rekening brengen.
Artikel 15
Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement voor het hotelclassificatieregister Bedrijfschap Horeca en Catering.
Zoetermeer, 4 mei 2005
voorzitter
secretaris