Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Eerste afdeling. Benoeming en ontslag van de Gouverneur
- Tweede afdeling. De bevoegdheden van de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 9 oktober 2010.
1.
De Gouverneur vertegenwoordigt de regering van het Koninkrijk en waakt daarbij over het algemeen belang van het Koninkrijk overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en met inachtneming van de bij of krachtens koninklijk besluit te geven aanwijzingen. Hij is verantwoordelijk aan de regering van het Koninkrijk.
2.
Indien de Gouverneur dan wel de Gouverneur van Aruba het gewenst acht, plegen zij onderling overleg omtrent aangelegenheden waarbij het belang van het koninkrijk is betrokken.
Artikel 16
De Gouverneur zorgt voor de afkondiging van de hem daartoe vanwege de Koning toegezonden rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur. Hij draagt eveneens zorg voor de uitvoering van de rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur en van de in de Nederlandse Antillen geldende verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties, tenzij deze uitdrukkelijk aan een landsorgaan is opgedragen.
1.
De Gouverneur kan om gewichtige redenen de hem bevolen afkondiging of uitvoering van de in artikel 16 bedoelde rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur opschorten en geeft hiervan terstond kennis aan de regering van het Koninkrijk.
2.
Wanneer de afkondiging of uitvoering van een rijkswet door de Gouverneur is opgeschort, wordt hiervan door de Koning ten spoedigste mededeling gedaan aan de vertegenwoordigende lichamen van de landen.
3.
Indien de handeling van de Gouverneur niet de instemming van de regering van het Koninkrijk verwerft, dan wordt de Gouverneur hiervan in kennis gesteld. De afkondiging of uitvoering heeft daarna onverwijld plaats.
1.
De rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur worden afgekondigd door plaatsing in het Publicatieblad, met vermelding van de datum van uitgifte.
2.
Het formulier van afkondiging luidt:
"In naam van de Koning!
"De Gouverneur van de Nederlandse Antillen,
"Vanwege de Koning de last ontvangen hebbende tot afkondiging van onderstaande rijkswet (onderstaande algemene maatregel van rijksbestuur):
(Mededeling van de wettelijke regeling)
"Heeft opneming daarvan in het Publicatieblad bevolen.
"Gedaan te , de ."
(Ondertekening van de Gouverneur)
3.
Ingeval de uitoefening van het ambt van Gouverneur wordt waargenomen, heeft voor zoveel nodig wijziging van dat formulier plaats.
Artikel 19
De afgekondigde rijkswet of algemene maatregel van rijksbestuur treedt in werking op het in of krachtens die regeling te bepalen tijdstip.
Artikel 20
De Gouverneur houdt toezicht op de naleving van de rijkswetten en algemene maatregelen van rijksbestuur en van de verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Ter zake doet hij de nodige voordrachten aan de regering van het Koninkrijk.
Artikel 21
De Gouverneur stelt een landsverordening en een hem voorgedragen landsbesluit niet vast, wanneer hij de verordening of het besluit in strijd acht met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of een algemene maatregel van rijksbestuur, dan wel met belangen, waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is. Hij geeft hiervan terstond kennis aan de Koning als hoofd van de regering van het Koninkrijk. Wanneer bij koninklijk besluit, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, wordt beslist, dat zodanige strijd niet aanwezig is, stelt de Gouverneur de landsverordening of het landsbesluit alsnog vast. Het koninklijk besluit, waarbij wordt beslist dat zodanige strijd wel aanwezig is, wordt in het Publicatieblad bekend gemaakt.
1.
De Gouverneur zendt elke vastgestelde landsverordening en elk vastgesteld landsbesluit, houdende algemene maatregelen, onverwijld aan de Koning als hoofd van de regering van het Koninkrijk.
2.
Wetgevende en bestuurlijke maatregelen in de Nederlandse Antillen getroffen, kunnen op grond van strijd met het Statuut, een internationale regeling, een rijkswet of algemene maatregel van rijksbestuur, dan wel met belangen, waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is, geheel of gedeeltelijk bij koninklijk besluit, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, worden geschorst en vernietigd. De voordracht tot vernietiging geschiedt door de raad van ministers van het Koninkrijk.
3.
Het besluit tot schorsing of vernietiging wordt in het Publicatieblad geplaatst.
4.
De schorsing stuit onmiddellijk de werking van de geschorste bepalingen.
5.
Is binnen één jaar na de dagtekening van het schorsingsbesluit geen besluit tot vernietiging tot stand gekomen, dan vervalt de schorsing. Hiervan geschiedt kennisgeving in het Publicatieblad .
6.
Bepalingen, die geschorst zijn geweest, kunnen niet opnieuw worden geschorst.
7.
Het besluit tot vernietiging regelt de gevolgen van de vernietiging.
Artikel 23
De landsverordening kan aan de Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk met koninklijke toestemming bevoegdheden met betrekking tot aangelegenheden van de Nederlandse Antillen opdragen, welke hij niet uitoefent als vertegenwoordiger van de Koning als hoofd van de regering van de Nederlandse Antillen.
1.
De landsorganen en de organen van de eilandgebieden verlenen op verzoek van de Gouverneur hun medewerking bij de uitoefening van de hem in dit reglement toegekende bevoegdheden.
2.
De onder hen ressorterende diensten en ambtenaren staan daartoe te zijnen dienste.
1.
De Gouverneur is naar de bepalingen, vervat in de wet van 22 april 1855 ( Stb. 33), houdende regeling der verantwoordelijkheid der hoofden van de ministeriële departementen, tot straf vervolgbaar:
a. wanneer hij opzettelijk uitvoering geeft of doet geven aan koninklijke besluiten, niet voorzien van de vereiste mede-ondertekening van een van de ministers van het Koninkrijk;
b. wanneer hij opzettelijk beschikkingen neemt, of opdrachten geeft, of bestaande beschikkingen of opdrachten handhaaft, waardoor de bepalingen van dit reglement of andere in de Nederlandse Antillen geldende wettelijke regelingen worden geschonden;
c. wanneer hij opzettelijk nalaat uitvoering te geven of te doen geven aan de voorschriften van dit reglement of andere in de Nederlandse Antillen geldende wettelijke regelingen, of aan koninklijke besluiten, geen wettelijke regelingen zijnde, doch waarvan hem de uitvoering is opgedragen.
d. indien hij zonder opzet de uitvoering onder letter c omschreven, grovelijk verzuimt.
2.
De feiten in dit artikel vermeld worden beschouwd als misdrijven.
3.
De feiten, vermeld onder letters a, b en c worden gestraft met de straf genoemd in artikel 355, en het feit, vermeld onder letter d, met de straf genoemd in artikel 356 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht .
Artikel 26
Deze rijkswet kan worden aangehaald als "Reglement voor de Gouverneur van de Nederlandse Antillen".