Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 1a–1d. Groot schoolbestuur (eigen risicodrager)
Artikel 2. Afwezigheidsgronden
Artikel 3–4. Premiebetaling
Artikel 4a–4j. Premiedifferentiatie
Artikel 5–13. Bekostiging van de vervanging ten laste van het Vervangingsfonds
Artikel 14–17. Bekostiging van de vervanging van onderwijspersoneel dat niet onder de verplichte aansluiting van het Vervangingsfonds valt
Artikel 18. Vervangingspools
Artikel 19–20b. Vervanging van leraren
Artikel 21–22b. Bepalingen met betrekking tot de vervanging van de directie
Artikel 23. Vervanging onderwijsondersteunend personeel, waaronder ook worden begrepen bovenschools management en leden van een college van bestuur
Artikel 23a–23b. Vervanging van personeel in dienst bij een Centrale Dienst
Artikel 23c. Vervanging van combinatiefuncties
Artikel 24. Subsidies
Artikel 25–28. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 18 5 Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2012-2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 18. Vervangingspools
Toelichting OP artikel 18
In artikel 18 wordt een bevoegd gezag in het primair onderwijs de mogelijkheid geboden om een zogenaamde ’vervangingspool’ in stand te houden of op te richten. Het salaris van personeelsleden uit een dergelijke pool wordt volledig door het Vervangingsfonds betaald.
Personeelsleden opgenomen in een vervangingspool dienen voor ten minste 98% (danwel 100%) van de beschikbare tijd met vervangingswerkzaamheden belast te worden. Indien er sprake is van inzet van minder dan 98% (danwel 100%), dient het verantwoordelijke bevoegd gezag het verschil in netto-loonkosten te vergoeden aan het Vervangingsfonds. Het inzetpercentage van 98% (danwel 100%) wordt per schooljaar op totaalniveau van de vervangingspool vastgesteld.
De in het schooljaar 2011–2012 functionerende pools blijven bekostigd door het bestuur indien en voor zover de betreffende bevoegde gezagsorganen aan het bestuur uiterlijk op 1 juni 2012 meedelen dat zij dat willen.
Toewijzing van de pooldeclaraties van een samenwerkingsverband met het oog op de premiedifferentiatie vindt plaats naar rato van de per bevoegd gezag afgedragen premie.
Het samenwerkingsverband kan onderbouwd aantonen dat de poolvervangingsdeclaraties conform de feitelijke inzet over de deelnemende bevoegde gezagsorganen verdeeld dienen te worden. De aan het samenwerkingsverband deelnemende bevoegde gezagsorganen dienen zich aan die verdeling te conformeren en de eventuele gevolgen voor de premiedifferentiatie te aanvaarden.Grote schoolbesturen
Voorbeeld: het samenwerkingsverband bestaat uit een groot schoolbestuur met 500 fte’s en een klein schoolbestuur met 50 fte’s. Dit samenwerkingsverband kiest voor een inzetpercentage van 98%. De maximale omvang van het samenwerkingsverband bedraagt 10 fte’s (2%) vermeerderd met 2 fte’s (4%), derhalve 12 fte’s. In de praktijk bedraagt het volume van de vervangingskosten bij afwezigheid korter dan één jaar ongeveer de helft van het totale volume van de vervangingskosten bij afwezigheid. Derhalve bedraagt de maximale omvang van de pool bij grote schoolbesturen de helft van 4%, zijnde het percentage in het reglement 2011–2012.
Wordt door het samenwerkingsverband gekozen voor een inzetpercentage van 100% dan bedraagt de maximale omvang van de vervangingspool 15 fte´s (3%) vermeerderd met 3 fte´s (6%), derhalve 18 fte´s.artikel 18 Vervangingspools
lid 1 Het bevoegd gezag dat daartoe uiterlijk 1 juni 2012 bij het bestuur een aanvraag indient, kan – onder de hierna volgende voorwaarden – toestemming krijgen om eventueel samen met andere bevoegde gezagsorganen personeel aan te stellen in een vervangingspool die door het bestuur bekostigd wordt.
lid 2 De aanvraag – op een bij het bestuur verkrijgbaar formulier – bevat de gegevens die voor de beoordeling door het bestuur noodzakelijk zijn, te weten de gegevens van het bevoegd gezag dat de aanvraag indient alsmede van de bevoegde gezagsorganen die gezamenlijk de vervangingspool in stand zullen houden, de gegevens van de scholen waaraan de poolvervangers werkzaam zullen zijn en de totale formatie van deze scholen.
lid 3 Het bestuur zal uiterlijk op 1 juli 2012 het bevoegd gezag in kennis stellen van zijn beslissing.
lid 4
5 De maximale omvang van de pool bedraagt 2% van de (totale) formatie van het deelnemende grote schoolbestuur (eigen risicodrager) of van de in een samenwerkingsverband deelnemende grote schoolbesturen (eigen risicodragers). Onder formatie wordt verstaan alle personeelsleden in dienst bij het grote schoolbestuur of de grote schoolbesturen, exclusief de vervangers.
Indien de vervangingspool een samenwerkingsverband betreft van een groot schoolbestuur (eigen risicodrager) of grote schoolbesturen (eigen risicodragers) met een ander schoolbestuur of andere schoolbesturen (middelgroot of klein schoolbestuur) wordt als de maximale omvang van de pool aangemerkt 2% van de formatie van het grote schoolbestuur of van de grote schoolbesturen vermeerderd met 4% van de formatie van het andere schoolbestuur of van de andere schoolbesturen.