Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Begripsbepalingen
Artikel 1
Toelichting op artikel 1
Artikel 1A–1C. : Groot schoolbestuur (eigen risicodrager)
Artikel 1A. Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) – Definitie
Artikel 1B. Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) – Ontheffing
Artikel 1C. Bevoegd gezag, zijnde groot schoolbestuur (eigen risicodrager) – Fusie
Toelichting op artikel 1a
Toelichting op artikel 1b
Toelichting op artikel 1c
Artikel 2. Afwezigheidsgronden
Artikel 2
Toelichting op artikel 2
Artikel 3–4. Premie en de afdracht van WAO-uitkeringen aan het Vervangingsfonds
Artikel 3. Premiebetaling
Toelichting op artikel 3
Artikel 4. Premiegrondslag
Toelichting op artikel 4
Artikel 4A–4J. Premiedifferentiatie
Artikel 4A. Premiedifferentiatie
Toelichting op artikel 4a
Artikel 4B. Treden
Artikel 4C. Toeslagpercentages
Artikel 4D. Grondslag
Artikel 4E. Recht op restitutie
Artikel 4F. Restitutiepercentage
Artikel 4G. Bekendmaking
Toelichting op artikel 4G
Artikel 4H
Artikel 4I. Overdracht van scholen
Toelichting op artikel 4I
Artikel 4J. Hardheidsbepaling m.b.t. de premiedifferentiatieregeling
Toelichting op artikel 4J
Artikel 5–13. Bekostiging van de vervanging ten laste van het Vervangingsfonds
Artikel 5. Welke vervanging wordt bekostigd
Toelichting op artikel 5
Artikel 5A. Mogelijkheid tot stellen van nadere voorwaarden
toelichting op artikel 5A
Artikel 6. Reguliere voorwaarden
Toelichting op artikel 6
Artikel 7
Artikel 8. Wie mag vervangen
Toelichting op artikel 8
Artikel 8A. Vervanging bij arbeidsongeschiktheid
Toelichting op artikel 8A
Artikel 9. Declareren binnen drie maanden
Artikel 10. Informatieplicht
Toelichting op artikel 10
Artikel 11. Administratie- en bewaarplicht
Toelichting op artikel 9, 10 en 11
Artikel 12. Weigeren van bekostiging
Artikel 13. Administratieve heffing
Toelichting op artikel 12, 13
Artikel 14–17. Bekostiging van de vervanging van onderwijspersoneel dat niet onder de verplichte aansluiting van het Vervangingsfonds valt.
Artikel 14. Vrijwillige aansluiting
Artikel 15. Aanmelding
Artikel 16. Aangesloten personeelsleden
Toelichting op artikel 14, 15 en 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 18. Vervangingspools
Toelichting op artikel 18
Artikel 19–20B. Vervanging van leraren
Artikel 19. Aanvang bekostiging
Toelichting op artikel 19
Artikel 20. Aanvullende bezoldiging
Toelichting op artikel 20
Artikel 20A. Detachering en interne overplaatsing
Toelichting op artikel 20A
Artikel 20A, lid 1
Artikel 20B. Uitzendarbeid en Payrollen
toelichting op artikel 20B
Artikel 21–22B. Bepalingen met betrekking tot de vervanging van de directie
Artikel 21. Vervanging lesgevende taken directie
Toelichting op artikel 21
Artikel 22. Vervanging directietaken
toelichting op artikel 22
Artikel 22A. Detachering
toelichting op artikel 22A
Artikel 22B. Extern personeel
Artikel 23. Vervanging van onderwijsondersteunend personeel
Artikel 23. Vervanging onderwijsondersteunend personeel
Toelichting op artikel 23
Artikel 23A. Vervanging van personeel in dienst bij een Centrale Dienst
Artikel 23A. Centrale Dienst
toelichting op artikel 23A
Artikel 23B. Vervanging van bovenschools management en leden van een college van bestuur
Artikel 23B. Vervanging van bovenschools management en leden van een college van bestuur
toelichting op artikel 23B
Artikel 23C. Vervanging van combinatiefuncties
Artikel 23C. Vervanging van combinatiefuncties
toelichting op artikel 23c
Artikel 24. Subsidies
Artikel 24. Subsidies
Toelichting op artikel 24
Artikel 25–28. Slotbepalingen
Artikel 25. Toelichting en bestuursvoorschriften
Artikel 26. Wijzigen en afwijken
Toelichting op artikel 26
Artikel 26A. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 27. Citeertitel
Artikel 28. Bekendmaking
Adressen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8a Reglement Vervangingsfonds Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011-2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 8A. Vervanging bij arbeidsongeschiktheid
Onverminderd het bepaalde in dit reglement vindt geen bekostiging plaats voor de vervanging van een afwezig personeelslid, dat meer dan 30 maanden arbeidsongeschikt is in de zin van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) danwel de WIA .
De bovengenoemde periode van 30 maanden wordt (zowel in geval van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO als in geval van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA ) verlengd met de periode dat een personeelslid gebruik maakt van zwangerschaps- en bevallingsverlof en met de periode van ziekte verband houdend met zwangerschap en bevalling gedurende de periode tussen het begin van de zwangerschap en het einde van het bevallingsverlof.
Indien het bevoegd gezag een personeelslid dat arbeidsongeschikt is in de zin van de WAO , op grond van een door UWV uitgebracht negatief functie-ongeschiktheidsadvies niet kan ontslaan, wordt de periode van 30 maanden verlengd tot het moment dat het personeelslid op grond van een alsnog uitgebracht positief functie-ongeschiktheidsadvies, kan worden ontslagen. Dit onder voorwaarde dat de werkgever in de 18e maand na de eerste ziektedag het functieongeschiktheidsadvies heeft aangevraagd en dat hij, onverminderd het bepaalde in artikel 20, eerste lid, BZA telkens binnen 6 weken na ontvangst van het negatieve functie-ongeschiktheidsadvies een nieuwe aanvraag heeft ingediend.
Indien het bevoegd gezag een personeelslid dat arbeidsongeschikt is in de zin van de WIA , niet kan ontslaan omdat UWV in het kader van de WIA-beschikking aangeeft dat redelijkerwijs te verwachten is dat betrokkene na twee jaar arbeidsongeschiktheid binnen zes maanden hersteld zal zijn – en na afloop van 30 maanden blijkt dat betrokkene desondanks niet hersteld is – doet zich de situatie voor dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA en tevens van ziekte in de zin van het BZA . Het bevoegd gezag kan echter niet tot ontslag overgaan. In dat geval blijft het Vervangingsfonds de vervangingskosten betalen ook na afloop van de 30 maanden. Dit onder voorwaarde dat het bevoegd gezag aanstonds na afloop van de 30 maanden een deskundigenoordeel aanvraagt bij UWV ten aanzien van de vraag of op dat moment herstel redelijkerwijs binnen zes maanden te verwachten is. Deze aanvraag wordt elke zes maanden herhaald totdat UWV aangeeft dat redelijkerwijs niet te verwachten is dat betrokkene binnen zes maanden hersteld zal zijn.
De vervangingsbekostiging loopt door tot het moment dat het personeelslid naar aanleiding van het deskundigenonderzoek kan worden ontslagen.