Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Voorwaarden voor bewindvoerders zijnde niet-advocaten
2. Voorwaarden voor bewindvoerders zijnde advocaten
3. Verplichtingen
4. Inschrijving
5. Uitschrijving
6. Aanpassing reglement
7. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement register bewindvoerders Wsnp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Reglement register bewindvoerders Wsnp
De Raad voor Rechtsbijstand, namens de Minister van Veiligheid en Justitie,
gezien:
Artikel 48c en 48d van de Wet justitie-subsidies (Staatsblad 1998, nr. 447);
Artikel 3 en artikel 7 van het Besluit subsidie bewindvoerder schuldsanering (Staatsblad 2001, nr. 80 en Staatsblad 2004, nr. 200);
Titel III van de Faillissementswet (Staatsblad 1998, nrs. 445 en 447 en Staatsblad 2007, 192 en 222).
stelt beleid vast ten aanzien van de inschrijving in het register voor bewindvoerders Wsnp.
1. Voorwaarden voor bewindvoerders zijnde niet-advocaten
Voor inschrijving in het register van bewindvoerders Wsnp gelden de volgende voorwaarden:
1.1 verzoeker dient een ingevuld en ondertekend door de Raad voor Rechtsbijstand ter beschikking gesteld inschrijfformulier te overleggen, alsmede een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs;
1.2 verzoeker moet werkzaam zijn bij een advocatenkantoor met lopende insolventiepraktijk of bij een organisatie die door de Raad voor Rechtsbijstand (hierna te noemen: de Raad) is erkend als bewindvoerderorganisatie in het kader van de Wsnp;
1.3 verzoeker dient de basisopleiding ‘Bewindvoering Wsnp voor niet-advocaten’ conform de meest recente versie van het Besluit basisopleiding bewindvoerder Wsnp met goed gevolg te hebben afgerond;
1.4 verzoeker dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten voor minimaal een bedrag van € 450.000,– per gebeurtenis tot een totaal van tenminste tweemaal dit bedrag per jaar;
1.5 verzoeker dient te beschikken over een werkend en gepersonaliseerd e-mailadres en dit ter beschikking te stellen aan de Raad;
1.6 verzoeker dient een recente Verklaring omtrent gedrag (Vog) te overleggen (niet ouder dan drie maanden). Deze verklaring moet aangevraagd zijn met functieprofiel 55 (Juridische Dienstverlening);
1.7 gedurende tien jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding is op verzoeker geen faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van toepassing geweest. Ook heeft hij in deze periode anderszins niet gekampt met problematische schulden. De Raad kan ter verificatie hiervan aan verzoeker vragen een uittreksel over te leggen uit het Centraal Krediet Register van BKR.
2. Voorwaarden voor bewindvoerders zijnde advocaten
Voor inschrijving in het register voor bewindvoerders Wsnp gelden de volgende voorwaarden:
2.1 verzoeker dient als advocaat ingeschreven te staan bij de Nederlandse Orde van Advocaten;
2.2 verzoeker moet werkzaam zijn bij een advocatenkantoor met lopende insolventiepraktijk;
2.3 verzoeker dient de VSO(P)-(basis)cursus Faillissementsrecht te hebben gevolgd of anderszins te beschikken over aantoonbare kennis van de insolventiepraktijk;
2.4 verzoeker dient een ingevuld en ondertekend door de Raad voor Rechtsbijstand ter beschikking gesteld inschrijfformulier te overleggen;
2.5 verzoeker dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten voor minimaal een bedrag van € 450.000,– per gebeurtenis tot een totaal van tenminste twee maal dit bedrag per jaar;
2.6 verzoeker dient te beschikken over een werkend en gepersonaliseerd e-mailadres en dit ter beschikking te stellen aan de Raad;
2.7 gedurende tien jaar voorafgaand aan het moment van aanmelding is op verzoeker geen faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van toepassing geweest. Ook heeft hij in deze periode anderszins niet gekampt met problematische schulden. De Raad kan ter verificatie hiervan aan verzoeker vragen een uittreksel over te leggen uit het Centraal Krediet Register van BKR.
3. Verplichtingen
Verzoeker verplicht zich ertoe gedurende de inschrijving:
3.1 beschikbaar te zijn voor benoemingen tot bewindvoerder Wsnp en minimaal 10 keer per jaar benoemd te worden als bewindvoerder Wsnp door een rechtbank;
3.2 de wettelijke verplichtingen uit titel III van de Faillissementswet na te komen;
3.3 de geldende landelijke Recofa-richtlijnen voor bewindvoerders Wsnp te volgen;
3.4 steeds na ommekomst van drie jaar vanaf de eerste inschrijving een nieuwe recente Vog te overleggen aan de Raad;
3.5 volledig mee te werken aan een klachtenprocedure indien tegen hem een klacht wordt ingediend omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan één van de voorwaarden of verplichtingen van dit reglement;
3.6 bijscholing of andere activiteiten te volgen conform de meest recente versie van het Besluit Permanente educatie ;
3.7 wijzigingen in zijn contact- en/of financiële gegevens direct en schriftelijk aan de Raad te melden. De Raad stuurt daarop een geactualiseerd overzicht van geregistreerde gegevens. Verzoeker dient dit zelf te controleren en onjuistheden of onvolledigheden schriftelijk aan de Raad te melden;
3.8 wijzigingen in zijn omstandigheden die invloed hebben op de voorwaarden van artikel 1 en 2 of de verplichtingen van artikel 3 direct en schriftelijk aan de Raad te melden;
3.9 desgevraagd schriftelijk aan de Raad te verklaren nog steeds te voldoen aan de voorwaarden en de verplichtingen van dit reglement. De Raad kan deze verklaring nader toetsen, waaraan verzoeker volledig zal meewerken;
3.10 indien hij zijn werkzaamheden voortzet bij een andere erkende bewindvoerderorganisatie of advocatenkantoor met lopende insolventiepraktijk, voorafgaand aan deze overstap afspraken te maken met de betreffende rechtbanken en de voormalige en nieuwe werkgever over de afhandeling van lopende zaken en de Raad daarover te informeren;
3.11 zich te onthouden van enige vorm van belangenverstrengeling en zich te houden aan de geheimhoudingsplicht;
3.12 geen bezwaar te hebben tegen publicatie van zijn naam en bereikbaarheidsgegevens op de Wsnp-internetsite van de Raad.
4.1 de Raad besluit verzoeker niet in te schrijven indien deze niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 en 2 of de verplichtingen van artikel 3;
4.2 tegen de beslissing bedoeld in artikel 4, lid 1 kan verzoeker bezwaar aantekenen. De bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn daarbij van toepassing;
4.3 indien de Raad besluit om verzoeker in te schrijven in het bewindvoerderregister, ontvangt deze daarvan een schriftelijke bevestiging met een overzicht van de geregistreerde gegevens. Verzoeker dient deze zelf te controleren en onjuistheden of onvolledigheden schriftelijk aan de Raad te melden;
4.4 de Raad stelt periodiek gegevens over geregistreerde bewindvoerders beschikbaar aan de rechtbanken;
4.5 op de Wsnp-internetsite van de Raad (www.wsnp.rvr.org ) is een openbaar register opgenomen waarin alle ingeschreven bewindvoerders met bereikbaarheidsinformatie staan vermeld;
4.6 de Raad kan landelijk of per arrondissement een stop instellen op de inschrijving in het register. Hij kondigt deze en het opheffen daarvan tijdig aan.
5.1 indien een bewindvoerder blijkt niet (meer) te voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 1 en artikel 2 van dit reglement, wordt hij uitgeschreven uit het register;
5.2 indien een bewindvoerder blijkt niet (meer) te voldoen aan de verplichtingen genoemd in artikel 3 van dit reglement, kan hij worden uitgeschreven uit het register;
5.3 tevens kan de Raad naar aanleiding van een klacht, hertoetsing of anderszins een inschrijving opschorten of beëindigen;
5.4 tegen de beslissingen bedoeld in artikel 5, lid 1, 2 en 3 kan verzoeker bezwaar aantekenen. De bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht zijn daarbij van toepassing.
6.1 de Raad kan dit reglement aanpassen;
6.2 de Raad zal deze wijzigingen tijdig aankondigen;
6.3 de ingeschreven bewindvoerders krijgen, indien nodig, voldoende tijd en mogelijkheid om ervoor te zorgen dat zij ook aan de aangepaste voorwaarden kunnen voldoen.
7.1 dit besluit wordt aangehaald als ‘Reglement register bewindvoerders Wsnp’ en treedt in werking op 1 januari 2012;
7.2 met de inwerkingtreding van dit besluit, komt het Reglement register bewindvoerders, vastgesteld op 1 november 2008 te vervallen.
Den Haag, 4 november 2011
De
Minister
directeur stelsel.
directeur bedrijfsvoering.