Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement projectsubsidies Belvedere 2005 - 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Reglement projectsubsidies Belvedere 2005 - 2008
Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en de nota Belvedere;
In overeenstemming met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Besluit:
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. het bestuur : het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur;
b. transformatieopgaven : herinrichtingopgaven betreffende landelijke en stedelijke gebieden die ontstaan door economische, demografische, functionele of maatschappelijke veranderingen;
c. project : een project als bedoeld in de onderdelen d en e;
d. lokaal project : project geïnitieerd op lokaal niveau, dat betrekking heeft op een geografisch gedefinieerde opgave, met als doel het versterken en benutten van cultuurhistorische aspecten bij het vervaardigen van ruimtelijke ontwikkelingsvisies, waarbij wordt aangesloten bij bestaand beleid;
e. kennisproject : project, dat betrekking heeft op een bovenlokaal onderwerp, thema dan wel opgave, met als doel het ontwikkelen en inzetbaar maken van cultuurhistorische kennis binnen actuele ruimtelijke inrichtingsvraagstukken;
f. Adviescommissie projectsubsidies Belvedere : de Adviescommissie projectsubsidies Belvedere, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de statuten van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur.
1.
Een project komt voor een subsidie in aanmerking, indien naar het oordeel van het bestuur:
a. het project een geheel van werkzaamheden betreft ten behoeve van een incidentele, concreet omschreven activiteit die zich afspeelt binnen een periode van maximaal 24 maanden; en
b. in het project cultuurhistorische aspecten integraal en in een vroegtijdig stadium in plan- en ontwerpprocessen worden meegewogen en die aspecten richtinggevend zijn voor transformatieopgaven.
2.
Een project draagt bij aan het in het eerste lid omschreven doel, indien:
a. het project is gericht op een integrale benadering van dan wel sprake is van een integrale visie op de cultuurhistorie; en
b. sprake is van een brede betrokkenheid en inzet van relevante bestuurlijke, opdrachtgevende, onderzoekende en ontwerpende partijen.
3.
Als het een lokaal project betreft is tevens van belang dat er op innovatieve wijze cultuurhistorische aspecten in stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpen bij betrokken zijn, zodanig dat dit invloed heeft op de uitvoering van transformatieopgaven.
4.
Als het een kennisproject betreft is tevens van belang dat de kennisontwikkeling en kennisoverdracht een experimenteel of innovatief karakter heeft en inzetbaar is binnen de uitvoeringspraktijk van de herinrichting van gebieden.
1.
Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks voor:
a. lokale projecten: € 700.000,-;
b. kennisprojecten: € 585.000,-.
2.
Indien een subsidieplafond, genoemd in het eerste lid, niet wordt bereikt, kan het bestuur het resterende bedrag toevoegen aan het andere subsidieplafond.
3.
Het tweede lid blijft buiten toepassing terzake van de subsidieverlening die plaatsvindt bij de eerste en tweede gelegenheid in een kalenderjaar.
Artikel 4
De aanvrager van een subsidie dient een rechtspersoon te zijn, gevestigd in Nederland.
Artikel 5
Geen subsidie wordt verleend:
a. voor bouwkosten, het verwerven van eigendommen, exploitatiekosten of het maken van plannen voor en de uitvoering van restauraties en verbouwingen;
b. voor studies naar de haalbaarheid van een project.
c. voorzover het aan de subsidieaanvrager te verlenen subsidiebedrag van subsidies die hem uit anderen hoofde worden verleend, voor een periode van drie jaar hoger is dan € 100.000,- en hij met winstoogmerk aan het economisch verkeer deelneemt.
1.
Een projectsubsidie bestaat uit maximaal 75% van het totale begrote bedrag volgens het bij de subsidieverlening goedgekeurde projectplan.
2.
Het ingevolge het eerste lid berekende maximale subsidiebedrag wordt verminderd met subsidiebedragen, voorzover deze uit andere hoofde van rijkswege worden verleend ten behoeve van het desbetreffende project.
1.
Het bestuur biedt vier keer per kalenderjaar de gelegenheid om subsidieaanvragen in te dienen.
2.
Het bestuur stelt bij de aanvang van ieder kalenderjaar de vier tijdstippen vast tot welke subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Het bestuur geeft hiervan kennis in de Staatscourant, een dag- of nieuwsblad, of op een andere geschikte wijze en vermeldt daarbij in ieder geval de inzendtermijn.
3.
Subsidie wordt minstens tien weken voor de aanvang van het project aangevraagd.
4.
Subsidie kan alleen aangevraagd worden met het aanvraagformulier voor projectsubsidies Belvedere van het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
1.
Het bestuur neemt op ingediende subsidieaanvragen eerst een besluit, nadat de Adviescommissie projectsubsidies Belvedere over die aanvragen advies heeft uitgebracht.
2.
Indien een subsidieplafond, als genoemd in artikel 3, zou worden overschreden door verstrekking van subsidie voor alle, naar het oordeel van de Adviescommissie projectsubsidies Belvedere daarvoor in aanmerking komende aanvragen, adviseert deze commissie op basis van de criteria van artikel 2 in welke volgorde die aanvragen voor toekenning in aanmerking komen.
Artikel 10
De rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen, bedoeld in artikel 36 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, geschiedt overeenkomstig het als bijlage I bij dit reglement gevoegde Controleprotocol Projectsubsidies en met gebruikmaking van de in bijlage II bij dit reglement opgenomen modelaccountantsverklaring.
Artikel 11
Dit reglement treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.
Artikel 12
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement projectsubsidies Belvedere 2005 - 2008.
Dit reglement zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur ,
Voor deze,
voorzitter
secretaris