Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Doel
Artikel 3: Commissie
Artikel 4: Voorwaarden voor toelating
Artikel 5: Aanmelding
Artikel 6: Auditie
Artikel 7: Toelating
Artikel 8: Mentoraat
Artikel 9: Plan
Artikel 10: Budget
Artikel 11: Voortgang
Artikel 12: Afronding
Artikel 13: Uitreiking
Artikel 14: Overig
Artikel 15: Inwerkingtreding
Artikel 16: Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement procedure Nederlandse Muziekprijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reglement procedure Nederlandse Muziekprijs
Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 4 van het Algemeen Reglement van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + ;
Besluit:
Artikel 1: Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
bestuur: het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + ;
commissie: de Adviescommissie Nederlandse Muziekprijs;
kandidaat: een instrumentalist of vocalist die is toegelaten tot het ontwikkelingstraject voor de Nederlandse Muziekprijs;
de Nederlandse Muziekprijs: een onderscheiding die namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt toegekend aan een kandidaat die naar het oordeel van de commissie met succes een ontwikkelingstraject heeft afgerond dat hem in staat stelt als musicus op het hoogste artistieke niveau binnen de internationale muziekpraktijk te functioneren.
Artikel 2: Doel
Het bestuur kent op mede op basis van advies van de commissie aan een bijzonder getalenteerde instrumentalist of vocalist die is opgeleid op het terrein van de klassieke muziek een financiële bijdrage toe ten behoeve van een ontwikkelingstraject gericht op artistieke, muziek-technische of andere aspecten van de beroepspraktijk.
1.
Er is een Adviescommissie Nederlandse Muziekprijs.
2.
Leden van de commissie worden benoemd door het bestuur voor een periode van maximaal 3 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.
3.
De commissie kan het bestuur voordrachten doen om te voorzien in ontstane vacatures in de commissie.
Artikel 4: Voorwaarden voor toelating
Voor toelating tot het ontwikkelingstraject voor de Nederlandse Muziekprijs komen instrumentalisten en vocalisten in aanmerking die:
1. de Nederlandse nationaliteit hebben ofwel op het moment van aanmelding in Nederland wonen en werken; en
2. naar het oordeel van de commissie in beginsel beschikken over de kwaliteiten die tot een betekenisvolle internationale solocarrière kunnen leiden.
1.
Aanmelding voor het ontwikkelingstraject voor de Nederlandse Muziekprijs staat open voor elke instrumentalist of vocalist die denkt aan de voorwaarden voor toelating te voldoen.
2.
Aanmelding geschiedt op een door het bestuur vastgestelde wijze voor een door het bestuur vastgestelde datum.
3.
Bij aanmelding verstrekt de instrumentalist of vocalist in elk geval de volgende gegevens:
a. een recente live-opname van circa 25 minuten, die een goed beeld geeft van zijn capaciteiten;
b. een lijst met gekend repertoire uit alle belangrijke stijlperiodes, voor zover uit die periodes literatuur voor het betreffende instrument of de betreffende stemsoort voorhanden is;en
c. een toelichting op de doelen die hij in het ontwikkelingstraject wil behalen.
1.
Het bestuur nodigt mede op basis van een advies van de commissie mogelijke kandidaten uit voor een auditie.
1.
Desgewenst kan de commissie zich bij de auditie laten bijstaan door een of meer externe deskundigen op het vakgebied van de auditant.
2.
Om een beslissing te kunnen nemen over toelating van een auditant dienen tenminste vijf leden van de commissie aanwezig te zijn. Een commissielid dat optreedt dan wel in het verleden heeft opgetreden als docent van de auditant neemt niet deel aan de beraadslaging.
3.
De commissie beslist met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen.
4.
De commissie deelt de auditant na afloop van de auditie haar advies aan het bestuur mee omtrent de toelating tot het ontwikkelingstraject.
5.
Het bestuur besluit mede op basis van het advies van de commissie over toelating tot het ontwikkelingstraject.
1.
Een kandidaat krijgt een mentor toegewezen. De mentor wordt bij voorkeur geselecteerd uit het midden van de Commissie.
2.
De mentor staat de kandidaat gedurende het ontwikkelingstraject met raad en daad terzijde en treedt op als intermediair tussen commissie en kandidaat.
1.
In overleg met de mentor stelt de kandidaat een plan op, waarin de gedurende het ontwikkelingstraject te behalen doelen worden benoemd.
2.
Het plan dient in beginsel te kunnen worden doorlopen in maximaal 3 jaar.
1.
Als de commissie positief is over het plan, verzoekt zij het bestuur een redelijk bedrag uit het door de minister van OCW ter beschikking gestelde bedrag voor de Nederlandse Muziekprijs te bestemmen ter dekking van de uit het plan voortvloeiende kosten.
2.
De kandidaat kan vergoeding vragen voor de op basis van het plan gemaakte kosten tot het door het bestuur ter beschikking gestelde bedrag.
3.
Op verzoek kunnen voorschotten worden verstrekt.
1.
De commissie ziet toe op de voortgang van het ontwikkelingstraject aan de hand van mondelinge verslagen van diens mentor, het bijwonen van concerten en schriftelijke verslagen van de kandidaat.
2.
Indien de ontwikkeling van de kandidaat daar naar het oordeel van de commissie aanleiding toe geeft of als er andere dringende redenen zijn, kan zij lopende het ontwikkelingstraject adviseren:
a. dat een concert wordt georganiseerd of aangewezen om de voortgang van de kandidaat te kunnen beoordelen;
b. het ontwikkelingstraject voortijdig te beëindigen.
1.
Als het in het plan beschreven ontwikkelingstraject is afgerond, wordt een concert van de kandidaat georganiseerd om te beoordelen of de in het plan opgenomen doelen zijn behaald.
2.
De datum en het programma van het concert worden in overleg tussen de kandidaat en de commissie gekozen.
3.
Het concert wordt bijgewoond door tenminste vijf leden van de commissie.
4.
Desgewenst kan de commissie zich laten bijstaan door een of meer externe deskundigen op het vakgebied van de kandidaat.
5.
Als de kandidaat een naar het oordeel van de commissie bevredigende ontwikkeling heeft getoond, adviseert zij het bestuur de kandidaat de Nederlandse Muziekprijs toe te kennen.
1.
De Nederlandse Muziekprijs wordt uitgereikt op een in overleg met de kandidaat te kiezen tijdstip.
2.
Uitreiking vindt bij voorkeur plaats bij gelegenheid van een solistisch concert met orkestbegeleiding.
Artikel 14: Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, gehoord de commissie.
Artikel 15: Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 16: Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement procedure Nederlandse Muziekprijs.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
7 december 2009
Het
bestuur
directeur/voorzitter raad van bestuur