Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Begripsbepalingen
Toelichting op artikel 1
2. Andere gronden
9. Contractactiviteiten
11. Eigen beleid
13. Formatiebudget
20. Ingetrokken melding
26. Ontslag
28. Participatiefonds
36. Vervanging (vervangingsbetrekking)
Artikel 2. : Verplichting tot betaling van premie
Toelichting op artikel 2
Artikel 3. : Het vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 3
3.2. Melden
3.3.1. Fatale termijn
Artikel 4. : Toetsing
Toelichting op artikel 4
Artikel 5. : Personele bezetting
Toelichting op artikel 5
Artikel 6. : Toewijzen/afwijzen vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 6
Artikel 7. : Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid
Toelichting op artikel 7
7.1. Ontslaggrond
7.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden
7.2.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van het bkb-Samenwerkingsverband
7.2.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van een centraledienst
7.3. Uitgesteld ontslag
7.4. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
7.6.c. Zorgformatie
7.7. Toetsingsdatum
Artikel 7a. : Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij werkgelegenheidsbeleid
Toelichting op artikel 7A
7A.1. Ontslaggrond
7A.2. Onvermijdbaarheid ontslag uit een vast dienstverband
7A.3. Onvermijdbaarheid ontslag uit tijdelijk dienstverband
Artikel 7b. : Ontslag wegens reorganisatie
Toelichting op artikel 7B
7B.1. Ontslaggrond
7B.3. Zorgformatie
7B.4. Toetsingsdatum
Artikel 8. : Ontslag vanwege kwalitatieve fricties
Toelichting op artikel 8
8.2. Kwalitatieve frictie
8.2.1. Verschuivingen tussen onderwijzend personeel
8.2.2. Verschuivingen tussen verschillende soorten personeel
8.3. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
Artikel 9. : Overige ontslaggronden
Artikel 10
Toelichting op artikel 10
Artikel 11. : Schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst
Toelichting op artikel 11
11.3. Ontslagmoment
Artikel 12. Vormvoorschriften
Artikel 13
Toelichting op artikel 12–13
Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden
Toelichting op artikel 14
Artikel 15. Medewerking controle
Toelichting op artikel 15
Artikel 16 tot en met 25
Toelichting op artikel 16 tot en met 25
Artikel 26
Artikel 27. Toelichting en bestuursvoorschriften
Artikel 28. Wijziging of afwijking van het reglement
Artikel 29. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 30. Wijziging voorgaand reglement
Artikel 31. Citeertitel
Artikel 32. Inwerkingtreding
Artikel 33. Bekendmaking
Toelichting op artikel 26–33
Adressen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8 Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011-2012

8.1.
Ontslaggrond
Ontslag omdat het anders onmogelijk wordt om binnen het bevoegd gezag het gevraagde onderwijs te verzorgen of de verlangde taken uit te voeren kan een grond zijn voor toewijzing van een vergoedingsverzoek. Ontslag vanwege kwalitatieve fricties doet zich voor indien de bedoelde onmogelijkheid is onderbouwd en het natuurlijk verloop en andere ontslagen geen oplossing bieden. De kwalitatieve fricties mogen geen gevolg zijn van eigen beleid van het bevoegd gezag.
Het bevoegd gezag overlegt een afschrift van het ontslagbesluit waarin de reden voor het ontslag genoemd is, of wanneer het besluit nog niet is opgemaakt of de reden voor het ontslag niet genoemd wordt, een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag, zoals genoemd in artikel 8, aan betrokkene is kenbaar gemaakt.Beëindigingovereenkomst
In plaats van bovengenoemd afschrift van het ontslagbesluit waarin de reden voor het ontslag genoemd is, of een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag, zoals genoemd in artikel 8, aan betrokkene is kenbaar gemaakt, kan het bevoegd gezag ook een afschrift van een beëindigingovereenkomst overleggen waaruit tenminste blijkt dat:
1. het dienstverband met wederzijds goedvinden is beëindigd,
2. het bevoegd gezag heeft voorgesteld het dienstverband te beëindigen, en
3. de reden daarvoor is gelegen in de in dit artikel genoemde ontslaggrond.
Bij de beëindiging van een tijdelijk dienstverband verstrekt het bevoegd gezag, wanneer er geen ontslagbesluit wordt opgemaakt, een afschrift van de akte van benoeming en een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor de beëindiging, zoals genoemd in artikel 8, aan betrokkene is kenbaar gemaakt.
8.2.
De kwalitatieve frictie die van toepassing is
Ter beoordeling van een in het eerste lid bedoeld ontslag dient een onderbouwing te worden overgelegd.
8.2.1.
Verschuivingen tussen onderwijzend personeel
Ter beoordeling van een ontslag als gevolg van een veranderde vraag naar onderwijzend personeel, dient het bevoegd gezag onderbouwd inzicht te geven in de gewijzigde situatie (bij a t/m e kan worden volstaan met aantallen van die vakken waarop het ontslag betrekking heeft, en de vakken die hieraan via dubbele bevoegdheden van al het personeel gerelateerd zijn).
Het bevoegd gezag overlegt hiertoe:
a. per vak de leerlingaantallen tot de datum van het ontslag;
b. per vak de leerlingaantallen vanaf de datum van het ontslag;
c. per vak het aantal gevraagde lesuren tot de datum van het ontslag;
d. per vak het aantal gevraagde lesuren vanaf de datum van het ontslag;
e. bescheiden waarmee aangetoond wordt dat er via verschuivingen binnen de gekoppelde bevoegdheden geen mogelijkheden zijn om het ontslag van betrokkene te voorkomen;
f. een lijst met de bevoegdheden van al het personeel in vaste en tijdelijke dienst van alle onder het bevoegd gezag ressorterende scholen; en
g. overige gegevens die voor de beoordeling door het Participatiefonds noodzakelijk zijn.
8.2.2.
Verschuivingen tussen verschillende soorten personeel
Ter beoordeling van een ontslag als gevolg van het vervallen van taken en/of het creëren van ruimte voor andere taken, dient het bevoegd gezag onderbouwd inzicht te geven in:
a. de (onderwijskundige) redenen van het vervallen van de taken;
b. de (onderwijskundige) redenen van het creëren van ruimte voor andere taken;
c. de wijze waarop de verkregen ruimte vanaf de datum van ontslag is benut; en
d. bescheiden waarmee aangetoond wordt dat er via verschuivingen binnen de gekoppelde bevoegdheden geen mogelijkheden zijn om het ontslag van betrokkene te voorkomen.
8.2.3.
Vervallen
8.2.4.
Vervallen
8.3.
Natuurlijk verloop en andere ontslagen
Voor de formatieruimte die ontstaat door natuurlijk verloop of andere ontslagen geldt, dat het bevoegd gezag van de school deze inzet om gedwongen ontslagen te voorkomen. Om deze reden wordt de omvang van het natuurlijk verloop en de andere ontslagen in een periode van zes maanden voorafgaand aan en per de datum van het gemelde ontslag bij de toetsing betrokken. Het natuurlijk verloop en andere ontslagen is alleen voor de in artikel 8.2 bedoelde situatie van belang.
8.4.
Benodigde gegevens
Het bevoegd gezag verstrekt in verband met de verplichte bestuursaanstelling bij de melding van ontslagen wegens kwalitatieve fricties:
a. de bescheiden bedoeld in artikel 8.2.1 of artikel 8.2.2;
b. een gespecificeerde opgave van de omvang in geld van het natuurlijk verloop en de andere ontslagen in de periode van zes maanden voorafgaand aan de ontslagdatum en per de ontslagdatum;
c. een afschrift van de passage van het zorgplan over de inzet van de zorgformatie, als bedoeld in artikel 19, lid 2, onder b, WPO, voor het schooljaar tot aan het ontslag en voor het schooljaar erna.
8.5.
Toetsingsdatum
Ontslag op grond van artikel 8 per of na de laatste schooldag van een schooljaar wordt getoetst als zijnde een ontslag per 1 augustus van het volgend schooljaar. Een ontslag op grond van artikel 8 per een andere datum voorafgaand aan de laatste schooldag van een schooljaar wordt per deze andere datum getoetst.
8.6.
Inspanningsverplichting
Bij een ontslag op grond van artikel 8 dient het bevoegd gezag te voldoen aan de inspanningsverplichting, artikel 4, categorie III en IV.
Hieronder volgen de eisen die het Participatiefonds in dit kader aan een ontslag op grond van artikel 8, stelt:
1. intern een andere passende functie aanbieden; of
2. scholing, gericht op herplaatsing binnen het bevoegd gezag.
1. extern een passende functie zoeken (indien aangesloten, gebruik maken van een mobiliteitscentrum/arbeidspool, zoeken bij een ander bevoegd gezag, of buiten het onderwijs); en
2. (vervallen)
3. aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of
4. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 tot en met 3 van deze categorie).
1. (vervallen)
2. aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of
3. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 en 2 van deze categorie).