Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Begripsbepalingen
Toelichting op artikel 1
2. Andere gronden
9. Contractactiviteiten
11. Eigen beleid
13. Formatiebudget
20. Ingetrokken melding
26. Ontslag
28. Participatiefonds
36. Vervanging (vervangingsbetrekking)
Artikel 2. : Verplichting tot betaling van premie
Toelichting op artikel 2
Artikel 3. : Het vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 3
3.2. Melden
3.3.1. Fatale termijn
Artikel 4. : Toetsing
Toelichting op artikel 4
Artikel 5. : Personele bezetting
Toelichting op artikel 5
Artikel 6. : Toewijzen/afwijzen vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 6
Artikel 7. : Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid
Toelichting op artikel 7
7.1. Ontslaggrond
7.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden
7.2.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van het bkb-Samenwerkingsverband
7.2.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van een centraledienst
7.3. Uitgesteld ontslag
7.4. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
7.6.c. Zorgformatie
7.7. Toetsingsdatum
Artikel 7a. : Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij werkgelegenheidsbeleid
Toelichting op artikel 7A
7A.1. Ontslaggrond
7A.2. Onvermijdbaarheid ontslag uit een vast dienstverband
7A.3. Onvermijdbaarheid ontslag uit tijdelijk dienstverband
Artikel 7b. : Ontslag wegens reorganisatie
Toelichting op artikel 7B
7B.1. Ontslaggrond
7B.3. Zorgformatie
7B.4. Toetsingsdatum
Artikel 8. : Ontslag vanwege kwalitatieve fricties
Toelichting op artikel 8
8.2. Kwalitatieve frictie
8.2.1. Verschuivingen tussen onderwijzend personeel
8.2.2. Verschuivingen tussen verschillende soorten personeel
8.3. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
Artikel 9. : Overige ontslaggronden
Artikel 10
Toelichting op artikel 10
Artikel 11. : Schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst
Toelichting op artikel 11
11.3. Ontslagmoment
Artikel 12. Vormvoorschriften
Artikel 13
Toelichting op artikel 12–13
Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden
Toelichting op artikel 14
Artikel 15. Medewerking controle
Toelichting op artikel 15
Artikel 16 tot en met 25
Toelichting op artikel 16 tot en met 25
Artikel 26
Artikel 27. Toelichting en bestuursvoorschriften
Artikel 28. Wijziging of afwijking van het reglement
Artikel 29. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 30. Wijziging voorgaand reglement
Artikel 31. Citeertitel
Artikel 32. Inwerkingtreding
Artikel 33. Bekendmaking
Toelichting op artikel 26–33
Adressen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7a Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011-2012

7A.1.
Ontslaggrond
Indien een werkgever de regeling werkgelegenheidsbeleid als bedoeld in artikel 10.2 en 10.3 van de CAO-PO hanteert en de werkgelegenheidsgarantie niet kan handhaven, kan ontslag van personeel wegens daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden een grond zijn voor de toewijzing van een vergoedingsverzoek. Ontslag van personeel wegens daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden doet zich voor indien de daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden inclusief andere ontslagen en natuurlijk verloop, minimaal gelijk is aan de omvang van het gemelde ontslag. Indien van een dergelijke daling sprake is, is ontslagruimte aanwezig.Ontslaggrond
De reden voor het ontslag is gelegen in het feit dat:
1. zich in één of meer achterliggende schooljaren direct voorafgaand aan het ontslag, een daling in de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden heeft voorgedaan, en
2. na de uitvoering van de maatregelen van de fasen 1 en 2 van het met de centrales in het DGO overeengekomen sociaal plan (een deel van) de omvang van het formatieve probleem als bedoeld in artikel 10.3 lid 3 onder a van de CAO-PO nog resteert.
Het bevoegd gezag overlegt een afschrift van het ontslagbesluit waarin de reden voor het ontslag genoemd is, of wanneer het besluit nog niet is opgemaakt of de reden voor het ontslag niet genoemd wordt, een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag, zoals genoemd in artikel 7A, aan betrokkene is kenbaar gemaakt.Beëindigingovereenkomst
In plaats van bovengenoemd afschrift van het ontslagbesluit waarin de reden voor het ontslag genoemd is, of een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag, zoals genoemd in artikel 7A, aan betrokkene is kenbaar gemaakt, kan het bevoegd gezag ook een afschrift van een beëindigingovereenkomst overleggen waaruit tenminste blijkt dat:
1. het dienstverband met wederzijds goedvinden is beëindigd,
2. het bevoegd gezag heeft voorgesteld het dienstverband te beëindigen, en
3. de reden daarvoor is gelegen in de in dit artikel genoemde ontslaggrond.
Bij de beëindiging van een tijdelijk dienstverband verstrekt het bevoegd gezag, wanneer er geen ontslagbesluit wordt opgemaakt, een afschrift van de akte van benoeming en een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor de beëindiging, zoals genoemd in artikel 7A, aan betrokkene is kenbaar gemaakt.Ontslag uit tijdelijk dienstverband
Uitsluitend voor zover het ontslag uit een tijdelijk dienstverband betreft, geldt het navolgende:
Indien een werkgever de regeling werkgelegenheidsbeleid als bedoeld in artikel 10.2 en 10.3 van de CAO-PO hanteert en met een daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden wordt geconfronteerd maar de werkgelegenheidsgarantie (vooralsnog) kan handhaven, kan ontslag van personeel uit een tijdelijke dienstverband wegens daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden een grond zijn voor de toewijzing van een vergoedingsverzoek.
Ontslag van personeel in tijdelijke dienst wegens daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden doet zich voor indien de daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden inclusief andere ontslagen en natuurlijk verloop, minimaal gelijk is aan de omvang van het gemelde ontslag. Indien van een dergelijke daling sprake is, is ontslagruimte voor personeel met een tijdelijk dienstverband aanwezig.
De reden voor het ontslag uit een tijdelijk dienstverband is gelegen in het feit dat
1. zich in schooljaar 2011–2012 ten opzichte van schooljaar 2010–2011 een daling in de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden heeft voorgedaan, en
2. de daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden, inclusief andere ontslagen en natuurlijk verloop, minimaal gelijk is aan de omvang van het gemelde ontslag. Indien van een dergelijke daling sprake is, is ontslagruimte, voor zo ver het betreft ontslag uit een tijdelijk dienstverband, aanwezig.
7A.2.
Onvermijdbaarheid ontslag uit een vast dienstverband
Uitsluitend voor zover het ontslag uit een vast dienstverband betreft, geldt het navolgende:
Toewijzing van het vergoedingsverzoek op basis van de in dit artikel genoemde ontslaggrond doet zich voor indien het bevoegd gezag:
1. aantoont dat hij, omdat hij de werkgelegenheidsgarantie niet meer kon handhaven, met de vakcentrales in het DGO overleg heeft gevoerd en de maatregelen van het met de vakcentrales overeengekomen sociaal plan heeft uitgevoerd. Het bevoegd gezag overlegt hiertoe het door de vakcentrales getekende sociaal plan tezamen met documenten waaruit blijkt welke omvang van het formatieve probleem na uitvoering van het sociaal plan resteert.
2. schriftelijk verklaart dat
a. zich in één of meer achterliggende schooljaren, direct voorafgaand aan het ontslag, een daling in de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden heeft voorgedaan en
b. hij, uitsluitend als gevolg van deze daling in de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden, de werkgelegenheidsgarantie niet meer kon handhaven en
c. er derhalve aan het ontslag niet (mede) andere redenen van financiële aard ten grondslag liggen dan genoemde daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden.
7A.3.
Onvermijdbaarheid ontslag uit tijdelijk dienstverband
Uitsluitend voor zover het ontslag uit een tijdelijk dienstverband betreft, geldt het navolgende:
Toewijzing van het vergoedingsverzoek op basis van de in dit artikel genoemde ontslaggrond voor zover het betreft ontslag uit een tijdelijk dienstverband doet zich voor indien het bevoegd gezag aantoont
1. Dat zich in schooljaar 2011–2012 ten opzichte van schooljaar 20110–2011 een daling in de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden heeft voorgedaan, en
2. de daling van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden, inclusief andere ontslagen en natuurlijk verloop, minimaal gelijk is aan de omvang van het gemelde ontslag. Indien van een dergelijke daling sprake is, is ontslagruimte, voor zo ver het betreft ontslag uit een tijdelijk dienstverband, aanwezig.
Ter beoordeling van een in het eerste lid bedoelde ontslag uit een tijdelijk dienstverband wordt een vergelijking van de rijksbekostiging personeel en financiële middelen van derden gemaakt. In deze vergelijking wordt de totale bekostiging van personeel direct voorafgaand aan het ontslag vergeleken met de totale bekostiging van personeel per de datum van het ontslag. Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt voor 65% in de vergelijking betrokken. Dit betekent dat bij de berekening van de rijksbekostiging personeel en financiële middelen van derden wordt uitgegaan van 65% inzet van het budget voor de bekostiging van personeel.
Het niveau van de vergelijking van de rijksbekostiging personeel en financiële middelen van derden is afhankelijk van één van de onderstaande situaties:
7A.3.1.
Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële middelen van derden op bestuursniveau
De vergelijking van de rijksbekostiging personeel en financiële middelen van derden wordt op bestuursniveau gemaakt, tenzij er sprake is van een in artikel 7A.3.2 of 7A.3.3 genoemde situatie.
7A.3.2.
Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële middelen van derden op het niveau van het bkb-Samenwerkingsverband
Het ontslag uit een tijdelijk dienstverband wordt getoetst op het niveau van het samenwerkingsverband indien er sprake is van een samenwerkingsverband in het kader van een bestuurlijke krachtenbundeling. In de vergelijking wordt de rijksbekostiging personeel en financiële middelen van derden zoals is beschreven in artikel 7A.3. op het niveau van het samenwerkingsverband vergeleken.
7A.3.3.
Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële middelen van derden op het niveau van een centrale dienst
Het ontslag uit een tijdelijk dienstverband wordt getoetst op het niveau van de centrale dienst indien er sprake is van ontslag van personeel dat werkzaam is bij een centrale dienst. In de vergelijking wordt de voor de centrale dienst beschikbare rijksbekostiging personeel en financiële middelen van derden vergeleken.
7A.3.4.
Benodigde gegevens
Het bevoegd gezag overlegt een afschrift van de passage van het zorgplan als bedoeld in artikel 19, lid 2, onder b van de WPO over de inzet van de bekostiging van de zorgvoorzieningen in de periode tot en per de datum van het ontslag.
7A.3.5.
Toetsingsdatum
Ontslag op grond van artikel 7A per of na de laatste schooldag van een schooljaar wordt getoetst als zijnde een ontslag per 1 augustus van het volgend schooljaar. Een ontslag op grond van artikel 7A per een andere datum voorafgaand aan de laatste schooldag van een schooljaar wordt per deze andere datum getoetst.
7 A.4.
Inspanningsverplichting
Bij een ontslag op grond van artikel 7A dient het bevoegd gezag te voldoen aan de inspanningsverplichting, artikel 4, categorie IV. Hieronder volgen de eisen die het Participatiefonds in dit kader aan een ontslag op grond van artikel 7A, stelt:
1. extern een passende functie zoeken (indien aangesloten, gebruik maken van een mobiliteitscentrum/arbeidspool, zoeken bij een ander bevoegd gezag, of buiten het onderwijs); en
2. (vervallen)
3. aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren;
4. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 tot en met 3 van deze categorie).
1. (vervallen)
2. aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of
3. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 en 2 van deze categorie).