Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Begripsbepalingen
Toelichting op artikel 1
2. Andere gronden
9. Contractactiviteiten
11. Eigen beleid
13. Formatiebudget
20. Ingetrokken melding
26. Ontslag
28. Participatiefonds
36. Vervanging (vervangingsbetrekking)
Artikel 2. : Verplichting tot betaling van premie
Toelichting op artikel 2
Artikel 3. : Het vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 3
3.2. Melden
3.3.1. Fatale termijn
Artikel 4. : Toetsing
Toelichting op artikel 4
Artikel 5. : Personele bezetting
Toelichting op artikel 5
Artikel 6. : Toewijzen/afwijzen vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 6
Artikel 7. : Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid
Toelichting op artikel 7
7.1. Ontslaggrond
7.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden
7.2.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van het bkb-Samenwerkingsverband
7.2.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden op het niveau van een centraledienst
7.3. Uitgesteld ontslag
7.4. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
7.6.c. Zorgformatie
7.7. Toetsingsdatum
Artikel 7a. : Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij werkgelegenheidsbeleid
Toelichting op artikel 7A
7A.1. Ontslaggrond
7A.2. Onvermijdbaarheid ontslag uit een vast dienstverband
7A.3. Onvermijdbaarheid ontslag uit tijdelijk dienstverband
Artikel 7b. : Ontslag wegens reorganisatie
Toelichting op artikel 7B
7B.1. Ontslaggrond
7B.3. Zorgformatie
7B.4. Toetsingsdatum
Artikel 8. : Ontslag vanwege kwalitatieve fricties
Toelichting op artikel 8
8.2. Kwalitatieve frictie
8.2.1. Verschuivingen tussen onderwijzend personeel
8.2.2. Verschuivingen tussen verschillende soorten personeel
8.3. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
Artikel 9. : Overige ontslaggronden
Artikel 10
Toelichting op artikel 10
Artikel 11. : Schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst
Toelichting op artikel 11
11.3. Ontslagmoment
Artikel 12. Vormvoorschriften
Artikel 13
Toelichting op artikel 12–13
Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden
Toelichting op artikel 14
Artikel 15. Medewerking controle
Toelichting op artikel 15
Artikel 16 tot en met 25
Toelichting op artikel 16 tot en met 25
Artikel 26
Artikel 27. Toelichting en bestuursvoorschriften
Artikel 28. Wijziging of afwijking van het reglement
Artikel 29. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 30. Wijziging voorgaand reglement
Artikel 31. Citeertitel
Artikel 32. Inwerkingtreding
Artikel 33. Bekendmaking
Toelichting op artikel 26–33
Adressen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011-2012

1 Afvloeiingsvolgorde: de volgorde waarin personeel voor afvloeiing in aanmerking komt. Hierin is tevens het eindigen van dienstverbanden van rechtswege betrokken. Hoofdregel is dat eerst al het tijdelijk aangestelde personeel dient te zijn afgevloeid voordat vast personeel kan worden ontslagen.
2 Andere gronden: gronden welke niet genoemd zijn in enig ander lid van artikel 9 van het reglement en welke in ieder geval buiten de risicosfeer van het bevoegd gezag vallen.
3 Andere ontslagen: de omvang in nettoloonkosten op jaarbasis van beëindigde of geëindigde dienstverbanden uitgezonderd het natuurlijk verloop, einde vervangingsbetrekking en het ontslag of de ontslagen waar de ontslagmelding betrekking op heeft.
4 Benoeming in reguliere betrekking: een (her)benoeming in een betrekking niet zijnde een vervangingsbetrekking.
5 Bestuursvoorschriften: de bestuursvoorschriften en bijlagen zoals die door het bestuur zijn vastgesteld ter bevordering van een correcte toepassing van het reglement Participatiefonds.
6 Bevoegd gezag: het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 WPO, respectievelijk het bevoegd gezag van de rechtspersoon als bedoeld in artikel 68 WPO, tenzij het bevoegd gezag door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op grond van bezwaren van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard is uitgezonderd van aansluiting bij de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs.
7 CAO-PO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs zoals die tussen de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en de organisaties van werknemers in het onderwijs voor de periode 1 januari 2009 tot 1 januari 2010 is overeengekomen en welke ook in 2011 van kracht blijft.
8 Centrale diensten: diensten zoals bedoeld in artikel 68 WPO.
9 Contractactiviteiten: activiteiten waarvoor een prijs bij derden in rekening wordt gebracht.
10 Detachering: de situatie dat onderwijspersoneel op eigen verzoek of met zijn instemming voor bepaalde tijd wordt belast met werkzaamheden bij een ander bevoegd gezag of buiten het onderwijs.
11 Eigen beleid: in het reglement Participatiefonds zijn gronden genoemd voor onvermijdbaar ontslag. Indien de reden voor het ontslag anders is dan genoemd in enig artikel of lid van het reglement, is er sprake van eigen beleid.
12 Eigen middelen: eigen middelen zijn middelen welke niet zijn begrepen in of onttrokken aan de beschikbare formatie in het huidige schooljaar.
13 Formatiebudget: de formatie in geld zoals bedoeld in artikel 120 en 123 WPO met inbegrip van de bijzondere bekostiging toegekend op grond van samenvoeging van scholen in het primair onderwijs, het overgedragen gekregen geld voor formatie, de aanvullende formatie in geld toegekend door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gerealiseerde/verwachte aanvullende formatie/contractactiviteiten in geld van derden.
14 Formulier: het bevoegd gezag kan bij het doen van een melding in het kader van de instroomtoets gebruik maken van het formulier ‘Aanvraag vergoeding kosten werkloosheid’.
15 In- en doorstroombanen: banen voor personeel dat destijds is aangetrokken voor het verrichten van werkzaamheden door gebruik te maken van de regeling ‘In- en doorstroombanen voor langdurig werklozen’.
16 Instroomtoets: de toetsing van een door het bevoegd gezag bij het Participatiefonds ingediend vergoedingsverzoek.
17 Kwalitatieve fricties (het oplossen van): het vrijmaken van formatieruimte ten behoeve van personeel met andere voor het onderwijs noodzakelijke kwaliteiten.
18 Leraar in opleiding: de functie als bedoeld in artikel 3.22 tot en met 3.26 en artikel 4.21 tot en met 4.25 van de CAO-PO.
19 Materiële instandhouding: de vergoeding zoals genoemd in Afdeling 4 van de WPO.
20 Melding: het schriftelijk bij het Participatiefonds melden van een (voorgenomen) ontslag waarvoor een uitkeringsaanvraag op grond van het BWOO dan wel de WW en de bovenwettelijke regeling bij UWV is, dan wel kan worden ingediend.
21 Natuurlijk verloop: de omvang in nettoloonkosten op jaarbasis van het eindigen of beëindigen van dienstverbanden zonder dat daar een uitkering op volgt welke op grond van het BWOO dan wel de WW en de bovenwettelijke regeling door UWV wordt uitbetaald. Een en ander uitgezonderd einde vervangingsbetrekking.
Ingetrokken melding: de ontslagmelding die is gedaan, wordt ingetrokken door het bevoegd gezag.
22 Netto-loonkosten: het betreft hier de bruto loonkosten minus de eventuele brutokortingen vermeerderd met de werkgeverslasten.
23 OALT: Onderwijs in Allochtone Levende Talen zoals bedoeld in de voormalige Afdeling 11 van de WPO (die kwam te vervallen per 1 augustus 2004).
24 Onderwijsassistent in opleiding: de functie als bedoeld in artikel 3.27 en 4.26 CAO-PO.
25 Onderwijspersoneel: directieleden, leraren en onderwijsondersteunend personeel in dienstbetrekking bij het bevoegd gezag als hierboven bedoeld en leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld n artikel 17c, derde lid, WPO, voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een akte van aanstelling.
26 Ontslag: beëindiging van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het eindigen of de beëindiging van een dienstverband voor bepaalde tijd, of een tijdelijke uitbreiding van een (vast) dienstverband, wordt ongeacht de reden met ontslag gelijkgesteld.
Voor de toepassing van dit Reglement wordt met ontslag niet gelijkgesteld:
a het eindigen van een vervangingsbetrekking waaraan geen reguliere aanstelling vooraf is gegaan;
b het ontslag op eigen verzoek van betrokkene.
In beide situaties behoeft geen melding bij het Participatiefonds te worden gedaan. Indien er echter sprake is van een rappel als bedoeld in artikel 3, derde lid, wordt ook het einde van een vervangingsbetrekking waaraan geen reguliere aanstelling vooraf is gegaan, en een ontslag op eigen verzoek van betrokkene, met ontslag gelijk gesteld en dient melding bij het Participatiefonds plaats te vinden.
Ingetrokken ontslag: het voorgenomen ontslag dat niet geëffectueerd wordt, dan wel de herbenoeming bij hetzelfde bevoegd gezag van een tijdelijk personeelslid, waarbij de omvang van de nieuwe aanstelling groter of gelijk is aan de oude aanstelling en geen vervangingsbetrekking betreft.
Uitgesteld ontslag: een ontslag waarvan het vergoedingsverzoek op een bepaalde datum op grond van formatieve ontwikkelingen (de daling) kan worden toegewezen maar waarvan de ingangsdatum is uitgesteld omdat het bevoegd gezag het betreffende personeelslid op basis van andere middelen dan die begrepen zijn onder normatieve formatie, aanvullende formatie en de opbrengst van de contractactiviteiten, in dienst houdt.
Ontslagdatum: de datum van het einde van het dienstverband.
27 Outplacement: Bij outplacement in de zin van het Reglement dient er sprake te zijn van een planmatige begeleiding door een derde van een met ontslag bedreigde werknemer bij het verwerven van een reguliere betrekking elders, waarbij een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt en een wezenlijke financiële inspanning van de werkgever kenmerkend zijn (zie de uitspraak van de Raad van State van 9 mei 2007, zaaknummer 200606432/1).
28 Participatiefonds: de rechtspersoon als bedoeld in artikel 184, eerste lid van de WPO.
29 Projectformatie: additionele gelden als bedoeld in de artikelen 3.4 en 4.4 beiden aanhef en onder d van de CAO-PO.
30 Samenwerkingsverband: bkb-Samenwerkingsverband: een bestuurlijke krachtenbundeling tussen zelfstandige bevoegde gezagsorganen zoals bedoeld in de beleidsregel van OC en W van 4 april 1997, kenmerk PO/PJ-97008394, Uitleg nummer 11, 16 april 1997 en 12 april 2002, kenmerk PO/KB-2002/14416, Uitleg nummer 11, 24 april 2002.
wpo-Samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18 WPO.
31 Schooljaar: een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het opvolgende kalenderjaar.
32 Schoolsoort: het basisonderwijs en de scholen voor speciaal basisonderwijs als bedoeld in de WPO .
33 Schoonmaakpersoneel: personeel waarvan in de functieomschrijving is opgenomen het schoonmaken en schoonhouden van de binnenzijde van het schoolgebouw en waarvoor de bekostiging is genormeerd in de materiële vergoeding.
34 Uitvoeringsorganisatie Participatiefonds: door het bestuur van het Participatiefonds aangewezen organisatie voor de uitvoering van de instroomtoets.
35 Vergoedingsverzoek: een door het bevoegd gezag ingediend verzoek – middels de melding van een ontslag – op grond van artikel 138, derde lid van de WPO strekkende tot het voor rekening van het Participatiefonds nemen van de kosten van werkloosheidsuitkeringen en suppletieregelingen op grond van het BWOO dan wel de WW en de bovenwettelijke regeling, van een (voorgenomen) ontslag.
36 Vervanging (vervangingsbetrekking): een aanstelling van een personeelslid ter vervanging, niet zijnde bij detachering, waarbij het betreft vervanging bij de in de toelichting limitatief opgesomde vormen van afwezigheid.
37 Wetten: BZA: Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs , BZA (Stb. 1995, 703).
WPO: Wet op het Primair Onderwijs (Stb. 1998, 495).
BWOO: Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel (Stb. 1994, 100).
BBWO: Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (Stb. 2001, 61).
WW en de bovenwettelijke regeling: De Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) en de bovenwettelijke regeling als bedoeld in de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen (Stb. 1997, 768). De bovenwettelijke regeling vangt de vermindering van de uitkeringsaanspraken op als gevolg van de invoering van de WW voor het onderwijs.
38 Zij-instromers: onbevoegden met een geschiktheidsverklaring als bedoeld in artikel 176b WPO.