Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Toelichting op artikel 1
2. Andere gronden
9. Contractactiviteiten
11. Eigen beleid
13. Formatiebudget
20. Ingetrokken melding
26. Ontslag
28. Participatiefonds
36. Vervanging (vervangingsbetrekking)
Artikel 2. Verplichting tot betaling van premie
Toelichting op artikel 2
Artikel 3. Het vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 3
3.2. Melden
3.3.1. Fatale termijn
Artikel 4. Toetsing
Toelichting op artikel 4
Artikel 5. Personele bezetting
Toelichting op artikel 5
Artikel 6. Toewijzen/afwijzen vergoedingsverzoek
Toelichting op artikel 6
Artikel 7. Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden bij ontslagbeleid
Toelichting op artikel 7
7.1. Ontslaggrond
7.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel
7.2.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel op het niveau van het Samenwerkingsverband
7.2.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel op het niveau van een centrale dienst
7.3. Uitgesteld ontslag
7.4. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
7.7. Toetsingsdatum
Artikel 7A. Ontslag wegens daling rijksbekostiging personeel bij werkgelegenheidsbeleid
Toelichting op artikel 7A
7A.1. Ontslaggrond
7A.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel
7A.3.2. Vergelijking van rijksbekostiging personeel op het niveau van het Samenwerkingsverband
7A.3.3. Vergelijking van rijksbekostiging personeel op het niveau van een centrale dienst
7A.5. Toetsingsdatum
Artikel 7B. Ontslag wegens reorganisatie
Toelichting op artikel 7B
7B.1. Ontslaggrond
7B.3. Toetsingsdatum
Artikel 8. Ontslag vanwege kwalitatieve fricties
Toelichting op artikel 8
8.2. Kwalitatieve frictie
8.2.1. Verschuivingen tussen onderwijzend personeel
8.2.2. Verschuivingen tussen onderwijspersoneel
8.3. Natuurlijk verloop en andere ontslagen
Artikel 9. Overige ontslaggronden
Artikel 10
Toelichting op artikel 10
Artikel 11. Schoonmaakpersoneel/personeel Centrale Dienst
Toelichting op artikel 11
11.3. Ontslagmoment
Artikel 12. Vormvoorschriften
Artikel 13
Toelichting op artikel 12–13
Artikel 14. Nieuwe feiten en omstandigheden
Artikel 15. Medewerking controle
Toelichting op artikel 15
Artikel 16 tot en met 25
Toelichting op artikel 16 tot en met 25
Artikel 26
Artikel 27. Toelichting en bestuursvoorschriften
Artikel 28. Wijziging of afwijking van het reglement
Artikel 29. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 30. Wijziging voorgaand reglement
Artikel 31. Citeertitel
Artikel 32. Inwerkingtreding
Artikel 33. Bekendmaking
Toelichting op artikel 26–33
Adressen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 9 e Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010-2011

Artikel 9. Overige ontslaggronden
Overige gronden voor toewijzing van het vergoedingsverzoek kunnen zijn:
e Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheidOntslaggrond
De reden voor het ontslag is gelegen in arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% in de zin van de WIA . Wanneer sprake is van 35% of meer arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA, behoeft geen melding bij het Participatiefonds plaats te vinden. Deze uitzondering geldt niet voor arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO .Onvermijdbaarheid ontslag
Toewijzing van het vergoedingsverzoek op basis van de in dit artikel genoemde ontslaggrond doet zich voor indien het bevoegd gezag aantoont dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid en dat een onderzoek heeft plaatsgevonden waaruit is gebleken dat er geen mogelijkheden zijn om betrokkene te herplaatsen. Het bevoegd gezag overlegt hiertoe in geval van ontslag uit een vast dienstverband een afschrift van de WIA-beschikking en een afschrift van het herplaatsingsonderzoek. In geval van ontslag uit een tijdelijk dienstverband overlegt het bevoegd gezag hiertoe een verklaring van een bevoegde onafhankelijke instelling waaruit blijkt dat betrokkene op de datum van ontslag arbeidsongeschikt is.
Tevens overlegt het bevoegd gezag een afschrift van het ontslagbesluit waarin de reden voor het ontslag genoemd is, of wanneer het besluit nog niet is opgemaakt of de reden voor het ontslag niet genoemd wordt, een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor het ontslag, zoals genoemd in artikel 9 sub e aan betrokkene is kenbaar gemaakt.
Bij de beëindiging van een tijdelijk dienstverband verstrekt het bevoegd gezag, wanneer er geen ontslagbesluit wordt opgemaakt, een afschrift van de akte van benoeming en een afschrift van het document waaruit blijkt dat de daadwerkelijke reden voor de beëindiging, zoals genoemd in artikel 9 sub e, aan betrokkene is kenbaar gemaakt.Inspanningsverplichting
Bij een ontslag op grond van artikel 9 sub e, dient het bevoegd gezag te voldoen aan de inspanningsverplichting, artikel 4, categorie I, II, III en IV. Indien betrokkene volledig arbeidsongeschikt is verklaard (ontslag uit een vast dienstverband en 80-100% ziek volgens UWV) verlangt het Participatiefonds geen inspanning als bedoeld in de categorieën II, III en IV. Hieronder volgen de eisen die het Participatiefonds in dit kader aan een ontslag op grond van artikel 9 sub e, stelt
1. overzicht met data van functionerings- en beoordelingsgesprekken, lesbezoeken en begeleidingsgesprekken, die hebben plaatsgevonden in de periode van een jaar voorafgaand aan de ontslagdatum;
2. overzicht met data van re-integratiegesprekken.
1. interne begeleiding door de leiding van de school.
1. intern een andere passende functie aanbieden; of
2. scholing, gericht op herplaatsing binnen het bevoegd gezag.
1. extern een passende functie zoeken (indien aangesloten, gebruik maken van een mobiliteitscentrum/arbeidspool, zoeken bij een ander bevoegd gezag, of buiten het onderwijs); en
2. (vervallen)
3. aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of
4. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 tot en met 3 van deze categorie).
1. (vervallen)
2. aanbieden van faciliteiten die de positie op de arbeidsmarkt verbeteren; of
3. aanbieden van outplacement (outplacement vervangt de inspanningen 1 en 2 van deze categorie).