Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Instelling en taak ontslagadviescommissie
+ § 3. Samenstelling ontslagadviescommissie, benoeming, (tussentijds) ontslag leden
+ § 4. Werkwijze ontslagadviescommissie
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement ontslagadviescommissies UWV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.
Reglement ontslagadviescommissies UWV
De Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,
Overwegende dat het wenselijk is een Reglement ontslagadviescommissies vast te stellen;
Gezien het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA), het Ontslagbesluit, het Mandaatbesluit CWI en het Besluit Werkgebieden CWI;
Besluit:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. Raad van bestuur: de Raad van bestuur van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
c. Beslissingsbevoegde: de door de Raad van bestuur daartoe gemandateerde functionaris van de afdeling AJD bevoegd om de beslissing te nemen ter zake van het verzoek om toestemming de arbeidsverhouding te beëindigen;
d. Ontslagadviescommissie: de vertegenwoordigers van de in aanmerking komende organisaties van werkgevers en werknemers in de zin van artikel 6, vierde lid BBA;
e. Kamer: de werkgeversvertegenwoordiger en de werknemersvertegenwoordiger uit de ontslagadviescommissie, die advies uitbrengen aan UWV alvorens deze een beslissing neemt ter zake van het verzoek om toestemming de arbeidsverhouding te beëindigen in de zin van artikel 6, eerste lid BBA;
f. District: een regio die wordt bediend door een of meerdere vestigingen van de afdeling afdeling AJD, zoals bedoeld in het Besluit werkgebieden UWV;
g. Vestiging: een vestiging van de afdeling AJD;
h. Voorzitter: de medewerker van de afdeling AJD, die de vergadering van de kamer technisch leidt;
i. AJD: afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf.
1.
Binnen ieder district van UWV is er een ontslagadviescommissie.
2.
De leden van een ontslagadviescommissie worden binnen het district benoemd ten behoeve van een vestiging, maar zij zijn bevoegd om te adviseren binnen het gehele district.
3.
Een ontslagadviescommissie kan tevens betrokken worden bij ontslagzaken, welke een districtsoverschrijdend karakter hebben.
4.
De Raad van bestuur kan besluiten voor de behandeling van districtsoverschrijdende ontslagzaken die meer dan twee districten raken, tijdelijk een landelijke ontslagadviescommissie in te stellen.
1.
De ontslagadviescommissie heeft tot taak UWV te adviseren over te nemen beslissingen inzake verzoeken tot het verlenen van toestemming de arbeidsverhouding te beëindigen.
2.
De ontslagadviescommissie neemt bij haar adviezen het BBA , het Ontslagbesluit en de Beleidsregels Ontslagtaak UWV in acht.
1.
Bevoegd tot voordracht van een persoon voor benoeming tot lid van de ontslagadviescommissie zijn de organisaties van werkgevers en werknemers die door de Stichting van de Arbeid als representatieve organisaties zijn aangewezen.
2.
Per district worden minimaal 9 vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en minimaal 9 vertegenwoordigers van organisaties van werknemers voorgedragen voor benoeming als lid van de ontslagadviescommissie.
3.
De organisaties die leden van de ontslagadviescommissie voordragen selecteren deze op basis van deskundigheid, alsmede de affiniteit die de kandidaat-leden hebben met het gedachtegoed van de betreffende organisatie. De voorgedragen leden moeten aan meerdere van de volgende criteria voldoen:
a. zij zijn op het moment van daadwerkelijke advisering actief/sociaal betrokken in het bedrijfsleven/vakbond, dan wel hebben anderszins voldoende actuele kennis van vaktechnische ontwikkelingen en arbeidsmarktkennis gewaarborgd;
b. zij hebben kennis van en voeling met het arbeidsproces/arbeidsmarkt in ruime zin; om een brede inzetbaarheid mogelijk te houden is kennis van meerdere sectoren/branches noodzakelijk;
c. zij hebben kennis van en affiniteit met het arbeidsrecht in het algemeen en het ontslagrecht in het bijzonder;
d. zij hebben affiniteit met financiële analyses;
e. zij kunnen zowel abstract als meer concreet redeneren, beschikken over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en hebben een goed relativeringsvermogen;
f. zij zijn minimaal 6 maal per jaar, bij voorkeur vaker, beschikbaar;
g. zij hebben de bereidheid en flexibiliteit om ontslagaanvragen uit andere districten te behandelen.
4.
Een lid van de ontslagadviescommissie adviseert onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.
5.
Leden van de ontslagadviescommissie hebben een geheimhoudingsplicht.
6.
Werknemers van UWV kunnen gedurende hun dienstverband met UWV niet worden benoemd als lid van de ontslagadviescommissie. Het voorgaande geldt ook gedurende twee jaar na beëindiging van dat dienstverband.
7.
Het voorgaande lid is eveneens van toepassing op personen die, buiten dienstverband met UWV, werkzaamheden voor UWV verrichten die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden die gewoonlijk door werknemers van UWV worden verricht.
1.
Een lid van de ontslagadviescommissie wordt door de Raad van bestuur benoemd voor een district. De Raad van bestuur maakt de benoeming bekend aan het lid en de voordragende organisatie.
2.
De benoeming geschiedt voor de duur van vier jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.
3.
Indien bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken kan de benoemingsduur voor ten hoogste 6 maanden worden verlengd.
4.
Een lid van de ontslagadviescommissie adviseert jaarlijks zo mogelijk in zes vergaderingen van een kamer.
1.
De Raad van bestuur verleent een lid van de ontslagadviescommissie tussentijds ontslag:
a. op verzoek van dat lid;
b. op verzoek van de organisatie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen;
c. indien wetswijzigingen dit noodzakelijk maken.
2.
De Raad van bestuur kan tussentijds ontslag verlenen na raadpleging van de voordragende organisatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de criteria als genoemd in artikel 4, derde lid of indien zich naar het oordeel van UWV een zwaarwegende reden voordoet.
3.
De Raad van bestuur meldt het tussentijds ontslag aan het lid en de voordragende organisatie.
4.
De Raad van bestuur kan een lid van de ontslagadviescommissie schorsen in afwachting van een beslissing in de zin van het eerste en tweede lid.
Artikel 7. Vacatiegeld
Een lid van de ontslagadviescommissie ontvangt bij deelname aan een vergadering van de kamer een vacatiegeld alsmede een vergoeding voor reiskosten. De hoogte van het vacatiegeld en de reiskosten worden door de Raad van bestuur bij separaat besluit vastgesteld. Ter vergadering tekent het lid de presentielijst.
1.
De advisering in een ontslagzaak vindt plaats door een kamer van de ontslagadviescommissie.
2.
Binnen elke vestiging komt in beginsel wekelijks een kamer in vergadering bijeen.
3.
UWV stelt de data van de vergaderingen, het presentieschema, alsmede de vestiging van de vergadering vast en stelt de leden hiervan tijdig in kennis.
4.
UWV kan besluiten een extra vergadering te houden of een bijeenkomst te laten vervallen.
1.
UWV stelt de leden van de kamer van de ontslagadviescommissie die ter vergadering zullen komen tijdig in de gelegenheid kennis te nemen van de dossiers, waarover advies wordt gevraagd.
2.
In beginsel worden de dossiers ten minste vier werkdagen voor de bijeenkomst aan de leden van de kamer gezonden.
3.
UWV kan besluiten een deel van een (omvangrijk) dossier niet toe te zenden. Dit deel van het dossier ligt voor de leden van de kamer ter inzage.
4.
Bij verhindering meldt het lid dit zo tijdig mogelijk aan UWV. UWV draagt zorg voor een vervanger.
1.
De kamer van de ontslagadviescommissie brengt advies uit in een vergadering waarbij beide leden aanwezig zijn. In zeer bijzondere omstandigheden (calamiteit) kan hiervan worden afgeweken indien uitstel van de advisering onevenredig bezwarend is voor één der partijen.
2.
Het advies kan inhouden toestemming verlenen, toestemming weigeren of aanhouden. De leden van de ontslagadviescommissie motiveren hun advies op een daartoe bestemd formulier en ondertekenen dit.
3.
De kamer brengt het advies uit via de voorzitter. Deze heeft geen stemrecht ten aanzien van het door de kamer uit te brengen advies. De behandelend medewerker kan op verzoek van de voorzitter (een deel van) de vergadering bijwonen.
Artikel 11. Beslissingen
De Raad van bestuur, dan wel de beslissingsbevoegde neemt, na ontvangst van het advies van de kamer van de ontslagadviescommissie, de beslissing inzake het verzoek om toestemming in de zin van artikel 6, eerste lid BBA.
1.
Indien de kamer van de ontslagadviescommissie een verdeeld advies geeft, kan de beslissingsbevoegde, alvorens op de aanvraag te beslissen, advies vragen aan de manager AJD. Deze zal binnen 7 werkdagen advies geven. UWV draagt er zorg voor dat de leden van de kamer van het advies en de vervolgens genomen beslissing in kennis worden gesteld.
2.
Indien de kamer een unaniem advies geeft en de beslissingsbevoegde het voornemen heeft hiervan af te wijken, vraagt deze, alvorens op de aanvraag te beslissen, advies aan de manager AJD. Deze zal binnen 7 werkdagen advies geven. UWV draagt er zorg voor dat de leden van de kamer van het advies en de vervolgens genomen beslissing in kennis worden gesteld.
1.
Een lid van de ontslagadviescommissie adviseert niet in een zaak waarbij hij op enigerlei wijze betrokken is of is geweest zodat van een onafhankelijke advisering geen sprake kan zijn, dan wel dat de schijn zou kunnen bestaan dat van een onafhankelijke advisering geen sprake kan zijn. Om dit te waarborgen verstrekt een lid aan UWV gegevens over zijn hoofdfunctie, waarbij mogelijkerwijze zich een dergelijke situatie zou kunnen voordoen. Voor nevenfuncties is het de verantwoordelijkheid van het lid zelf om te bepalen of een dergelijke situatie zich voordoet.
2.
De voorzitter zit geen vergadering voor waarin advies wordt uitgebracht over een aanvraag waarin hij als behandelend medewerker optreedt.
Artikel 14. Vernietiging afschriften dossiers
Na behandeling in de kamer van de ontslagadviescommissie worden de aan de leden toegezonden afschriften van de dossiers door UWV vernietigd.
Artikel 15. Informatieverstrekking
UWV draagt zorg voor tijdige informatie aan de ontslagadviescommissie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voor overige informatie met betrekking tot de preventieve ontslagtoets.
Amsterdam, 10 juni 2008
Voorzitter Raad van bestuur