Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Instelling en taak ontslagadviescommissie
+ § 2. Samenstelling ontslagadviescommissie, benoeming, tussentijds ontslag leden
+ § 3. Werkwijze ontslagadviescommissie
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement ontslagadviescommissies CWI 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2008.
Reglement ontslagadviescommissies CWI 2003
De Raad van Bestuur van de Centrale organisatie werk en inkomen,
Overwegende dat het wenselijk is een Reglement ontslagadviescommissies vast te stellen;
Gezien het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, het Ontslagbesluit, het Mandaatbesluit CWI en het Besluit Werkgebieden CWI;
Besluit:
1.
Binnen ieder district van de Centrale organisatie werk en inkomen (hierna: CWI) is er een ontslagadviescommissie, die betrokken wordt bij ontslagzaken die in het district behandeld worden door CWI. Elke ontslagadviescommissie is onderverdeeld in kamers, een per locatie van de afdeling Juridische Zaken. De werkgebieden van de afdeling Juridische Zaken, district en locatie, zijn bepaald in het Besluit werkgebieden CWI .
2.
Een ontslagadviescommissie, die voor een district is ingesteld, kan tevens betrokken worden bij ontslagzaken, welke een districtsoverschrijdend karakter hebben.
3.
De Raad van bestuur kan besluiten voor de behandeling van districtsoverschrijdende ontslagzaken die meer dan twee districten raken, tijdelijk een landelijke ontslagadviescommissie in te stellen.
1.
De ontslagadviescommissie heeft tot taak de Raad van bestuur van CWI te adviseren over te nemen beslissingen inzake verzoeken tot het verlenen van toestemming de arbeidsverhouding te beëindigen, met uitzondering van verzoeken als bedoeld in artikel 2:6 van het Ontslagbesluit.
2.
De ontslagadviescommissie brengt het advies uit aan de functionaris van de afdeling Juridische Zaken die namens de Raad van bestuur bevoegd is beslissingen te nemen op verzoeken tot verlening van ontslagvergunningen.
3.
De ontslagadviescommissie neemt bij haar adviezen het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en het Ontslagbesluit in acht.
1.
De voordragende instanties dragen per district minimaal 9 vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers en minimaal 9 personen van organisaties van werknemers voor tot benoeming als lid van de ontslagadviescommissie. De ontslagadviescommissie kan bijeenkomen in kamers van verschillende samenstelling, waarin een werknemersvertegenwoordiger en een werkgeversvertegenwoordiger aanwezig is.
2.
Het voorzitterschap van de ontslagadviescommissie wordt ingevuld door een daartoe bevoegde functionaris van de afdeling Juridische Zaken van CWI.
3.
Bevoegd tot voordracht van een persoon voor benoeming tot lid is een organisatie van werkgevers en werknemers die door de Stichting van de Arbeid als representatieve organisatie is aangewezen.
4.
De organisaties die leden van de ontslagadviescommissie voordragen selecteren deze op basis van deskundigheid, alsmede de affiniteit die de kandidaat-leden hebben met het gedachtegoed van de betreffende organisatie.
5.
Leden van de ontslagadviescommissie hebben een geheimhoudingsplicht.
1.
Een lid van de ontslagadviescommissie wordt door de Raad van bestuur benoemd. De Raad van bestuur maakt de benoeming bekend aan het lid, de ontslagadviescommissie en de voordragende instantie.
2.
De benoeming geschiedt voor de duur van vier jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.
3.
Indien bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken kan de benoemingsduur voor ten hoogste 6 maanden worden verlengd.
4.
Een lid van de ontslagadviescommissie woont jaarlijks in beginsel ten minste zes vergaderingen bij.
1.
De Raad van bestuur verleent een lid tussentijds ontslag:
a. op verzoek van dat lid;
b. op verzoek van de organisatie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen;
c. Indien wetswijzigingen dit noodzakelijk maken.
1.
De Raad van bestuur kan tussentijds ontslag verlenen op verzoek van de voorzitter van de ontslagadviescommissie, na raadpleging van de voordragende organisatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de criteria als genoemd in artikel 3, lid 4, van dit Reglement.
2.
De Raad van bestuur meldt het tussentijds ontslag aan het lid, de ontslagadviescommissie en de voordragende organisatie.
Artikel 6. Vacatiegeld
Een lid ontvangt bij deelname aan een vergadering vacatiegeld, alsmede een vergoeding voor reiskosten. De hoogte van het vacatiegeld en de reiskosten worden door de Raad van bestuur bij separaat besluit vastgesteld.
1.
De ontslagadviescommissie kan in wisselende samenstelling en in verschillende kamers vergaderen.
2.
De ontslagadviescommissie komt in beginsel ten minste wekelijks bijeen.
3.
De voorzitter van de ontslagadviescommissie stelt de data van de vergaderingen, het presentieschema alsmede de locatie van de vergadering vast en stelt de leden hiervan tijdig in kennis.
4.
De voorzitter van de ontslagadviescommissie kan besluiten een extra bijeenkomst te houden of een bijeenkomst te laten vervallen.
1.
De leden van de ontslagadviescommissie tekenen ter vergadering de presentielijst.
2.
De leden van de ontslagadviescommissie motiveren hun advies op een daartoe bestemd formulier ( bijlage )
1.
De ontslagadviescommissie brengt advies uit aan de beslissingsbevoegde. De voorzitter heeft geen stemrecht ten aanzien van het door de ontslagadviescommissie uit te brengen advies.
2.
De ontslagadviescommissie kan slechts een advies uitbrengen in een vergadering waarbij een lid namens de werkgeversorganisatie en een lid namens de werknemersorganisatie aanwezig is.
3.
Bij verhindering regelt het lid een vervanger uit het midden van de ontslagadviescommissie. De voorzitter kan hierin faciliteren. De voorzitter van de ontslagadviescommissie wordt door de leden tijdig geïnformeerd over verhindering en vervanging.
1.
De voorzitter van de ontslagadviescommissie stelt de leden van de ontslagadviescommissie die ter vergadering zullen komen tijdig in de gelegenheid kennis te nemen van de dossiers van de te behandelen aanvragen.
2.
In beginsel worden de dossiers tenminste vier werkdagen voor de bijeenkomst aan de leden van de ontslagadviescommissie gezonden.
3.
De voorzitter van de ontslagadviescommissie kan besluiten een deel van een (omvangrijk) dossier niet toe te zenden. Dit deel van het dossier ligt voor de leden van die vergadering ter inzage.
1.
De Raad van bestuur, dan wel de door de Raad van bestuur daartoe gemandateerde functionaris van de afdeling Juridische Zaken van CWI neemt, na de ontslagadviescommissie te hebben gehoord, de beslissing ter zake van het verzoek om toestemming de arbeidsverhouding te beëindigen.
2.
Indien de ontslagadviescommissie een verdeeld advies geeft, kan de beslissingsbevoegde dit melden bij zijn Hoofd (district) Juridische Zaken. Deze kan advies vragen aan de leidinggevende van het landelijke onderdeel van de afdeling Juridische Zaken van CWI. Deze zal zo mogelijk binnen 7 werkdagen advies geven. De voorzitter van de ontslagadviescommissie draagt er zorg voor dat de leden van de ontslagadviescommissie van het advies en de vervolgens genomen beslissing in kennis worden gesteld.
1.
De beslissingsbevoegde die het voornemen heeft van een unaniem advies van de ontslagadviescommissie af te wijken, vraagt, via zijn Hoofd (district) Juridische zaken van CWI advies aan de leidinggevende van het landelijke onderdeel van de afdeling Juridische Zaken van CWI, alvorens hij op de aanvraag beslist. Deze zal zo mogelijk binnen 7 werkdagen advies geven.
2.
Wanneer een beslissing wordt genomen, die afwijkt van het advies van de ontslagadviescommissie, worden de ontslagadviescommissie en de landelijk Manager Juridische Zaken hiervan in kennis gesteld.
1.
Een lid van de ontslagadviescommissie adviseert niet in een zaak waarbij hij een zodanige betrokkenheid heeft, dat van een onafhankelijke advisering geen sprake kan zijn, dan wel dat de schijn zou kunnen bestaan dat er van een onafhankelijke advisering geen sprake kan zijn.
2.
De voorzitter van de ontslagadviescommissie zit geen vergadering voor waarbij hij een zodanige betrokkenheid heeft, dat van onafhankelijkheid geen sprake kan zijn, dan wel dat de schijn zou kunnen bestaan dat er van onafhankelijkheid geen sprake kan zijn.
Artikel 14. Vernietiging afschriften dossiers
Na behandeling in de ontslagadviescommissie worden de aan de leden toegezonden afschriften van de dossiers vernietigd.
Artikel 15. Informatieverstrekking
De afdeling Juridische Zaken van de Centrale organisatie werk en inkomen draagt zorg voor tijdige informatie aan de ontslagadviescommissie over wijzigingen in wet- en regelgeving en voor overige informatie met betrekking tot de preventieve ontslagtoets.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2003.
2.
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Reglement ontslagadviescommissies CWI 2003’.
3.
De nadere uitwerking van de werkwijze van de Ontslagadviescommissie is geregeld in het Protocol ontslagadviescommissies 2003.
4.
Het Reglement ontslagadviescommissies CWI van 7 maart 2002 (Stcrt. 2002, nr. 53) wordt ingetrokken.
Amsterdam, 17 juni 2003.
Centrale organisatie werk en inkomen ,
voorzitter Raad van Bestuur