{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Instelling
Artikel 3. Taak
Artikel 4. Samenstelling en benoemingsvereisten
Artikel 5. Benoeming, termijn
Artikel 6. Tussentijds ontslag en schorsing
Artikel 7. Vacatiegeld
Artikel 8. Kamer
Artikel 9. Voorbereiding vergaderingen
Artikel 10. Advisering
Artikel 11. Beslissing
Artikel 12. Procedure bij verdeeld advies
Artikel 13. Verschoning
Artikel 14. Vernietiging afschriften dossiers
Artikel 15. Informatieverstrekking
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement ontslagadviescommissie UWV 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 september 2015. U leest nu de tekst die gold op 1 september 2015.
Reglement ontslagadviescommissie UWV 2010
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 6, vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, en artikel 2:5 van het Ontslagbesluit;
Besluit:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. BBA: Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 ;
c. Beslissingsbevoegde: de door de Raad van bestuur van UWV daartoe gemandateerde medewerker van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf die de beslissing neemt ter zake van het verzoek om toestemming te verlenen de arbeidsverhouding te beëindigen;
d. Ontslagadviescommissie: de vertegenwoordigers van de voor de toepassing van artikel 6, vierde lid, van het BBA in aanmerking komende organisaties van werkgevers en werknemers, die de Stichting van de Arbeid als representatieve organisaties heeft aangewezen;
e. Kamer: de werkgeversvertegenwoordiger en de werknemersvertegenwoordiger uit de ontslagadviescommissie, die voorafgaand adviseren als bedoeld in artikel 6, vierde lid BBA aan de beslissingsbevoegde;
f. AJD: de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf;
g. Vestiging: een vestiging van AJD;
h. Voorzitter: de medewerker van AJD die de vergadering van de kamer technisch leidt;
1.
UWV stelt de ontslagadviescommissie samen en regelt haar werkwijze.
2.
UWV bepaalt het aantal leden van de ontslagadviescommissie.
1.
De leden van de ontslagadviescommissie hebben tot taak om in individuele gevallen UWV te adviseren over de te nemen beslissingen ter zake van verzoeken om toestemming te verlenen de arbeidsverhouding te beëindigen.
2.
De ontslagadviescommissie neemt bij haar adviezen het BBA , het Ontslagbesluit en het door UWV vastgestelde uitvoeringsbeleid in acht.
1.
Bevoegd tot voordracht van een persoon voor benoeming tot lid van de ontslagadviescommissie zijn de organisaties van werkgevers en werknemers die door de Stichting van de Arbeid als representatieve organisaties zijn aangewezen.
2.
De helft van het aantal voordrachten komt van organisaties van werkgevers en de helft van het aantal voordrachten komt van organisaties van werknemers. De door de Stichting van de Arbeid gehanteerde onderlinge getalsverhouding is bepalend voor het aantal voordrachten dat elke organisatie kan doen.
3.
De organisaties selecteren de voor benoeming voor te dragen personen op basis van deskundigheid, alsmede de affiniteit die zij hebben met het gedachtegoed van de betreffende organisatie. De voorgedragen personen moeten aan meerdere van de volgende criteria voldoen:
a. zij zijn op het moment van daadwerkelijke advisering actief/sociaal betrokken in het bedrijfsleven/vakbond, dan wel hebben anderszins voldoende actuele kennis van vaktechnische ontwikkelingen en arbeidsmarktkennis gewaarborgd;
b. zij hebben kennis van en voeling met het arbeidsproces/arbeidsmarkt in ruime zin; om een brede inzetbaarheid mogelijk te houden is kennis van meerdere sectoren/branches noodzakelijk;
c. zij hebben kennis van en affiniteit met het arbeidsrecht in het algemeen en het ontslagrecht in het bijzonder;
d. zij hebben affiniteit met financiële analyses;
e. zij kunnen zowel abstract als meer concreet redeneren, beschikken over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en hebben een goed relativeringsvermogen;
f. zij zijn minimaal 6 maal per jaar, bij voorkeur vaker, beschikbaar.
4.
Een lid van de ontslagadviescommissie adviseert onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.
5.
Een lid van de ontslagadviescommissie heeft een geheimhoudingsplicht.
6.
Een werknemer van UWV kan gedurende het dienstverband met UWV niet worden benoemd als lid van de ontslagadviescommissie. Het voorgaande geldt ook gedurende twee jaar na beëindiging van dat dienstverband.
7.
Het voorgaande lid is eveneens van toepassing op personen die, buiten dienstverband met UWV, werkzaamheden voor UWV verrichten die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden die gewoonlijk door werknemers van UWV worden verricht.
1.
Een lid van de ontslagadviescommissie wordt door UWV benoemd. UWV maakt de benoeming bekend aan het lid en de voordragende organisatie.
2.
De benoeming geschiedt voor de duur van ten hoogste vier jaar. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar.
3.
Een lid van de ontslagadviescommissie adviseert jaarlijks zo mogelijk in zes vergaderingen van een kamer.
1.
UWV verleent een lid van de ontslagadviescommissie tussentijds ontslag:
a. op verzoek van dat lid;
b. op verzoek van de organisatie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen;
c. indien een wetswijziging dit noodzakelijk maakt.
2.
UWV kan tussentijds ontslag verlenen na raadpleging van de voordragende organisatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de criteria als genoemd in artikel 4, derde lid of indien zich naar het oordeel van UWV een zwaarwegende reden voordoet.
3.
UWV meldt het tussentijds ontslag aan het lid en de voordragende organisatie.
4.
UWV kan een lid van de ontslagadviescommissie schorsen in afwachting van een beslissing in de zin van het tweede lid.
Artikel 7. Vacatiegeld
Een lid van de ontslagadviescommissie ontvangt per deelname aan een vergadering van een kamer een vacatiegeld en een vergoeding voor reiskosten. De hoogte van het vacatiegeld en de reiskosten worden door UWV bij separaat besluit vastgesteld. Ter vergadering tekent het lid de presentielijst.
1.
De advisering in een ontslagzaak vindt plaats door een kamer.
2.
Binnen elke vestiging komt in beginsel wekelijks een kamer in vergadering bijeen.
3.
UWV stelt de data van de vergaderingen, de samenstelling van de kamer en de vergaderlocatie vast. De leden van de kamer worden hiervan tijdig in kennis gesteld.
4.
UWV kan besluiten een extra vergadering te houden of een vergadering te laten vervallen.
1.
UWV stelt de leden van de kamer tijdig in de gelegenheid kennis te nemen van de dossiers van de verzoeken waarover advies wordt gevraagd.
2.
In beginsel worden de dossiers ten minste vier werkdagen voor de bijeenkomst aan de leden van de kamer gezonden.
3.
UWV kan besluiten een deel van een (omvangrijk) dossier niet toe te zenden. Dit deel van het dossier ligt voor de leden van de kamer ter inzage. Formele zaken waarin geen inhoudelijk verweer is gevoerd, liggen voor de leden van de kamer ter inzage.
4.
Bij verhindering meldt het lid dit zo tijdig mogelijk aan UWV. UWV draagt zorg voor een vervanger.
1.
De kamer van de ontslagadviescommissie brengt advies uit in een vergadering waarbij beide leden aanwezig zijn. In zeer bijzondere omstandigheden (calamiteit) kan van het houden van een vergadering worden afgezien indien uitstel van de advisering onevenredig bezwarend is voor werkgever of werknemer.
2.
Het advies houdt in toestemming verlenen, toestemming weigeren of aanhouden. De leden van de ontslagadviescommissie motiveren hun advies op een daartoe bestemd formulier en ondertekenen dit.
3.
De kamer brengt het advies uit via de voorzitter. Deze heeft geen stemrecht ten aanzien van het door de kamer uit te brengen advies. De behandelend medewerker kan op verzoek van de voorzitter (een deel van) de vergadering bijwonen.
Artikel 11. Beslissing
De beslissingsbevoegde neemt, na ontvangst van het advies van de kamer, de beslissing op het verzoek om toestemming in de zin van artikel 6, eerste lid BBA.
1.
Indien de kamer een verdeeld advies geeft, kan de beslissingsbevoegde, alvorens op de aanvraag te beslissen, advies vragen aan de manager AJD. Deze zal binnen 7 werkdagen advies geven. UWV draagt er zorg voor dat de leden van de kamer van het advies en de vervolgens genomen beslissing in kennis worden gesteld.
2.
Indien de kamer een unaniem advies geeft en de beslissingsbevoegde het voornemen heeft hiervan af te wijken, vraagt deze, alvorens op de aanvraag te beslissen, advies aan de manager AJD. Deze zal binnen 7 werkdagen advies geven. UWV draagt er zorg voor dat de leden van de kamer van het advies en de vervolgens genomen beslissing in kennis worden gesteld.
1.
Een lid van de ontslagadviescommissie adviseert niet in een zaak waarbij hij op enigerlei wijze betrokken is of is geweest zodat van een onafhankelijke advisering geen sprake kan zijn, dan wel dat de schijn zou kunnen bestaan dat van een onafhankelijke advisering geen sprake kan zijn. Om dit te waarborgen verstrekt een lid aan UWV gegevens over zijn hoofdfunctie, waarbij zich mogelijkerwijze een dergelijke situatie zou kunnen voordoen. Voor nevenfuncties is het de verantwoordelijkheid van het lid zelf om te bepalen of een dergelijke situatie zich voordoet.
2.
De voorzitter zit geen vergadering voor waarin advies wordt uitgebracht over een aanvraag waarin hij als behandelend medewerker optreedt.
Artikel 14. Vernietiging afschriften dossiers
Na behandeling in de kamer worden de aan de leden toegezonden afschriften van de dossiers door UWV vernietigd.
Artikel 15. Informatieverstrekking
UWV draagt zorg voor tijdige informatie aan de ontslagadviescommissie over wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en voor overige informatie met betrekking tot de preventieve ontslagtoets.
Artikel 16
Het Reglement ontslagadviescommissies UWV wordt ingetrokken.
Artikel 17
Dit besluit wordt aangehaald als: Reglement ontslagadviescommissie UWV 2010.
Artikel 18
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Amsterdam, 8 december 2009
Voorzitter Raad van Bestuur UWV