Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement KCB tarieven kwaliteitscontrole

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reglement KCB tarieven kwaliteitscontrole
Het bestuur van de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit (KCB) heeft, gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet, op 6 december 2005 het volgende reglement vastgesteld.
Artikel 1
De ‘ Regeling KCB tarieven certificaten ’, die op 11 mei 1999 door het bestuur is vastgesteld en bij besluit van 7 juli 1999 (no. TRCJZ/1999/6436) door de minister van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is goedgekeurd en is gepubliceerd in de Staatscourant van 9 augustus 1999, wordt ingetrokken. Daarvoor in de plaats komt de voorliggende ‘Reglement KCB tarieven kwaliteitscontrole’.
Artikel 2
In dit reglement worden de definities en begrippen gebruikt overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van het Controlereglement van het KCB en artikel 1 van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) van het KCB, die zijn vastgesteld door het bestuur van het KCB in de vergadering van 8 november 2004 en 15 maart 2005 en bij besluit van 17 maart 2005, nr. TRCJZ/2005/581 zijn goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 3
Als vergoeding voor het certificaat als bedoeld in artikel 5, lid 2, van de Verordening, het waarmerken daarvan en de steekproefsgewijze inspectie van de (re)exportzending waarop het betreffende certificaat betrekking heeft, wordt € 16,85 per certificaat in rekening gebracht in het geval het bedrijf, ten behoeve waarvan het certificaat wordt gewaarmerkt, deelnemer is aan het RIK.
1.
Als vergoeding voor het certificaat als bedoeld in artikel 5, lid 2 van de Verordening en het waarmerken daarvan ten behoeve van een bedrijf dat geen deelnemer is aan het RIK wordt € 5,35 per certificaat in rekening gebracht.
2.
In het geval een (re)exportzending van een bedrijf dat geen deelnemer is aan het RIK wordt gecontroleerd, worden – naast de in het voorgaande lid in rekening gebrachte kosten per gewaarmerkt certificaat – als vergoeding voor de kosten voor het verrichten van een inspectie de volgende bedragen in rekening gebracht:
a. € 1,34 per minuut indien de inspectie wordt verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur;
b. € 2,01 per minuut indien de inspectie wordt verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan die bedoeld in lid 2, onder a;
c. € 2,68 per minuut indien de inspectie wordt verricht op zondag of een op een algemeen erkende feestdag.
3.
Als vergoeding voor de kosten van verplaatsing van degene, die is belast met de in het tweede lid bedoelde inspectiewerkzaamheden naar de plaats waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt per keer het volgende tarief in rekening gebracht:
a. € 40,15 indien de inspectie wordt verricht in de in het tweede lid, onder a, bedoelde periode;
b. € 60,23 indien de inspectie wordt verricht in de in het tweede lid, onder b, bedoelde periode;
c. € 80,30 indien de inspectie wordt verricht in de in het tweede lid, onder c, bedoelde periode.
4.
Indien degene die voor het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid op aangeven van het exporterende bedrijf op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet of niet volledig kunnen worden verricht wordt het bedrijf op wiens naam het certificaat staat een bedrag in rekening gebracht van:
a. € 120,45 indien het de inspectiewerkzaamheden in het tweede lid, onder a, betreft;
b. € 421,58 indien het de inspectiewerkzaamheden in het tweede lid, onder b en c, betreft.
1.
Als vergoeding voor de kosten van het uitvoeren van een bedrijfsaudit, als bedoeld in artikel 5.2.3 en artikel 5.5 van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole, en die in het eerste jaar van deelname halfjaarlijks en daarna jaarlijks wordt uitgevoerd, wordt € 561,25 per bedrijfsaudit in rekening gebracht.
2.
In het geval een aanvraag voor deelname aan het RIK, als bedoeld in artikel 5.1 van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole betrekking heeft op meerdere vestigingen van de aanvrager wordt het onder artikel 5, lid 1, genoemde bedrag in rekening gebracht per vestiging waar een bedrijfsaudit of een deel daarvan heeft plaatsgevonden.
3.
In het geval een tussentijdse bedrijfsaudit, als bedoeld in artikel 5.5.2 van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole, wordt verricht, wordt als vergoeding € 561,25 in rekening gebracht.
Artikel 6
Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement KCB tarieven kwaliteitscontrole’.
Artikel 7
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2006.
Artikel 8
Dit reglement wordt in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 6 december 2005
De
Voorzitter
De
Secretaris