{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Definities
+ Hoofdstuk II. Doel
+ Hoofdstuk III. Middelen
+ Hoofdstuk IV. Advisering
+ Hoofdstuk V. De gamesubsidie
+ Hoofdstuk VI. Aanvraagprocedure
+ Hoofdstuk VII. Formele toetsing
+ Hoofdstuk VIII. Inhoudelijke toetsing
+ Hoofdstuk IX. Beslissing
+ Hoofdstuk X. Bezwaar
+ Hoofdstuk XI. Bevoorschotting, vaststelling en afwikkeling
+ Hoofdstuk XII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement gamefonds 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Reglement van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur en van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties van, houdende voorschriften over subsidieverstrekking ten behoeve van het ontwikkelen of produceren van een game met artistieke kwaliteit (Reglement gamefonds 2012)
Het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur en het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 12 december 2011;
Besluiten:
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de Stichting: Stimuleringsfonds voor Architectuur en de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties.
b. de fondsen: de Fondsbureaus van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur en van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties.
c. de besturen: het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur en het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties.
d. commissie: de commissie games zoals bedoeld in artikel 4 en verder van dit reglement.
e. gamesubsidie: een in het kader van dit reglement verleende tegemoetkoming in de ontwikkelings- of productiekosten van een game, die zowel in game- als in artistiek opzicht het gangbare overstijgt.
1.
Dit reglement heeft als doel het bevorderen van de artistieke kwaliteit van games, waardoor deze artistiek inhoudelijk relevant kunnen worden.
2.
De besturen kunnen, ingevolge de doelstelling in artikel 2 lid 1, volgens de bepalingen vastgesteld in dit reglement, financiële middelen beschikbaar stellen aan kunstenaars, vormgevers, animatoren, gameontwikkelaars en/of een (culturele) instelling ten behoeve van het in samenwerking ontwikkelen of produceren van een game met artistieke kwaliteit.
3.
Een bestuur verstrekt uitsluitend financiële middelen indien de commissie, zoals bedoeld in artikel 4 daarover positief geadviseerd heeft.
Artikel 3
De middelen van het gamefonds bestaan uit een jaarlijks door de besturen vast te stellen bijdrage en een bijdrage van het Ministerie van OCW.
1.
In verband met de advisering in het kader van dit reglement benoemen de besturen een commissie.
2.
De commissie bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter. De samenstelling van de commissie is als volgt:
één deskundige op het gebied van beeldende kunst of vormgeving;
één deskundige op het gebied van de ontwikkeling en productie van games;
één deskundige op het gebied van cultuur en nieuwe media;
één deskundige op het gebied van animatie.
1.
De besturen benoemen en ontslaan de leden van de commissie.
2.
De leden en de voorzitter worden benoemd voor een periode van één jaar, die eenmaal kan worden verlengd.
3.
Een lid van één van de besturen kan niet tot lid van de commissie worden benoemd.
1.
De commissie heeft tot taak de besturen te adviseren over het verstrekken van financiële middelen aan kunstenaars, vormgevers, gameontwikkelaars en/of een (culturele) instelling ten behoeve van het in samenwerking ontwikkelen of produceren van een game met artistieke kwaliteit.
2.
De commissie adviseert de besturen over aanvragen.
3.
De commissie bemiddelt en brengt partijen bij elkaar om een game te ontwikkelen. Zij kan de besturen adviseren hiervoor een gamesubsidie toe te kennen.
4.
De commissie kan externe adviezen inwinnen om de artistieke en culturele diversiteit te waarborgen.
5.
De commissie kan een actieve bijdrage leveren in het zoeken naar mogelijkheden voor de distributie dan wel externe financiering voor de games.
1.
De commissie dient voor een door de besturen te bepalen datum haar adviezen over aanvragen schriftelijk ter kennis van het desbetreffende bestuur te brengen.
2.
De commissie dient zich bij haar oordeel over aanvragen te baseren op de door de aanvrager(s) verstrekte documentatiegegevens, beeld en geluidsmateriaal, plannen en eventueel aanvullende informatie.
1.
De commissie vergadert zo vaak de voorzitter dit noodzakelijk acht.
2.
Beide besturen voegen uit het personeel van de fondsbureaus een secretaris toe aan de commissie. De secretarissen roepen op tot vergaderingen. Zij maken van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door een van hen en de voorzitter worden getekend.
3.
De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
4.
Al hetgeen de leden van de commissie uit hoofde van deze functie ter kennis komt, is strikt vertrouwelijk.
Artikel 9
Indien in een vergadering van de commissie zaken aan de orde komen waarbij een lid van de commissie of familieleden van dit commissielid lid tot in de tweede graad, dan wel iemand waarmee dit lid een duurzame relatie heeft betrokken is en het desbetreffende lid dientengevolge een direct financieel belang bij toekenning van een subsidie zou kunnen hebben, dient dit lid bij de aanvang van de behandeling van deze zaak de voorzitter daarvan op de hoogte te stellen. Het betrokken commissielid woont het onderdeel van de vergadering, waarin de betreffende aanvraag behandeld wordt, niet bij.
1.
De commissie stelt de adviezen vast met meerderheid van stemmen.
2.
Elk lid heeft één stem.
3.
Wanneer geen stemmenmeerderheid als bedoeld in het eerste lid wordt bereikt, wordt een negatief advies uitgebracht.
4.
Geldige adviezen kunnen slechts tot stand komen indien alle leden een stem hebben uitgebracht. Wanneer artikel 9 van toepassing is, kunnen geldige adviezen tot stand komen indien de resterende leden hun stem hebben uitgebracht.
1.
Een gamesubsidie kan uitsluitend worden toegekend voor de ontwikkeling en productie van games waarvoor de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid berust bij kunstenaars, vormgevers of animatoren die zijn geïntegreerd in de Nederlandse cultuur en gameontwikkelaars of (culturele) instellingen die in Nederland gevestigd zijn.
2.
Een gamesubsidie kan uitsluitend worden toegekend voor nog te maken ontwikkelings- en productiekosten.
3.
Een gamesubsidie kan in en voor elke fase van het ontwikkelings- of productieproces van de game worden aangevraagd en toegekend.
4.
Gamesubsidies worden niet met terugwerkende kracht verstrekt.
5.
Een of meerdere partijen dienen financieel bij te dragen aan de realisering van de game.
6.
Indien bij een game waarvoor een gamesubsidie wordt aangevraagd andere partijen dan aanvrager zijn betrokken dient de financiële bijdrage van die partijen in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdrage van het desbetreffende fonds.
Artikel 12
Aan de toekenning van de gamesubsidie kunnen de besturen nadere verplichtingen verbinden terzake van de uitvoering van het plan, de presentatie van de resultaten, de verslaglegging en de afrekening van de gamesubsidie.
Artikel 13
Indien een aanvrager gebruik maakt van een subsidie van een van de fondsen kan geen gamesubsidie op basis van dit reglement worden verstrekt, die naar het oordeel van het desbetreffende bestuur, in dezelfde dekking van kosten voorziet.
Artikel 14
Geen gamesubsidie kan worden verstrekt aan leden van de besturen noch aan leden van de commissie.
Artikel 15
Gamesubsidie kan slechts worden verstrekt voor zover de daartoe bestemde middelen toereikend zijn.
Artikel 16
Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar 2012 worden ingediend.
1.
Een aanvrager, die voor een gamesubsidie in aanmerking wenst te komen, dient bij een van de besturen een aanvraag daartoe te doen, met gebruikmaking van een voor dit doel door het bestuur te verstrekken aanvraagformulier.
2.
Op de aanvraag wordt beslist door het bestuur van het Fonds waarbij de aanvraag is ingediend.
3.
Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aanvraagformulier dient volledig en volgens de in de toelichting bij het formulier vermelde richtlijnen te zijn ingevuld.
4.
Het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van het in de toelichting bij het formulier voorgeschreven beeld- en informatiemateriaal en een plan voor de ontwikkeling en/of productie van de game opdat beoordeeld kan worden of de aanvrager aan de voorwaarde gesteld in artikel 2 lid 1 voldoet.
5.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van een motivering van de aanvrager en diegene die inhoudelijk eindverantwoordelijk zijn voor de game, een marketingplan en een dekkende begroting met offertes, waarin medefinanciering is opgenomen.
6.
Indien documentatie- en/of informatiemateriaal wordt ingezonden, dat door meer personen vervaardigd is, dient aangegeven te worden welk deel daarvan door wie is vervaardigd.
7.
De aanvrager dient duidelijk te maken dat de voor de inhoud van de game eindverantwoordelijke kunstenaar(s), vormgever(s), animator(en) en/of gamemaker(s) geïntegreerd zijn in de Nederlandse cultuur en dat de gameontwikkelaar of (culturele) instelling in Nederland gevestigd is.
1.
Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig in dit reglement, of in de toelichting bij het aanvraagformulier, zoals bedoeld in artikel 17, bepaald voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens, bescheiden en of het documentatiemateriaal onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt het bestuur de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen binnen een termijn van veertien dagen. Indien de aanvrager van deze gelegenheid geen of onvoldoende gebruik maakt besluit het bestuur de aanvraag niet te behandelen.
2.
Het bestuur zal een aanvraag voor gamesubsidie op formele grond afwijzen indien de commissie over deze game korter dan 12 maanden geleden een negatief advies heeft uitgebracht.
3.
Het bestuur zal een aanvraag op formele grond afwijzen indien het verantwoording van een over een eerdere periode verstrekte gamesubsidie nog niet is goedgekeurd, tenzij er naar het oordeel van het bestuur zwaarwegende omstandigheden zijn om hiervan af te zien.
Artikel 19
De besturen leggen een aanvraag zo spoedig mogelijk ter advisering voor aan de commissie. De besturen stellen daarbij een termijn vast waarbinnen de commissie haar oordeel over de ingediende aanvraag schriftelijk ter kennis dient te brengen.
1.
Bij de formulering van het advies over de toekenning van een gamesubsidie dient de commissie zich te baseren op de door de aanvrager verstrekte gegevens, en verder het door de aanvrager verstrekte beeldmateriaal, mogelijk andere documentatie en aanvullende informatie.
2.
Bij de beoordeling dient de commissie een oordeel te geven over de mate waarin een aanvraag voldoet aan het in artikel 2 lid 1 opgenomen doel. Daarbij betrekt zij de volgende criteria.
de te verwachten artistieke kwaliteit van de game of het onderdeel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waarbij met name de opvatting van een game als artistiek product van belang is;
de mate waarin triggers zijn ingebouwd waardoor de speler wordt uitgedaagd om te gaan spelen en zo het universum van de game te verkennen;
de haalbaarheid, in de zin dat kan worden verwacht dat de betrokken partijen de game daadwerkelijk zullen produceren;
de mate waarin op grond van het marketingplan valt te verwachten dat de game voldoende zijn weg naar het publiek zal vinden;
de mate van samenwerking tussen kunstenaars, vormgevers of animatoren en gameontwikkelaars of (culturele) instellingen;
zijn de voor de inhoud van de game eindverantwoordelijke kunstenaar(s), vormgever(s), of animator(en) voldoende geïntegreerd in de Nederlandse cultuur;
is de begroting realistisch en sluitend en staat de bijdrage van derden in redelijke verhouding tot die van de fondsen.
3.
Het advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag alsmede de periode waarover de gamesubsidie verstrekt wordt.
1.
De Commissie brengt haar advies uit aan het bestuur van het Fonds waar de aanvraag is ingediend.
2.
Geen gamesubsidie wordt verstrekt dan na een voorafgaand positief advies van de commissie.
3.
Binnen één maand na de termijn bedoeld in artikel 19 beslist het desbetreffende bestuur over de aanvraag. Het bestuur doet van een beslissing schriftelijk mededeling aan de aanvrager.
4.
Aan de toekenning van een gamesubsidie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag.
Artikel 22
Tegen een beslissing van een bestuur op grond van artikel 18 of 21 kan bezwaar worden gemaakt ingevolge artikel 7:2 Awb. De behandeling van het bezwaarschrift vindt plaats volgens de bij het betreffende fonds geldende procedure.
Artikel 23
De bevoorschotting, vaststelling en afwikkeling van de verleende subsidie vindt bij de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur plaats overeenkomstig het Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur, voor zover daarvan in dit reglement niet wordt afgeweken, en bij de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties conform de daar geldende Algemene Voorwaarden.
Artikel 24
In gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslissen de besturen.
Artikel 25
De besturen kunnen, gehoord de commissie, om zwaarwichtige redenen van dit reglement afwijken.
Artikel 26
Indien achteraf blijkt dat een aanvrager niet voldoet aan één van de voorschriften van dit reglement, kan het bestuur de toekenning intrekken en het eventueel bij voorschot uitbetaalde terugvorderen.
Artikel 27
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gamefonds 2012.
Artikel 28
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Dit reglement zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,
voorzitter.
Het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties,
directeur.