Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Artikel 1
Artikel 2
+ Artikel 3
+ Artikel 4
+ Artikel 5
+ Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Reglement erkenningen fokkerijorganisaties paardachtigen 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 7 mei 2011.
Reglement erkenningen fokkerijorganisaties paardachtigen 2001
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 7, vierde lid en artikel 11 van de Verordening uitvoering Fokkerijbesluit 2001,
op 11 juli 2001 vastgesteld het navolgende
REGLEMENT
Artikel 1
Commissie: de Commissie erkenningen en toezicht paardenfokkerij als bedoeld in het Instellingsbesluit commissie erkenningen en toezicht paardenfokkerij.
1.
In dit reglement worden overgenomen de begripsbepalingen van de Verordening uitvoering Fokkerijbesluit 2001 .
2.
In dit reglement wordt voorts verstaan onder:
Artikel 2
Een organisatie of vereniging kan worden erkend als instelling die voor geregistreerde paardachtigen één of meer stamboeken bijhoudt, secties van stamboeken aanlegt of stamboeken aanlegt, indien de organisatie of vereniging:
a. rechtspersoonlijkheid bezit overeenkomstig de Nederlandse wetgeving;
b. beschikt over statuten waarin wordt bepaald dat tussen de fokkers niet mag worden gediscrimineerd, echter indien voor hetzelfde ras meerdere organisaties of verenigingen bestaan die actief zijn op het grondgebied van de Gemeenschap, kan in de statuten van de organisatie of vereniging worden bepaald dat alleen paardachtigen geboren in een bepaald deel van dat grondgebied kunnen worden ingeschreven bij aangifte van hun geboorte;
c. bij controle door de bevoegde autoriteiten kan aantonen dat zij doeltreffend functioneert;
d. in een reglement danwel anderszins beginselen heeft vastgesteld inzake:
1) de omschrijving van de kenmerken van het ras of van de populatie waarvoor het stamboek geldt;
2) de doelstellingen van rasveredeling;
3) het systeem voor identificatie en de daarmede verband houdende controle;
4) het systeem voor registratie van de afstamming en de daarmede verbandhoudende controle, waarbij minimaal de in het stamboek in te schrijven goedgekeurde mannelijke dieren als ook jaarlijks 1 op de 2000 in dat jaar geboren paardachtigen met een minimum aantal van 5 paardachtigen worden gecontroleerd;
5) de indeling van het stamboek, indien er verschillende procedures zijn voor inschrijving van paardachtigen in dat boek of indien er verschillende methoden zijn voor indeling van de in het boek ingeschreven paardachtigen;
6) de wijze, waarop, indien nodig, gegevens over de voorouders moeten worden opgevraagd bij een of meer andere stamboeken;
7) het systeem voor de beschikbaarstelling van de nodige gegevens voor de beoordeling van de paardachtigen betreffende rasverbetering, rasveredeling of de instandhouding van het ras.
e. beginselen, bedoeld onder c, punt 1 tot en met 6, die door het oorspronkelijke stamboek voor het ras zijn vastgesteld in acht nemen;
f. over de middelen beschikt om de voor het bijhouden van de afstamming vereiste controle uit te voeren;
g. over de middelen beschikt om voor de uitvoering van het programma voor rasverbetering, rasveredeling of voor de instandhouding van het ras de vereiste gegevens te verstrekken;
h. over voldoende paardachtigen kan beschikken om een programma voor rasverbetering en rasveredeling te kunnen uitvoeren of om de instandhouding van het ras te kunnen garanderen, waarbij van een minimum actieve fokpopulatie aan paardachtigen wordt uitgegaan van tenminste 15 mannelijke en 100 vrouwelijke levende dieren.
Artikel 3
In afwijking van artikel 2, kan de erkenning van de organisatie geweigerd worden, indien:
a. de organisatie de instandhouding van een ras in gevaar zou brengen of de goede werking of het selectie- of veredelingsprogramma van een bestaande organisatie of vereniging zou kunnen verstoren, of
b. de paardachtigen van dat ras kunnen worden ingeschreven of geregistreerd in een bijzondere sectie van een stamboek dat wordt bijgehouden door een organisatie of vereniging die met name voor deze sectie de beginselen in acht neemt, die zijn vastgesteld door de organisatie of vereniging, die het oorspronkelijke stamboek voor dat ras bijhoudt.
1.
Een aanvraag om erkenning door een vereniging of organisatie wordt ingediend bij de Commissie met gebruikmaking van daartoe door de Commissie vastgestelde modelformulieren, die volledig en naar waarheid dienen te worden ingevuld. De aanvraag dient vergezeld te gaan van de op de modelformulieren verlangde gegevens.
2.
De Commissie informeert de vereniging of de organisatie schriftelijk omtrent de datum van binnenkomst van de aanvraag.
3.
Indien de vereniging of organisatie bij de aanvraag onvoldoende gegevens beschikbaar stelt, wordt door de Commissie hiervan onverwijld schriftelijk mededeling gedaan aan de vereniging of organisatie.
4.
De vereniging of organisatie wordt binnen een door de Commissie te stellen termijn van maximaal 8 weken in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens beschikbaar te stellen.
5.
De Commissie informeert de vereniging of de organisatie schriftelijk omtrent de datum van binnenkomst van de op grond van lid 4 verlangde gegevens.
6.
Indien aan het verlangen van lid 4 niet dan wel niet volledig binnen de door de Commissie gestelde termijn wordt voldaan, verklaart de Voorzitter op advies van de Commissie de vereniging of organisatie binnen maximaal 8 weken na het verstrijken van de termijn niet ontvankelijk in haar aanvraag.
7.
De Commissie brengt binnen maximaal 16 weken na ontvangst van de aanvraag, die vergezeld gaat van de verlangde gegevens, haar advies uit aan de Voorzitter, waarna binnen maximaal 1 maand een besluit wordt genomen door de Voorzitter inzake de aanvraag.
8.
De Commissie is bevoegd indien noodzakelijk de termijn van 16 weken terzake van het uitbrengen van het advies aan de Voorzitter met maximaal 8 weken te verlengen. Indien de Commissie van deze mogelijkheid gebruik maakt, deelt de Commissie dit onverwijld schriftelijk mede aan de vereniging of de organisatie die de aanvraag heeft ingediend.
9.
Van het besluit van de Voorzitter op de aanvraag wordt de vereniging of de organisatie onverwijld schriftelijk mededeling gedaan.
1.
De Commissie is belast met het toezicht op de erkende organisaties of verenigingen.
2.
Ten behoeve van het door de Commissie uit te oefenen toezicht op de naleving van de in artikel 2 gestelde voorwaarden, waaraan een vereniging of organisatie ook na de erkenning voortdurend dient te voldoen, is iedere erkende organisatie of vereniging verplicht jaarlijks voor 1 juni de navolgende gegevens aan de Commissie ter beschikking te stellen:
a. een overzicht van het aantal goedgekeurde hengsten en ingeschreven vrouwelijke dieren ouder dan drie jaar per register of per sectie.
b. een overzicht van het aantal in dat jaar geboren (of gemelde) mannelijke en vrouwelijke veulens per register of per sectie uitgesplitst per vaderdier;
c. een overzicht van het aantal uitgevoerde dekkingen en inseminaties per register of per sectie;
d. een overzicht van het aantal controles betreffende de afstamming en de resultaten daarvan;
e. de vastgestelde jaarverslagen;
f. de vastgestelde begroting en jaarrekening;
g. voor zover van toepassing de verslagen van de algemene ledenvergadering;
h. de wijzigingen van de statuten, reglementen dan wel de anderszins vastgestelde beginselen;
i. een overzicht van het aantal hengsten dat voor dat jaar is goedgekeurd voor dekdienst per register of per sectie;
3.
Desgewenst kan de Commissie ter zake van het uitoefenen van het toezicht elke andere informatie binnen een door de Commissie te stellen termijn en op een door de Commissie te stellen wijze verlangen van de organisatie of vereniging, welker informatie de organisatie of vereniging verplicht is binnen deze termijn te verstrekken.
1.
De Commissie adviseert de Voorzitter de erkenning in te trekken, indien de Commissie van oordeel is dat door een vereniging of organisatie niet meer wordt voldaan aan de in dit reglement gestelde voorwaarden.
2.
De Commissie adviseert de Voorzitter eveneens de erkenning in te trekken indien de commissie van oordeel is dat de vereniging of organisatie in strijd met de voorschriften inzake de inschrijving in een stamboek of register, de afgifte van stamboekcertificaten, het prestatieonderzoek en de beoordeling van genetische waarden handelt, dat daardoor onvoldoende gewaarborgd is dat die voorschriften worden nageleefd.
3.
De Voorzitter besluit binnen uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het advies van de Commissie over de intrekking van de erkenning.
4.
Van het besluit van de Voorzitter wordt de vereniging of organisatie onverwijld schriftelijk mededeling gedaan.
1.
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement erkenningen fokkerijorganisaties paardachtigen 2001.
2.
Dit reglement treedt in werking op de dag waarop de Verordening uitvoering Fokkerijbesluit 2001 in werking treedt.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris