Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Artikel 1
Artikel 2
+ Artikel 3
+ Artikel 4
+ Artikel 5
Artikel 6
+ Artikel 7
+ Artikel 8
+ Artikel 9
+ Artikel 10
+ Artikel 11
+ Artikel 12
+ Artikel 13
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement erkenning veeverbeteringsorganisaties runderen en buffels 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 mei 2011. U leest nu de tekst die gold op 7 mei 2011.
Reglement erkenning veeverbeteringsorganisaties runderen en buffels 2001
Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 9 van de Verordening uitvoering Fokkerijbesluit,
op 11 juli 2001 vastgesteld het navolgende
REGLEMENT
Artikel 1
artikel 109 Wet op de bedrijfsorganisatie
a. Commissie: de ex ingestelde Commissie Diergezondheid en Kwaliteit Runderen van het Productschap en het Productschap Zuivel;
b . Veeverbeteringsorganisatie: een vereniging of organisatie welke één of meer van de activiteiten stamboekregistratie, prestatieonderzoek en fokwaardeschatting en publicatie van de genetische waarden uitvoert.
1.
In dit reglement worden overgenomen de begripsbepalingen van de Verordening uitvoering Fokkerijbesluit 2001 .
2.
In dit reglement wordt voorts verstaan onder:
1.
Op een aanvraag om erkenning als veeverbeteringsorganisatie wordt positief geadviseerd, indien betrokken vereniging of organisatie:
a. rechtspersoonlijkheid bezit overeenkomstig de Nederlandse wetgeving;
b. beschikt over een huishoudelijk reglement dat overeenkomstig de statuten is goedgekeurd en waarin met name wordt bepaald dat tussen fokkers niet mag worden gediscrimineerd;
c. in het kader van de controles van het Productschap voor Vee en Vlees aantoont, dat zij doeltreffend functioneert en in staat is de vereiste kwaliteitscontroles uit te voeren;
d. waarborgt dat:
overeenkomstig artikel 6, eerste lid van de richtlijn nr. 77/504/EEG van 25 juli 1977 van de Raad van de Europese Gemeenschappen (Pb EG L 206);
1) de inschrijving van de runderen geschiedt overeenkomstig de beschikking nr. 84/419/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 19 juli 1984 tot vaststelling van de criteria voor inschrijving in rundveestamboeken (Pb EG L 237);
2) de certificaten die worden afgegeven van de ingeschreven runderen en hun sperma, eicellen en embryo's overeenkomstig de beschikking nr. 86/404/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1986 tot vaststelling van het certificaat voor runderen en voor sperma, eicellen en embryo's daarvan (Pb EG L 233) voorgeschreven gegevens bevatten;
3) het prestatieonderzoek en de beoordeling van de genetische waarden geschiedt overeenkomstig de beschikking nr. 94/515/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 27 juli 1994 tot vaststelling van de methoden inzake prestatieonderzoek en bepaling van de genetische waarden en publicatie van de geschatte waarden (Pb EG L 207).
2.
Onverminderd het eerste lid geldt ten aanzien van een aanvraag om erkenning als een instelling die één of meer stamboeken voor runderen en buffels bijhoudt of instelt, dat wordt aangetoond dat de betrokken organisatie of vereniging:
1.
1) voldoende dieren omvat om haar programma tot verbetering van het ras uit te voeren of de instandhouding van het ras kan garanderen, wanneer dat noodzakelijk wordt geacht;
2) in staat is de gegevens over de zoötechnische prestaties te benutten die voor de uitvoering van het programma tot verbetering of instandhouding van het ras nodig zijn;
2. voorschriften heeft vastgesteld inzake:
1) de kenmerken van het ras of de rassen;
2) het identificatiesysteem van de dieren;
3) het registratiesysteem van de afstamming;
4) de doelstellingen op fokgebied;
5) het systeem voor de benutting van de gegevens over de zoötechnische prestaties;
6) de indeling van het stamboek, indien er uiteenlopende voorwaarden voor de inschrijving van de dieren of verschillende wijzen van classificering van de in het stamboek ingeschreven dieren gelden;
7) de vaststelling en publicatie van genetische bijzonderheden en gebreken.
3.
Onverminderd het eerste lid geldt ten aanzien van een aanvraag om erkenning als een instelling, die verantwoordelijk is voor prestatieonderzoek onderscheidenlijk fokwaardeschatting en de publicatie van de geschatte waarden, dat de betrokken vereniging of organisatie voorschriften heeft vastgesteld, voor zover van toepassing overeenkomstig de richtlijnen van het International Committee for Animal Recording, ICAR, inzake:
a. prestatieonderzoek voor één of meer van de activiteiten melkproduktie, vleesproduktie, exterieur en overige kenmerken betreffende:
1) de systemen van verzameling van prestatiegegevens;
2) de te gebruiken apparatuur;
3) de laboratoria voor de analyse van monsters;
b. de beoordeling van genetische waarden en publicatie van de genetische waarden betreffende:
1) de statistische methode, de betrouwbaarheid en de datum berekening;
2) de vaststelling van de basisdefinities;
3) de wijze van omrekening van fokwaarden;
4) publicatie van de bekend zijnde genetische bijzonderheden en gebreken van een dier op basis van gegevens van een erkende fokkerijorganisatie.
Artikel 3
In afwijking van artikel 2 eerste en tweede lid, kan op de aanvraag om erkenning als een instelling die één of meer stamboeken voor raszuivere fokrunderen en buffels bijhoudt of instelt, negatief geadviseerd worden, indien voor een ras reeds een of meer officieel erkende vereniging(en) of organisaties bestaan en een nieuwe vereniging of organisatie de instandhouding van het ras in gevaar brengt of de uitvoering van het zoötechnisch programma van een bestaande vereniging of organisatie doorkruist.
1.
Een aanvraag om erkenning wordt door een vereniging of organisatie ingediend op een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend formulier, dat overeenkomt met het door de Commissie daartoe vastgestelde model.
2.
De aanvraag gaat vergezeld van de volgende bescheiden:
a. de statuten;
b. de door de vereniging of organisatie vastgestelde voorschriften dan wel reglementen, waarin bepalingen overeenkomstig artikel 2 zijn opgenomen.
3.
Voor zover de aanvraag niet overeenkomstig het eerste lid is ingediend, of niet vergezeld gaat van de in het tweede lid genoemde bescheiden, wordt hiervan door de Commissie onverwijld schriftelijke mededeling gedaan aan de vereniging of organisatie waarbij de vereniging of organisatie binnen een door de Commissie te stellen termijn van maximaal acht weken in de gelegenheid gesteld wordt de aanvraag aan te vullen.
4.
De Commissie brengt binnen maximaal zestien weken na ontvangst van de aanvraag haar advies uit aan de Voorzitter.
5.
De Commissie kan de termijn van zestien weken, bedoeld in het vierde lid, met maximaal acht weken verlengen. De Commissie doet hiervan onverwijld schriftelijk mededeling aan de vereniging of organisatie en aan de Voorzitter.
Artikel 5
De erkende vereniging of organisatie hanteert voor identificatie en registratie in het kader van de stamboekregistratie, het prestatieonderzoek en de beoordeling van de genetische waarden het unieke levensnummer bedoeld in de Verordening identificatie en registratie runderen 1998 van het Produktschap voor Vee en Vlees.
Artikel 6
De erkende vereniging of organisatie draagt er zorg voor dat de dekgegevens, zijnde natuurlijke dekkingen en samenweidingen, DHZ-inseminaties, inseminaties verricht door inseminatoren en embryo- transplantaties bij haar worden gemeld binnen vier maanden nadat de dekking of transplantatie heeft plaatsgehad.
1.
Per ras wordt een hoofdsectie en eventueel een aanvullende sectie voor de vrouwelijke dieren onderscheiden.
2.
Slechts van dieren ingeschreven of geregistreerd in een hoofdsectie van een ras wordt op het officiële zoötechnische document vermeld dat het een dier van dat ras betreft.
3.
Aan officiële zoötechnische documenten, zoals het certificaat, kunnen door de afdeling nadere voorschriften worden gesteld.
4.
Aan het toekennen van registratiecodes aan dieren en het vastleggen ervan door de erkende vereniging of organisatie kunnen door de Commissie nadere voorschriften worden gesteld.
1.
Onder verantwoordelijkheid van de erkende organisatie of vereniging en overeenkomstig de door haar vastgestelde voorschriften dan wel reglementen worden de gegevens van het prestatieonderzoek verzameld. Dit dient, voor zover van toepassing, overeenkomstig de richtlijnen van het ICAR te geschieden.
2.
De overeenkomstig het eerste lid totstandgekomen gegevens worden door de erkende organisatie of vereniging gefiatteerd.
3.
Voor zover uit de verzamelde gegevens niet gefiatteerde informatie is verkregen, wordt bij publicatie van deze informatie 'geen fiat' vermeld.
4.
De verzamelde en eventueel bewerkte gegevens worden ter beschikking gesteld aan de voor fokwaardeschatting erkende organisatie of vereniging op basis van door haar vastgestelde voorschriften dan wel reglementen.
Artikel 9
De beoordeling van de genetische waarden en de publicatie ervan geschiedt overeenkomstig de richtlijnen van ICAR en op een zodanige wijze dat:
a. de fokwaardeschatting van een dier wordt berekend aan de hand van de gegevens over de eigen prestaties en gegevens van verwanten;
b. de gebruikte informatie voor het bepalen van de fokwaarde is verzameld door een erkende organisatie of vereniging;
c. de betrouwbaarheid van de fokwaarde wordt weergegeven als een determinatiecoëfficiënt;
d. slechts de actuele fokwaarden worden gepubliceerd;
e. de fokwaarden voor produktiekenmerken en van de overige werkelijk te meten kenmerken worden uitgedrukt in de genetische eenheid als een afwijking ten opzichte van een vaste basis, welke is bepaald door de gemiddelde fokwaarde van de dieren geboren in een bepaald jaar, iedere vijf jaar wordt de basis, overeenkomstig de aanbevelingen van ICAR, aangepast;
f. voor de overige kenmerken wordt de fokwaarde als een relatieve fokwaarde gepubliceerd, waarbij de basis op 100 is gesteld.
1.
Jaarlijks verricht de erkende vereniging of organisatie steekproefsgewijs de volgende controles op de afstamming van dieren geboren uit:
a. KI-inseminaties, één dier op de 2.000 in het voorafgaande jaar nieuw geregistreerde vrouwelijke dieren;
b. natuurlijke dekkingen, één dier op de 2.000 in het voorafgaande jaar nieuw geregistreerde vrouwelijke dieren;
c. embryo-transplantaties, één dier op de 4.000 in het voorafgaande jaar nieuw geregistreerde vrouwelijke dieren;
d. DHZ-inseminaties, per bedrijf, onregelmatig, eenmaal per drie jaar, minimaal één dier.
2.
Jaarlijks controleert de erkende vereniging of organisatie steekproefsgewijs de deelnemende bedrijven aan de stamboekregistratie op naleving van haar voorschriften dan wel reglementen.
Artikel 11
Jaarlijks rapporteert de erkende organisatie of vereniging, overeenkomstig de richtlijnen van ICAR en voor zover van toepassing, de resultaten van haar kwaliteitscontrole aan de Commissie ten aanzien van:
a. acceptatietests en periodieke controle op apparatuur;
b. de verzameling van prestatiegegevens met daarbij de wijze van kwaliteitscontrole, aantallen en genomen maatregelen;
c. de bewerking van de verzamelde prestatiegegevens;
d. de validaties van de genetische trend.
1.
De Commissie is belast met het toezicht op de erkende vereniging of organisatie.
2.
Ten behoeve van het door de Commissie uit te oefenen toezicht is iedere erkende vereniging of organisatie verplicht minimaal de navolgende bescheiden aan de Commissie ter beschikking te stellen:
a. de wijzigingen van de statuten en voorschriften dan wel reglementen in het jaar van vaststelling tegelijkertijd met de onder sub c bedoelde informatie;
b. geaccepteerde afwijkingen op het reglement van de erkende organisatie of vereniging;
c. jaarlijks voor 1 juni de resultaten van de kwaliteitscontrole over de voorafgaande technische jaarperiode.
3.
Onverminderd het tweede lid informeert de erkende organisatie of vereniging voor prestatieonderzoek onderscheidenlijk fokwaardeschatting en publicatie van de geschatte waarden de Commissie over de door haar toe te passen methoden, schema's, intervallen en wijzigingen daarvan, in het jaar van vaststelling, tegelijkertijd met de onder het tweede lid, sub c bedoelde informatie.
4.
Desgewenst kan de Commissie ter zake van het uitoefenen van het toezicht binnen een door haar te stellen termijn en op de door haar te bepalen wijze elke andere informatie verlangen van de vereniging of organisatie, welker informatie de vereniging of organisatie verplicht is binnen deze termijn te verlenen.
1.
De Commissie adviseert de Voorzitter de erkenning in te trekken, indien de Commissie van oordeel is dat door een vereniging of organisatie niet meer wordt voldaan aan een of meer van de in dit reglement gestelde voorschriften.
2.
De Commissie adviseert de Voorzitter eveneens de erkenning in te trekken indien de Commissie van oordeel is dat de vereniging of organisatie in strijd is met de voorschriften inzake de inschrijving in een stamboek, de afgifte van stamboekcertificaten, het prestatieonderzoek en de beoordeling van genetische waarden handelt, dat daardoor onvoldoende gewaarborgd is dat die voorschriften worden nageleefd.
1.
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement erkenning veeverbeteringsorganisaties runderen en buffels 2001.
2.
Dit reglement treedt in werking op de dag waarop de Verordening uitvoering Fokkerijbesluit 2001 in werking treedt.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris