Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Verzoek tot het erkennen van een project
Artikel 4. Beoordeling van het verzoek
Artikel 5. Voorwaarden voor erkenning
Artikel 6. Verlenen van de erkenning
Artikel 7. Verlengen van de erkenning
Artikel 8. Intrekken van de erkenning
Artikel 9. Bezwaar
Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Wijzigingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement erkenning projecten van reguliere onderwijsinstellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2015.
Reglement erkenning projecten van reguliere onderwijsinstellingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Bedrijf of organisatie
Een ‘bedrijf dat onderdeel is van het reguliere, economische en/of maatschappelijk stelsel en ingeschreven is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Beroepspraktijk
Bedrijfsprocessen en omstandigheden binnen een bedrijf of organisatie, die de context vormen waarin beroepsidentificatie mogelijk is.
Beroepspraktijkvorming (BPV)
Verwerving in de beroepspraktijk van de kennis, de houding en de vaardigheden die eigen zijn aan de gekwalificeerde uitoefening van een beroep.
Competenties
Ontwikkelbare en leerbare vermogens die nodig zijn om in beroepssituaties op een juiste en professionele wijze te kunnen handelen.
Kenniscentrum
Het bestuur van de stichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven BeVAM zoals bedoeld in artikel 1.5.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).
Leerbedrijf
Een bedrijf dat onderdeel is van het reguliere, economische en/ of maatschappelijk stelsel en die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroeps-praktijkvorming te verzorgen. Detacherings- en of uitzendorganisaties zijn hiervan in beginsel uitgesloten, tenzij zij voldoen aan de door het kenniscentrum gestelde voorwaarden.
Onderwijsdeelnemer
MBO-leerling.
Onderwijsinstelling
Instelling voor HBO of MBO.
Praktijkopleider / leermeester
Een door het leerbedrijf aangewezen persoon, die belast is met de in artikel 7.2.8 derde lid WEB , bedoelde begeleiding van deelnemers mbo binnen het bedrijf of de organisatie.
Project
Een project is een uitdagende opdracht voor BOL leerlingen op niveau 4. Het bedrijfsleven is opdrachtgever en is nauw betrokken bij de uitvoering van het project. Het doel van de opdracht is duidelijk omschreven en de activiteiten die in het project worden uitgevoerd hebben een duidelijke koppeling met het kwalificatiedossier. Maximaal 25% van de BPV tijd van de onderwijsdeelnemer mag worden uitgevoerd in het project. Het project heeft een beperkte tijdsduur met een maximum van 1 jaar.
Artikel 2. Doel
Uitsluitend reguliere onderwijsorganisaties die voldoen aan de bepalingen in dit reglement en die door het kenniscentrum als zodanig erkend zijn, zijn bevoegd om de beroepspraktijk-vorming te verzorgen.
1.
Met inachtneming van de bepalingen in dit reglement kan de erkenning uitsluitend worden afgegeven op verzoek van de onderwijsinstelling die (een deel van de beroeps-praktijkvorming (maximaal 25% ) wil verzorgen.
2.
De aanvraag heeft betrekking op één of meerdere kwalificaties of delen daarvan.
3.
Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien dit een eerste aanvraag betreft of indien er tussen een eerdere aanvraag en de nieuwe aanvraag tenminste zes maanden verstreken zijn.
4.
Het kenniscentrum verlangt dat het verzoek tot erkenning schriftelijk via een opleidingsadviseur van het kenniscentrum wordt gedaan.
1.
Het kenniscentrum verleent de erkenning indien naar zijn oordeel aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden is voldaan.
2.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan het kenniscentrum om zwaarwegende redenen besluiten om de erkenning niet te verlenen.
3.
Aan de beoordeling van de aanvraag is de onderwijsorganisatie verplicht zijn medewerking te verlenen.
Artikel 5. Voorwaarden voor erkenning
De onderwijs organisatie wordt geacht:
1. Een goede en (sociaal) veilige leerplaats conform de Arbo-wet te zijn en werkzaamheden, die behoren tot de kerntaken en werkprocessen van het beroep waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt opgeleid, in een zo reëel mogelijke arbeidssituatie aan te bieden. De activiteiten die door BOL leerlingen (niveau 4) worden uitgevoerd, vormen een voorbereiding op de uitvoering van stages in echte (authentieke) leerbedrijven of doorstroming naar het HBO.
2. Aantoonbaar voldoende en deskundige begeleiding te bieden gericht op de deelnemer door een gecertificeerde praktijkopleider. Het competentieprofiel voor praktijkopleider wordt hierbij als maatstaf genomen en is opgenomen in bijlage 2 .
3. Bereid te zijn tot overleg met het kenniscentrum.
4. Maximaal 25 % van de BPV tijd door een onderwijsdeelnemer uit te laten voeren in een project, de resterende BPV tijd wordt uitgevoerd in een (authentiek) leerbedrijf. Onderwijsinstellingen kunnen aantonen dat niet meer dan de afgesproken 25% van de BPV tijd door een onderwijsdeelnemer uitgevoerd is in het project.
5. Medewerking te verlenen aan een jaarlijks kwaliteitsbezoek door een vertegenwoordiger van het kenniscentrum.
6. Aantoonbare competenties te laten zien om in aanmerking te komen voor een vrijstellingsregeling voor praktijkopleiders.
7. Deel te nemen aan deskundigheidsbevorderingsactiviteiten voor praktijkopleiders.
8. Het bedrijfsleven is opdrachtgever van het project en is nauw betrokken bij de uitvoering daarvan.
9. Aantoonbare actieve samenwerking met het lokale bedrijfsleven. De samenwerking moet tot doel hebben het project te voorzien van reële opdrachten welke de praktijk weerspiegelen van een regulier bedrijf.
De eisen die aan een leerplaats en aan de begeleiding worden gesteld kunnen afhankelijk zijn van de bijzondere eisen per kwalificatie waarvoor de erkenning wordt verleend.
1.
Uiterlijk tien werkdagen na dagtekening van het verzoek als bedoeld in artikel 3 lid 1 beslist het kenniscentrum over de verlening van de erkenning. Overschrijding van deze termijn is in uitzonderlijke gevallen toegestaan, en dient in de beslissing te worden gemotiveerd.
2.
De erkenning wordt verleend voor één of meerdere kwalificaties of delen daarvan.
3.
De onderwijsinstelling wordt voor de duur van het project erkend met een maximum van één jaar.
4.
De erkenning voor projecten wordt verleend voor opleidingen op niveau 4.
5.
Aan de erkenning kunnen een aantal voorwaarden gesteld worden die vastgelegd worden in een kwaliteitsplan.
6.
Van de beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt het bedrijf of de organisatie schriftelijk binnen 20 werkdagen na dagtekening van het verzoek tot erkenning in kennis gesteld. Indien de erkenning niet wordt verleend worden de redenen vermeld.
1.
Na het verstrijken van de in artikel 6 lid 3 genoemde periode, wordt de erkenning voor dezelfde duur door het kenniscentrum verlengd, mits in de verstreken periode de daadwerkelijke invulling van BPV plaatsen met deelnemers daartoe aanleiding geeft. Artikel 4 is hierbij van toepassing.
2.
Indien de leermeester heeft aangetoond (middels een ervaringscertificaat) dat hij zijn deskundigheid als leermeester heeft onderhouden.
3.
De onderwijsinstelling wordt over de verlenging van de erkenning op de hoogte gesteld. Indien de verlenging geweigerd wordt, wordt de onderwijsinstelling schriftelijk onder opgave van redenen van deze beslissing op de hoogte gebracht.
4.
Indien het kenniscentrum niet binnen drie maanden na het verstrijken van de in artikel 6 lid 3 genoemde termijn de beslissing over het verlengen van de erkenning aan de onderwijsinstelling heeft kenbaar gemaakt, kan de erkenning geacht worden te zijn verlengd voor de periode van een half jaar.
Artikel 8. Intrekken van de erkenning
De erkenning wordt ingetrokken indien:
1. niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 5, die aan het besluit tot erkenning ten grondslag hebben gelegen.
2. omstandigheden optreden waardoor de persoonlijke belangen van een onderwijs-deelnemer worden geschaad, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen: omstandigheden waarbij sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld en omstandigheden waarbij arbeid -, gezondheid -, milieu - en veiligheidsrisico’s optreden.
3. andere zwaar wegende omstandigheden optreden, waardoor de erkenning in redelijkheid niet kan worden gehandhaafd.
Van intrekking van de erkenning wordt de onderwijsinstelling schriftelijk onder opgave van redenen door het kenniscentrum op de hoogte gebracht.
1.
Indien de erkenning geweigerd, ingetrokken of niet verlengd wordt, voor een of meerdere (deel)kwalificaties, kan de onderwijsinstelling tegen de beslissing als bedoeld in de artikelen 6 lid 1, 7 lid 2 en 8 lid 1 binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing bezwaar maken bij het kenniscentrum. Op de bezwaarprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing ( hoofdstuk 6).
2.
Het bezwaarschrift bevat in elk geval de voorwaarden die in bijlage 4 genoemd zijn.
3.
Indien het bezwaarschrift wordt ingediend nadat de in de bijlage 4 vermelde termijn is verstreken, wordt het geacht tijdig te zijn ontvangen indien de onderwijsinstelling aannemelijk maakt dat het is ingediend zo spoedig mogelijk als dit redelijkerwijs verlangd kon worden. Het bestuur van het kenniscentrum neemt hierover een gemotiveerd besluit en stelt het bedrijf hiervan in kennis.
Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het kenniscentrum.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2012.
Artikel 12. Wijzigingen
Wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door het Kenniscentrum Innovam.