Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Verzoek tot erkenning
Artikel 4. Beoordeling van het verzoek
Artikel 5. Voorwaarden voor erkenning
Artikel 6. Verlenen van de erkenning
Artikel 7. Verlengen van de erkenning
Artikel 8. Intrekken van de erkenning
Artikel 9. Dienstverlening
Artikel 10. Bezwaar
Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 12. Inwerkingtreding
Artikel 13. Wijzigingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement erkenning leerbedrijven Stichting Kenniscentrum Handel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 april 2012. U leest nu de tekst die gold op 11 april 2012.
Reglement erkenning leerbedrijven Stichting Kenniscentrum Handel
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. Kenniscentrum Handel: de directie van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven, zoals bedoeld in artikel 1.5.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), i.c. Stichting Kenniscentrum Handel, gevestigd te Ede.
2. leerbedrijf: het bedrijf dat, of de organisatie die, op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming te verzorgen.
3. detacheringsorganisatie: het bedrijf dat, of de organisatie die, als werkgever fungeert en daarmee verantwoordelijk is voor de realisatie van de beroepspraktijkvorming voor haar werknemers, maar deze beroepspraktijkvorming laat verzorgen door een leerbedrijf zoals in artikel 1.2 beschreven.
4. reglement: reglement erkenning leerbedrijven.
5. (onderwijs)deelnemer: VMBO- of MBO- of HBO-leerling.
6. onderwijsinstelling: school voor VMBO of MBO of HBO.
Artikel 2. Doel
Uitsluitend bedrijven en organisaties die voldoen aan de bepalingen in dit reglement en die door Kenniscentrum Handel als zodanig zijn erkend, zijn bevoegd om op te treden als leerbedrijf of als detacheringsorganisatie.
1.
Met inachtneming van de bepalingen in dit reglement wordt een erkenning afgegeven op verzoek van het bedrijf of de organisatie die de beroepspraktijkvorming wil verzorgenof als detacheringsorganisatie op wil treden.
2.
De aanvraag heeft betrekking op één of meerdere kwalificaties of delen daarvan.
3.
Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien dit een eerste aanvraag betreft of indien na een eerdere aanvraag en de nieuwe aanvraag ten minste zes maanden verstreken zijn.
1.
Kenniscentrum Handel verleent de erkenning indien naar haar oordeel aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden is voldaan.
2.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan Kenniscentrum Handel op grond van zwaarwegende redenen besluiten om de erkenning niet te verlenen.
3.
Aan de beoordeling van de aanvraag is het bedrijf of de organisatie verplicht zijn medewerking te verlenen.
1.
Voor de erkenning als leerbedrijf wordt het bedrijf of de organisatie geacht:
1.1 een goede en veilige leerplaats en werkzaamheden te bieden die behoren tot de werkprocessen van het beroep waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt opgeleid;
1.2 voldoende en deskundige begeleiding te bieden gericht op de deelnemer. Deze deskundigheid blijkt uit:
de betrokkenheid van een praktijkopleider die minimaal hetzelfde vakinhoudelijke niveau heeft als dat waar de deelnemer voor wordt opgeleid;
de didactische (inclusief beoordelings-) vaardigheden van de praktijkopleider of de bereidheid deze vaardigheden te ontwikkelen;
het beschikbaar maken van tijd, ruimte en middelen voor de planning, begeleiding/opleiding en beoordeling van de deelnemer.
1.3 bereid te zijn tot overleg met de onderwijsinstelling en Kenniscentrum Handel wat blijkt uit het gevolg geven aan aanbevelingen van de opleidingsadviseur;
1.4 akkoord te gaan met de vermelding van de bedrijfsgegevens in het openbare register leerbedrijven.
2.
Voor de erkenning als detacheringsorganisatie wordt het bedrijf of de organisatie geacht:
2.1 uitvoering van de BPV te laten plaatsvinden bij één of meerdere erkende leerbedrijven waarbij de BPV-periode bij elk afzonderlijk erkend leerbedrijf minstens twee maanden aaneengesloten is;
2.2 uit eigen beweging ieder kwartaal, en op tussentijds verzoek van Kenniscentrum Handel, een overzicht te leveren van erkende leerbedrijven waar deelnemers geplaatst zijn;
2.3 te zorgen voor een individueel opleidingsplan en een voortgangsregistratie van de deelnemer;
2.4 bereid te zijn tot overleg met de onderwijsinstelling en Kenniscentrum Handel;
2.5 indien er uit deze erkenning voor Kenniscentrum Handel additionele kosten voortvloeien, deze te vergoeden.
3.
De detacheringsorganisatie is bevoegd de uitvoering van de beroepspraktijkvorming door een erkend leerbedrijf te laten verzorgen. De detacheringsorganisatie blijft als werkgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de realisatie van de beroepspraktijkvorming conform dit reglement.
1.
Uiterlijk 10 werkdagen na dagtekening van het verzoek als bedoeld in artikel 3 lid 1 beslist Kenniscentrum Handel over de verlening van de erkenning en maakt dit aan het bedrijf of de organisatie bekend. Overschrijding van deze termijn is in uitzonderlijke gevallen toegestaan, en dient in de beslissing te worden gemotiveerd.
2.
De erkenning wordt verleend voor één of meerdere kwalificaties of delen daarvan.
3.
De erkenning wordt verleend op vestigingsniveau en/of afdelingsniveau.
4.
Van de beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt het bedrijf of de organisatie schriftelijk binnen 20 werkdagen na dagtekening van het verzoek tot erkenning in kennis gesteld. Indien de erkenning niet wordt verleend worden de redenen vermeld.
5.
De erkenning is geldig voor de periode van 2 jaar.
1.
Na het verstrijken van de in artikel 6 lid 5 genoemde periode, wordt de erkenning voor dezelfde duur door Kenniscentrum Handel verlengd, indien in de verstreken periode de daadwerkelijke bezetting van leerplaatsen met deelnemers daartoe aanleiding geeft. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
2.
Van de beslissing over het verlengen wordt het leerbedrijf dan wel de detacheringsorganisatieschriftelijk in kennis gesteld. Indien de verlenging geweigerd wordt, wordt het leerbedrijf dan wel de detacheringsorganisatieschriftelijk onder opgave van redenen, van deze beslissing op de hoogte gebracht.
3.
Indien Kenniscentrum Handel niet binnen drie maanden na het verstrijken van de in artikel 6 lid 5 genoemde termijn de beslissing omtrent het verlengen aan het leerbedrijf heeft kenbaar gemaakt, kan de erkenning geacht worden te zijn verlengd voor een periode van 2 jaar.
1.
Kenniscentrum Handel zal besluiten tot intrekking van de erkenning, indien naar haar oordeel:
a. niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en 5, die aan het besluit tot erkenning ten grondslag hebben gelegen;
b. omstandigheden optreden waardoor de persoonlijke belangen van een deelnemer worden geschaad, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen: omstandigheden waarbij sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld en omstandigheden waarbij arbeid-, gezondheid-, milieu-, en veiligheidsrisico’s optreden;
c. andere zwaar wegende omstandigheden optreden, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen: maatregelen in het leerbedrijf door een toezichthoudende instantie op het leerbedrijf, waardoor de erkenning in redelijkheid niet kan worden gehandhaafd.
2.
Van intrekking van de erkenning wordt het leerbedrijf schriftelijk onder opgave van redenen door Kenniscentrum Handel op de hoogte gebracht.
Artikel 9. Dienstverlening
Het leerbedrijf heeft recht op ondersteuning van Kenniscentrum Handel bij het vervullen van de rol als leerbedrijf. Ondersteuning is gericht op het verhogen van de kwaliteit van de leeromgeving, van de praktijkopleider en van het praktijkleren.
1.
Indien de erkenning geweigerd, niet verlengd of ingetrokken wordt, voor een of meerdere kwalificaties, kan het bedrijf tegen de beslissing als bedoeld in de artikelen 6 lid 1, 7 lid 2 en 8 lid 2bezwaar maken bij Kenniscentrum Handel.
2.
De bezwaarschriftprocedure wordt geregeld in het reglement bezwaarschriftprocedure Kenniscentrum Handel dat is vastgesteld door het bestuur van Kenniscentrum Handel op 3 april 2008 en treedt in werking op 4 april 2008.
3.
Op de bezwaarschriftprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Kenniscentrum Handel.
Artikel 12. Inwerkingtreding
Dit reglement is vastgesteld door de directie van Kenniscentrum Handel en goedgekeurd door het bestuur. Dit reglement treedt in werking op 15 april 2011. Het is geldig tot en met de datum van goedkeuring van een herziening van het reglement door het bestuur van Kenniscentrum Handel.
Artikel 13. Wijzigingen
Wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door het bestuur van Kenniscentrum Handel.