Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Verzoek tot erkenning
Artikel 4. Beoordeling van het verzoek
Artikel 5. Voorwaarden voor erkenning
Ad.1 en 2
Ad.5
Ad. 8
Aanvullende artikelen voor samenwerkingsverbanden en detacheringsorganisaties
Aanvulling ad.1 en 2
Artikel 6. Verlenen van de erkenning
Artikel 7. Verlengen van de erkenning
Artikel 8. Intrekken van de erkenning
Artikel 9. Bezwaar
Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Wijzigingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement Erkenning leerbedrijven 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2015.
Reglement Erkenning leerbedrijven 2007
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
Artikel 2. Doel
Uitsluitend bedrijven en organisaties die voldoen aan de bepalingen in dit reglement en die door het kenniscentrum als zodanig erkend zijn, mogen optreden als leerbedrijf, praktijkcentrum of detacheringsorganisatie.
1. Met inachtneming van de bepalingen in dit reglement wordt een erkenning afgegeven op verzoek van het bedrijf, de deelnemer, de onderwijsinstelling, de organisatie of SH&M die de beroepspraktijkvorming wil verzorgen of als detacheringsorganisatie op wil treden.
2. De aanvraag heeft betrekking op één of meerdere (onderdelen van) kwalificaties.
3. Een aanvraag wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit een eerste aanvraag betreft of indien na een eerdere aanvraag tenminste zes maanden verstreken zijn.
4. SH&M verlangt dat het verzoek tot erkenning schriftelijk wordt gedaan d.m.v. een door haar te verstrekken formulier dat door een vertegenwoordiger van SH&M en het leerbedrijf of de organisatie wordt ingevuld en ondertekend.
1. Het kenniscentrum verleent de erkenning indien naar haar oordeel aan de, in dit reglement genoemde voorwaarden is voldaan.
2. Het kenniscentrum stelt vast of het een erkenning is als leerbedrijf, als praktijkcentrum of als detacheringsorganisatie.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan het kenniscentrum op grond van zwaarwegende redenen besluiten om de erkenning niet te verlenen.
4. Aan de beoordeling van de aanvraag is het bedrijf of de organisatie verplicht zijn medewerking te verlenen.
Artikel 5. Voorwaarden voor erkenning
Voor de erkenning als leerbedrijf wordt het bedrijf of de organisatie geacht:
1. een goede en (sociaal) veilige leerplaats conform de Arbo-wet te zijn en werkzaamheden, die behoren tot de werkprocessen van het beroep waarvoor de onderwijsdeelnemer wordt opgeleid, in een reële arbeidssituatie aan te bieden,
2. voldoende en deskundige begeleiding te bieden gericht op de deelnemer,
3. bereid te zijn tot overleg met de onderwijsinstelling en het kenniscentrum,
4. akkoord te gaan met de vermelding van de bedrijfsgegevens in het openbaar register erkende leerbedrijven,
5. in overleg met het advies van de opleidingsadviseur een leermeester aan te stellen,
6. de BPV van de deelnemer te structureren d.m.v.: planning- en registratiekaarten, evaluatiekaarten en dergelijke,
7. tijd, ruimte en middelen vrij te maken t.b.v. de BPV van de deelnemer,
8. mee te werken aan kwaliteitszorg BPV, de adviezen van de opleidingsadviseur op te volgen en zich hierbij te laten ondersteunen door de opleidingsadviseur van het kenniscentrum.
Ad.1 en 2
De deelnemer moet in het leerbedrijf op een zodanige wijze worden ingezet dat de werkzaamheden die hij uitvoert zo dicht mogelijk liggen bij de feitelijke werksituatie waarvoor opgeleid wordt.
Hiervoor is het nodig dat het leerbedrijf beschikt over de juiste (productie)middelen om de competenties te kunnen leren en/of over voldoende kennis en ervaring op het gebied van management, werkvoorbereiding, calculatie, personeelsbeleid, enz. (Het voorafgaande is afhankelijk van het niveau/de niveaus waarvoor het bedrijf erkend wordt.)
Met behulp van checklisten wordt bekeken voor welke beroepen een bedrijf als leerbedrijf kan dienen.
De resultaten van die inventarisatie worden met het leerbedrijf besproken. Indien in het leerbedrijf omstandigheden die van invloed zijn op de erkenning zich wijzigen, is het leerbedrijf verplicht dit te melden bij de opleidingsadviseur van het kenniscentrum. Praktijkvervangende afspraken worden vermeld op de erkenningaanvraag.
Ad.5
Voor het opleidingsproces is het belangrijk dat het leerbedrijf beschikt over medewerkers die zowel over vaktechnische kennis als didactische kennis en vaardigheden beschikken. Vaktechnische kennis kan worden aangetoond doordat de leermeester tenminste dezelfde vakopleiding heeft gevolgd als voor het beroep c.q. niveau waarvoor wordt opgeleid. Danwel door het feit dat de leermeester d.m.v. ervaring over de noodzakelijke kennis beschikt. Voor een goede begeleiding van de deelnemer is het noodzakelijk dat de leermeester over didactische- en sociale vaardigheden beschikt. Het bedrijf stelt de leermeester in staat, indien noodzakelijk en op dringend advies van de opleidingsadviseur, gerichte trainingen te volgen.
Ad. 8
In het kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het kenniscentrum belast met het toezicht houden op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. In dat kader worden leerbedrijven erkend als leerbedrijf en wordt d.m.v. kwaliteitszorg BPV nagegaan of deze leerbedrijven de BPV op de juiste wijze en vorm en inhoud geven. Het kenniscentrum begeleidt het leerbedrijf bij dit kwaliteitsbevorderend proces. Indien er in onvoldoende mate inhoud wordt gegeven aan het proces, kan de erkenning worden ingetrokken. Dit gebeurt indien essentiële onderdelen binnen de BPV onder de norm worden ingevuld.
Aanvulling ad.1 en 2
Hier wordt met het leerbedrijf bedoeld het uitlenende leerbedrijf.
Het samenwerkingsverband of de detacheringsorganisatie verplicht zich tot het plaatsen van de deelnemer bij bedrijven die in het register van erkende leerbedrijven van SH&M zijn opgenomen.
Bij een samenwerkingsverband is er in beginsel sprake van dat dit samenwerkingsverband valt onder de werkingssfeer van de CAO voor de houthandel, meubelindustrie- of timmerindustrie.
Bij een detacheringsorganisatie voldoet de organisatie aan de wettelijke bepalingen die zijn vastgelegd in de wet van 14 mei 1998, houdende regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs , zoals gepubliceerd in het staatsblad (Staatsblad 1998-306).
Het plaatsen van deelnemers vanuit een detacheringsorganisatie bij erkende leerbedrijven bedraagt ten minste een periode van zes maanden.
Het samenwerkingsverband of de detacheringsorganisatie houdt de opleidingsadviseur van SH&M op de hoogte van de locatie waar de BPV van de deelnemer plaatsvindt.
1. Uiterlijk tien werkdagen na dagtekening van het verzoek als bedoeld in artikel 3 lid 1 beslist het kenniscentrum over de verlening van de erkenning en maakt dit aan het bedrijf of de organisatie bekend. Overschrijding van deze termijn is in uitzonderlijke gevallen toegestaan en dient in de beslissing te worden gemotiveerd.
2. De erkenning wordt verleend voor één of meerdere kwalificaties of delen daarvan.
3. De erkenning wordt verleend op vestigingsniveau.
4. Van de beslissing als bedoeld in het eerste lid wordt het bedrijf of de organisatie schriftelijk binnen 20 werkdagen na dagtekening van het verzoek tot erkenning in kennis gesteld. Indien de erkenning niet wordt verleend worden de redenen vermeld.
5. De erkenning is geldig voor een periode van vier jaar.
1. Na het verstrijken van de in artikel 6 lid 5 genoemde periode, wordt de erkenning voor dezelfde duur verleend. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.
2. Van de beslissing over de verlenging wordt het leerbedrijf, het praktijkcentrum, danwel de detacheringsorganisatie, in kennis gesteld. Indien de verlenging geweigerd wordt, wordt het leerbedrijf, het praktijkcentrum, danwel de detacheringsorganisatie schriftelijk met opgave van redenen van deze beslissing op de hoogte gebracht.
3. Indien het kenniscentrum niet binnen drie maanden na het verstrijken van de in artikel 6 lid 5 genoemde termijn de beslissing over de verlenging aan het leerbedrijf heeft kenbaar gemaakt, kan de erkenning geacht worden te zijn verlengd voor de periode van vier jaar.
1. De erkenning kan worden ingetrokken indien niet langer aan de voorwaarden voor erkenning als vermeld in artikel 5 wordt voldaan, of indien het kenniscentrum op grond van zwaarwegende redenen meent dat de erkenning in redelijkheid niet dient te worden voortgezet.
2. Van intrekking van de erkenning wordt het leerbedrijf schriftelijk onder opgave van redenen door het kenniscentrum op de hoogte gebracht.
3. Ook kan de erkenning worden ingetrokken als uit de evaluatie kwaliteitszorg BPV blijkt dat de erkenning niet langer verleend kan worden.
4. Indien de begeleiding c.q. de invulling van het leermeesterschap tekort schiet kan de erkenning worden ingetrokken.
5. Bij faillissement of overname vervalt de erkenning.
1. Indien de erkenning geweigerd, ingetrokken of niet verlengd wordt, kan het bedrijf of de organisatie tegen de beslissing als bedoeld in de artikelen 6 lid 1, 7 lid 2 en 8 lid 1 bezwaar maken bij het kenniscentrum.
2. Op de bezwaarprocedure is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing.
3. Het bezwaar dient schriftelijk en voorzien van een handtekening en dagtekening binnen 6 weken na dagtekening van de genoemde beslissing te worden ingediend.
4. Het bezwaarschrift bevat in ieder geval: een opgave van naam, adres en vestigingsplaats van het leerbedrijf, evenals de naam van degene die het bedrijf vertegenwoordigt en diens correspondentie adres, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij het bezwaarschrift dient te worden overlegd: een afschrift van de beslissing waartegen het bezwaar zich richt, en de afschriften van de voornaamste, op de zaak betrekking hebbende besluiten.
Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het kenniscentrum.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Artikel 12. Wijzigingen
Wijzigingen in het reglement worden vastgesteld door het kenniscentrum.