{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Voorwaarden
Artikel 4. Aanvraag
Artikel 5. Beoordeling
Artikel 6. Besluit
Artikel 7. Verlening
Artikel 8. Intrekking
Artikel 9. Bezwaar en beroep
Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden
Artikel 11. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2015.
Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder Wet educatie en beroepsonderwijs Wet educatie en beroepsonderwijs Wet educatie en beroepsonderwijs Reglement erkenning ECABO-leerbedrijven artikel 7.2.10 lid 1 Wet educatie en beroepsonderwijs artikel 7.2.2 eerste lid WEB artikel 7.2.4 WEB artikel 7.2.8 derde lid WEB
ECABO Het bestuur van de te Amersfoort gevestigde Stichting ECABO, landelijk orgaan als bedoeld in de .
Beroepspraktijk Bedrijfsprocessen en omstandigheden binnen een bedrijf of organisatie, die de context vormen waarin beroepsidentificatie mogelijk is.
Beroepspraktijkvorming Verwerving in de beroepspraktijk van de kennis, de houding en de vaardigheden die eigen zijn aan de gekwalificeerde uitoefening van een beroep.
Leerbedrijf Vestiging van een bedrijf dat -of organisatie die- op grond van gunstige beoordeling door ECABO, bevoegd is om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor een mbo-opleiding of een groep van mbo-opleidingen, zoals bedoeld in de .
Simulatie-leerbedrijf Vestiging van een organisatie, niet zijnde een onderwijsinstelling, die in staat is bedrijfsprocessen en omstandigheden zodanig na te bootsen dat een context ontstaat waarin beroepsidentificatie mogelijk is en op grond van gunstige beoordeling door ECABO, bevoegd is om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor een mbo-opleiding of een groep van mbo-opleidingen, zoals bedoeld in de .
Onderwijsinstelling Instelling als bedoeld in titel 3 of titel 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
Reglement met bijbehorende criteria opgesteld ingevolge .
Eindtermen Als zodanig omschreven kwaliteiten (competenties) op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en in voorkomende gevallen beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooit, met het oog op het maatschappelijk en beroepsmatig functioneren dient te beschikken en in voorkomende gevallen betekenis hebben voor de doorstroming naar vervolgonderwijs.
Deelnemer mbo Een ingeschrevene in een opleiding als bedoeld in , waarvoor in het kader van de landelijke kwalificatiestructuur, bedoeld in , eindtermen zijn vastgesteld.
Praktijkopleider Een door het leerbedrijf aangewezen persoon, die belast is met de in , bedoelde begeleiding van deelnemers mbo binnen het bedrijf.
Artikel 2. Doel
De beoordeling door ECABO van bedrijven, instellingen op de bereidheid en geschiktheid om als leerbedrijf of als simulatie-leerbedrijf beroepspraktijkvorming te verzorgen voor een mbo-opleiding of een groep van mbo-opleidingen waarvan de eindtermen (beschreven competenties) zijn vastgesteld door de minister van OCW.
Artikel 3. Voorwaarden
De bereidheid en geschiktheid om als leerbedrijf of simulatie-leerbedrijf beroepspraktijkvorming te verzorgen wordt door ECABO mede bepaald aan de hand van daartoe opgestelde criteria, die als bijlage aan dit Reglement zijn gehecht en hiermee een onverbrekelijk geheel vormen.
1.
De aanvraag tot beoordeling heeft betrekking op een mbo-opleiding of een groep van mboopleidingen waarvan de eindtermen (beschreven competenties) op voorstel van ECABO zijn vastgesteld door de minister van OCW.
2.
Met inachtneming van de bepalingen van het reglement kan de beoordeling plaatsvinden:
? op verzoek van (de vestiging van) het bedrijf dat of de organisatie die als leerbedrijf beroepspraktijkvorming wil verzorgen;
? op verzoek van een onderwijsinstelling, zulks met voorafgaande instemming van (de vestiging van) het bedrijf dat of de organisatie die als leerbedrijf beroepspraktijkvorming wil verzorgen;
? op initiatief van ECABO, zulks met voorafgaande instemming van (de vestiging van) het bedrijf dat – of de organisatie die – als leerbedrijf beroepspraktijkvorming wil verzorgen;
? op verzoek van een simulatiebedrijf dat beroepspraktijkvorming in simulatie wil verzorgen.
3.
ECABO kan verlangen dat de aanvraag tot beoordeling schriftelijk en ondertekend wordt gedaan, of wordt bevestigd door het betrokken bedrijf of de betrokken organisatie, al dan niet met gebruikmaking van een daartoe door ECABO te verstrekken aanvraagformulier.
4.
Het leerbedrijf verschaft de gegevens en bescheiden, die naar het oordeel van ECABO voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover het leerbedrijf redelijkerwijs kan beschikken.
5.
Een herhaalde aanvraag tot beoordeling na eerdere ongunstige beoordeling wordt uitsluitend in behandeling genomen indien tussen de eerder ongunstige beoordeling en het herhaalde verzoek tot beoordeling tenminste zes maanden is verstreken. Bij de nieuwe aanvraag is de aanvrager gehouden nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden te vermelden.
1.
ECABO kan een bedrijf of organisatie als leerbedrijf erkennen indien naar haar oordeel is voldaan aan de in artikel 3 van dit Reglement genoemde voorwaarden.
2.
Tenzij wet of regelgeving zich daartegen verzetten, kan ECABO een simulatiebedrijf als leerbedrijf erkennen indien naar haar oordeel:
? is voldaan aan de in artikel 3 genoemde voorwaarden, alsmede;
? een op nabootsing van bedrijfsprocessen en omstandigheden gebaseerde context wordt geboden waarin beroepsidentificatie mogelijk is, alsmede;
? sprake is van bijzondere maatschappelijke behoeften of arbeidsmarktomstandigheden die nopen tot (gedeeltelijke) vervanging van of aanvulling op de mogelijkheden van leerbedrijven om beroepspraktijkvorming te verzorgen, dan wel sprake is van een situatie waarin bij gebreke van voldoende leerbedrijven voor de beroepspraktijkvorming de toegankelijkheid van de betreffende opleiding gevaar loopt.
3.
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel kan ECABO op grond van zwaarwegende redenen besluiten om de erkenning niet te verlenen.
1.
Uiterlijk acht weken na dagtekening van een verzoek tot erkenning, besluit ECABO over de erkenning van het bedrijf of de organisatie als leerbedrijf. Ingeval de aanvraag de erkenning van een simulatie-leerbedrijf betreft is de beslistermijn zestien weken.
2.
Indien een beschikking niet binnen voornoemde acht of zestien weken kan worden gegeven, stelt ECABO de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
3.
De termijn voor het geven van een beschikking wordt opgeschort met ingang van de dag dat ECABO de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4.
Een besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt binnen vier weken schriftelijk bekend gemaakt aan de aanvrager, het betrokken bedrijf of de betrokken organisatie en onder opgave van reden en onder vermelding van de mogelijkheden van bezwaar en of beroep.
5.
Een besluit treedt niet in werking voordat het is bekendgemaakt.
6.
De erkenning is geldig voor de duur van twee jaar.
1.
Na het verstrijken van de in artikel 6 lid 6 genoemde periode, kan de erkenning voor een zelfde periode door ECABO worden verlengd.
2.
Indien ECABO niet binnen drie maanden na het verstrijken van de in artikel 6 lid 6 van het reglement vermelde termijn het besluit over het verlengen van de erkenning aan het leerbedrijf heeft kenbaar gemaakt, is de in lid 1 van dit artikel bedoelde verlenging toegekend.
1.
ECABO kan besluiten tot intrekking van de erkenning, indien naar haar oordeel:
a. niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 en 5, die aan het besluit tot erkenning ten grondslag hebben gelegen;
b. omstandigheden optreden waardoor de persoonlijke belangen van een mbo-deelnemer worden geschaad, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend begrepen: omstandigheden waarbij sprake is van (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en/of geweld en omstandigheden waarbij arbeid -, gezondheid -, milieu – en veiligheidsrisico’s optreden.
c. andere zwaar wegende omstandigheden optreden, waardoor de erkenning in redelijkheid niet kan worden gehandhaafd.
2.
Een besluit tot intrekking van de erkenning wordt binnen vier weken schriftelijk onder opgave van reden bekend gemaakt aan het betrokken bedrijf of de betrokken organisatie onder vermelding van de mogelijkheid tot het maken van bezwaar en/of het instellen van beroep.
Artikel 9. Bezwaar en beroep
Een besluit van ECABO om een verzoek tot erkenning af te wijzen, een verlenging van de erkenning te weigeren of een verleende erkenning in te trekken is vatbaar voor bezwaar en beroep conform de Algemene wet bestuursrecht .
Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslit ECABO.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2004 en komt in de plaats van eerdere Reglementen inzake de erkenning van ECABO-leerbedrijven en ECABO-simulatiebedrijven met bijbehorende criteria.