Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk Ia. Elektronische berichtgeving
+ Hoofdstuk II. Algemene en organisatorische bepalingen
+ Hoofdstuk III. Toepasselijkheid van bepalingen
+ Hoofdstuk IV. Aanstelling
+ Hoofdstuk V. Loopbaanvorming
+ Hoofdstuk VI. Bezoldiging
+ Hoofdstuk VII. Tegemoetkomingen en vergoedingen in verband met plaatsing in het buitenland
+ Hoofdstuk VIII. Dienst- en werktijden en keuzemogelijkheden in het arbeidsvoorwaardenpakket
+ Hoofdstuk IX. Vakantie en verlof
+ Hoofdstuk X. Arbeidsgezondheidskundige begeleiding, rechten en verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid; alsmede gezondheidskundige begeleiding van gezinsleden in verband met plaatsing in het buitenland
- Hoofdstuk XI. Rechten en verplichtingen bij reorganisaties. procedure bij reorganisaties
+ Hoofdstuk XII. Overige rechten en verplichtingen van de ambtenaar
+ Hoofdstuk XIIa
+ Hoofdstuk XIII. Disciplinaire straffen
+ Hoofdstuk XIV. Schorsing en ontslag
Hoofdstuk XV. Vervallen.
Hoofdstuk XVI. Vervallen.
Hoofdstuk XVII. Vervallen.
Hoofdstuk XVIIA. Vervallen.
+ Hoofdstuk XVIII. Lokaal indienstgenomen werknemers
+ Hoofdstuk XIX. Honoraire consulaire ambtenaren, behorende tot de DBZ
+ Hoofdstuk XX. Honoraire adviseurs, behorende tot de DBZ
+ Hoofdstuk XXI. Titels
+ Hoofdstuk XXII. Georganiseerd overleg en medezeggenschap
+ Hoofdstuk XXIII. Bezwaar
+ Hoofdstuk XXIV
+ Hoofdstuk XXV. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Reglement Dienst Buitenlandse Zaken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Waar in dit reglement sprake is van gezinsleden, worden daaronder verstaan:
a. de huwelijkspartner van betrokkene,
b. de minderjarige kinderen, adoptief- of stiefkinderen van de betrokkene welke ten laste van betrokkene komen,
c. door Onze Minister als gezinslid beschouwde andere minderjarige kinderen, adoptief- of stiefkinderen of pleegkinderen van betrokkene of van diens huwelijkspartner, alsmede
d. door Onze Minister als gezinslid beschouwde meerderjarige studerende of invalide kinderen, adoptief-, stief- of pleegkinderen van betrokkene of van diens huwelijkspartner.
2.
In dit reglement wordt onder huwelijkspartner mede verstaan de geregistreerde partner alsmede de levenspartner met wie de niet-gehuwde ambtenaar samenwoont en – met het oogmerk duurzaam samen te leven – een gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding. Onder weduwe en weduwnaar wordt mede begrepen de achtergebleven geregistreerde partner alsmede de achtergebleven levenspartner. Tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner dan wel weduwe of weduwnaar worden aangemerkt. Onze Minister kan verlangen dat een schriftelijke verklaring van een notaris wordt overgelegd waaruit blijkt dat een samenlevingscontract als bedoeld in de eerste volzin is gesloten.
3.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld op grond waarvan een tijdelijke voorziening kan worden getroffen voor de toepassing van dit reglement, indien de vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland waar de betrokken ambtenaar is geplaatst geen notariële bevoegdheid heeft en niet de mogelijkheid bestaat een samenlevingscontract notarieel in het desbetreffende land te doen opmaken.