{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement Commissie voor Bezwaar RvR

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reglement Commissie voor Bezwaar RvR
Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen het bestuur,
In aanmerking nemend artikel 8 van de Wet op de rechtsbijstand;
In aanmerking nemend de bepalingen over bezwaar van de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder de hoofdstukken 6 en 7;
Besluit:
1.
Er is een Commissie voor Bezwaar, verder te noemen de commissie. De commissie heeft tot taak het bestuur te adviseren in de gevallen waarin een bezwaarschrift is ingediend tegen één van de in de bijlage genoemde categorieën van besluiten van het bestuur.
2.
Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van de commissie.
3.
De commissieleden die niet in dienst zijn van de Raad, worden benoemd voor een periode van 8 jaren. Deze periode kan met nog eens 4 jaren worden verlengd.
4.
De commissieleden hebben een vaste standplaats bij een van de regiokantoren. Het bestuur kan commissieleden verzoeken deel uit te maken van de commissie voor bezwaar op het Centraal Kantoor, als bedoeld in artikel 5, dan wel van een ander regiokantoor.
5.
Het bestuur benoemt een voorzitter en per regio een vice-voorzitter.
6.
Voor hun werkzaamheden ontvangen de commissieleden vacatiegeld en een reiskostenvergoeding zoals die op grond van de door de Raad gehanteerde vacatiegeldregeling zijn vastgesteld.
Artikel 2
De Raad richt (regionaal) een secretariaat in, dat de commissie (administratief) ondersteunt. De organisatie van de behandeling van de bezwaarschriften kan in een aparte procesregeling worden vastgelegd.
1.
De commissie komt bij voorkeur tenminste éénmaal per jaar voltallig bijeen, en voor het overige zo vaak als nodig.
2.
Het secretariaat van een regiokantoor kan daarnaast bijeenkomsten organiseren voor de commissieleden die standplaats hebben bij dit regiokantoor.
1.
De fungerende commissie bestaat uit een fungerend voorzitter en twee leden, tenzij sprake is van een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 5. De fungerend voorzitter is onafhankelijk. De leden, onder wie de secretaris, kunnen in dienst zijn van de Raad.
2.
De fungerende commissie adviseert bij meerderheid van stemmen.
3.
Het advies van de fungerende commissie wordt op schrift gesteld en ondertekend door de fungerend voorzitter. De secretaris brengt het advies ter kennis aan het bestuur dan wel aan degene aan wie mandaat is verleend tot het nemen van de beslissing op het bezwaarschrift.
1.
Besluiten genoemd in artikelen V en IX van het Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat alsmede de niet in mandaat genomen besluiten, worden voorgelegd aan een de fungerende commissie die geheel bestaat uit leden die niet in dienst zijn van de Raad.
2.
Belangwekkende besluiten, ter beoordeling van (het bestuur van) de Raad, kunnen ter advisering worden voorgelegd aan een fungerende commissie als bedoeld in het eerste lid.
3.
De voorzitter van de fungerende commissie is bij voorkeur een lid van de rechterlijke macht.
4.
De fungerende commissie wordt ondersteund door een griffier. De griffier is geen lid van de commissie. De Raad benoemt de griffier. Bij ontstentenis wijst de Raad een fungerend griffier aan.
4.
De fungerende commissie adviseert bij meerderheid van stemmen.
5.
Het advies van de fungerende commissie wordt op schrift gesteld en ondertekend door de fungerend voorzitter. De griffier brengt het advies ter kennis van het bestuur.
Artikel 6
Het bestuur heeft mandaat verleend voor het beslissen op bezwaarschriften (Besluit van het bestuur tot het verlenen mandaat, www.rvr.org).
Artikel 7
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2011 en vervangt alle bestaande regionale reglementen die betrekking hebben op de behandeling van bezwaarschriften en de inrichting van de bezwaarprocedure.
Dit reglement is ook van toepassing op reeds ingediende bezwaarschriften.
Artikel 8
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement Commissie voor Bezwaar RvR.
Utrecht, 1 juli 2011