Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Artikel 2. Taak bezwaaradviescommissie
Artikel 3. Samenstelling bezwaaradviescommissie
Artikel 4. Benoeming bezwaaradviescommissie
Artikel 5. Indiening bezwaarschrift
Artikel 6. Tijdstip indiening
Artikel 7. Vormvereisten bezwaarschrift
Artikel 8. Niet-ontvankelijk verklaring
Artikel 9. Hoorzitting
Artikel 10. Afzien van het horen
Artikel 11. Onpartijdigheid
Artikel 12. De inhoud van het advies van een bezwaaradviescommissie
Artikel 13. Advies- en beslistermijnen
Artikel 14. Vormvereisten advies bezwaaradviescommissie en besluit College
Artikel 15. Geheimhoudingsplicht
Artikel 16. Algemene Wet bestuursrecht
Artikel 17. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement bezwaaradviescommissie NRGD ? Versie 1.0/24.03.2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reglement bezwaaradviescommissie NRGD – Versie 1.0/24.03.2011
Het College gerechtelijk deskundigen,
Gelet op artikel 9 van het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen en de bepalingen van de Algemene Wet bestuursrecht;
Heeft besloten het volgende reglement voor de bezwaaradviescommissie vast te stellen:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. het Besluit: het Besluit register deskundige in strafzaken ;
b. het Bestuursreglement: het Bestuursreglement College gerechtelijk deskundigen ;
c. het register: het landelijk openbaar register, met als volledige benaming het Nederlands register gerechtelijk deskundigen (NRGD), bedoeld in artikel 51k van het Wetboek van Strafvordering;
d. het College: het College gerechtelijk deskundigen, bedoeld in artikel 3 van het Besluit;
e. Voorzitter: de voorzitter van een bezwaaradviescommissie, niet zijnde de voorzitter van het College;
f. Secretaris: de secretaris van een bezwaaradviescommissie, niet zijnde de secretaris van het College;
g. Bureau: het Bureau ter ondersteuning van het College;
h. belanghebbende: een belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 Awb ofwel degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken;
i. bezwaar: bezwaar als bedoeld in artikel 7:1 Awb tegen een besluit van het College;
j. besluit: een besluit van het College in de zin van artikel 1:3 eerste, tweede en derde lid Awb;
k. Awb: Algemene wet bestuursrecht .
Artikel 2. Taak bezwaaradviescommissie
Overeenkomstig artikel 9 van het Bestuursreglement en met inachtneming van dit reglement heeft een bezwaaradviescommissie tot taak het College te adviseren in die gevallen waarin een bezwaarschrift is ingediend tegen een inschrijving in het register, de afwijzing van een aanvraag tot inschrijving of herinschrijving in het register, of de doorhaling van een inschrijving in het register.
1.
Een bezwaaradviescommissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en ten minste twee leden of voormalig leden van de toetsingsadviescommissie, waarvan in ieder geval een vakdeskundige uit het desbetreffende deskundigheidsgebied van de belanghebbende.
2.
De voorzitter is een ervaren jurist, die geen deel uitmaakt van en niet werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van het College.
3.
Een bezwaaradviescommissie wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris heeft geen zitting in een bezwaaradviescommissie.
4.
Afhankelijk van het deskundigheidsgebied en de bezwaren van de belanghebbende stelt de voorzitter in overleg met de secretaris een bezwaaradviescommissie op maat samen.
5.
Leden of voormalig leden van de toetsingsadviescommissie, die betrokken zijn geweest bij de beslissing op aanvraag tot inschrijving of herinschrijving in het register of de beslissing tot doorhaling, nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift.
6.
In afwijking van het tweede lid bestaat, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 10 aanhef en onder a en d, een bezwaaradviescommissie uit een voorzitter en ten minste twee leden. Toelichting
Om een inhoudelijke beoordeling van het bezwaarschrift te waarborgen, bestaat een bezwaaradviescommissie in ieder geval uit een vakdeskundige en, indien de bezwaren daarom vragen, uit twee vakdeskundigen uit het desbetreffende deskundigheidsgebied. Hierbij gaat het om leden of voormalig leden van de toetsingsadviescommissie, die vanuit deze adviesfunctie goed bekend zijn met de registratie-eisen, zoals die door het College zijn vastgesteld.
Als waarborg voor een objectieve beoordeling van het bezwaarschrift, heeft een bezwaaradviescommissie een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast is uitgesloten dat leden van de toetsingsadviescommissie die betrokken zijn geweest bij de beslissing tot inschrijving in het register of de beslissing tot doorhaling, deelnemen aan de behandeling van een bezwaarschrift. Bovendien geldt dat de voorzitter of de leden niet deelnemen aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding is (zie artikel 11).
Het zesde lid heeft betrekking op die gevallen waarin voor het afdoen van het bezwaarschrift geen specifieke vakdeskundigheid is vereist.
1.
Het College benoemt de voorzitter, de secretaris en de leden van de bezwaaradviescommissie.
2.
De voorzitter, de secretaris en de leden worden benoemd voor een periode van twee of vier jaar en kunnen na afloop van hun eerste zittingsperiode nog eenmaal worden benoemd. Het College kan op grond van gewichtige redenen een langere zittingsperiode toestaan. Toelichting:
Het College kan meerdere voorzitters en secretarissen benoemen. De voorzitters zullen bijtoerbeurt het voorzitterschap op zich nemen. Dit geldt ook voor de secretarissen. Zij zullen bij toerbeurt de bezwaaradviescommissie ondersteunen.
Artikel 5. Indiening bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop een besluit door het College op de in de Awb voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.
1.
Het bezwaarschrift is tijdig ingediend, wanneer het voor het einde van de in artikel 5 genoemde termijn is ontvangen.
2.
Bij verzending per post is het bezwaarschrift tijdig ingediend, indien het voor het einde van de in artikel 5 genoemde termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
3.
Ten aanzien van een na afloop van de in artikel 5 genoemde termijn ingediend bezwaarschrift blijft een niet-ontvankelijk verklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijze niet kan worden geoordeeld dat de indiener ervan in verzuim is geweest.
Artikel 7. Vormvereisten bezwaarschrift
Het bezwaarschrift wordt ondertekend, en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
1.
Indien een bezwaarschrift niet tijdig, of niet door een belanghebbende of tegen een niet appellabel besluit is ingediend, kan een bezwaaradviescommissie het College onmiddellijk adviseren het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
2.
Indien niet is voldaan aan de vormvereisten van artikel 7, kan een bezwaaradviescommissie het College onmiddellijk adviseren het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, mits de belanghebbende in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn. Toelichting:
Gevolg van de niet-ontvankelijk verklaring van een bezwaarschrift is, dat een bezwaaradviescommissie de belanghebbende niet zal uitnodigen voor een hoorzitting. Zie ook artikel 10.
1.
Indien het bezwaarschrift ontvankelijk is, stelt een bezwaaradviescommissie een belanghebbende in de gelegenheid te worden gehoord.
2.
Een bezwaaradviescommissie nodigt een vertegenwoordiger van het College uit voor het horen en stelt de vertegenwoordiger in de gelegenheid te worden gehoord.
3.
Een verzoek om verdaging van de hoorzitting wordt slechts ingewilligd in uitzonderlijke omstandigheden en indien daarom zo spoedig mogelijk en schriftelijk gemotiveerd wordt verzocht.
4.
Tot tien dagen voor de hoorzitting kan een belanghebbende nadere stukken indienen. Na dat tijdstip binnengekomen stukken betrekt een bezwaaradviescommissie slechts in haar overwegingen indien daar vanuit het oogpunt van een goede procesgang geen bezwaar tegen bestaat.
5.
De hoorzitting vindt in beginsel niet in het openbaar plaats.
6.
Er is een protocol voor de gang van zaken tijdens de hoorzitting.
Artikel 10. Afzien van het horen
Van het horen van belanghebbenden kan worden afgezien, indien naar het oordeel van een bezwaaradviescommissie:
a. het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is;
b. het bezwaar kennelijk ongegrond is;
c. de belanghebbende heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord, of
d. door het College aan het bezwaarschrift volledig is tegemoet gekomen en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad.
Artikel 11. Onpartijdigheid
De voorzitter en de leden van een bezwaaradviescommissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding is.
Artikel 12. De inhoud van het advies van een bezwaaradviescommissie
Het advies van een bezwaaradviescommissie aan het College kan inhouden:
a. het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren;
b. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
c. het bezwaarschrift gegrond of deels gegrond te verklaren, met het verzoek aan het College om een nieuw samen te stellen toetsingsadviescommissie de aanvraag te laten beoordelen;
d. het bezwaar gegrond of deels gegrond te verklaren, met het verzoek aan het College om het bestreden besluit te herroepen en tot inschrijving, voorwaardelijke inschrijving of herinschrijving over te gaan.
1.
Een bezwaaradviescommissie stelt haar advies aan het College vast binnen een termijn van acht weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. De adviestermijn van een bezwaaradviescommissie kan met ten hoogste zes weken door het College worden verlengd.
2.
De termijn waarbinnen een bezwaaradviescommissie een advies dient te geven, wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de belanghebbende verzocht is een verzuim te herstellen, tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
3.
Verder uitstel is mogelijk voor zover de belanghebbende daarmee instemt.
4.
Het College neemt de beslissing op het bezwaar binnen vier weken nadat het advies van een bezwaaradviescommissie is ontvangen, daarbij rekening houdend met de termijnen, zoals die gesteld zijn in artikel 7:10 Awb. Toelichting:
Artikel 7:10 Awb regelt dat het College binnen 12 weken een beslissing op bezwaar dient te nemen, met daarbij de mogelijkheid om de beslissing eenmalig met 6 weken te verdagen. De bezwaarprocedure mag daarmee in beginsel totaal 18 weken beslaan. Van de 18 weken zijn 14 weken bestemd voor de werkzaamheden van Bureau en de bezwaaradviescommissie. Het College heeft vervolgens nog 4 weken de tijd om de beslissing op bezwaar te nemen.
1.
Het advies van een bezwaaradviescommissie wordt schriftelijk aan het College uitgebracht en bevat een verslag van de in artikel 9 bedoelde hoorzitting. Indien van het horen van een belanghebbende is afgezien, dient te worden aangegeven op welke grond dat is geschied.
2.
Het besluit van het College naar aanleiding van het advies van een bezwaaradviescommissie of een eventuele verdaging van de advies- en beslistermijn wordt schriftelijk aan belanghebbenden meegedeeld.
3.
Indien de beslissing op bezwaar van het College afwijkt van het advies van een bezwaaradviescommissie, wordt in het besluit de reden voor die afwijking vermeld en wordt het advies met het besluit meegezonden.
Artikel 15. Geheimhoudingsplicht
De voorzitter, de secretaris en de leden van een bezwaaradviescommissie zijn verplicht hetgeen hun in deze functie ter kennis is gekomen, niet verder bekend te maken dan voor de behandeling van het geschil noodzakelijk is. Zij ondertekenen een geheimhoudingsverklaring.
1.
Een bezwaaradviescommissie neemt ook voor het overige de bepalingen van de Awb in acht.
2.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter met inachtneming van de bepalingen van de Awb .
Artikel 17. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt en werkt terug tot 17 februari 2011.
Utrecht, 12 april 2011
Het College gerechtelijk deskundigen,