{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Ontvangstbevestiging
Artikel 3. Vertegenwoordiging
Artikel 4. Vormverzuimen
Artikel 5. Vormverzuimen bij medische beschikkingen
Artikel 6. Aanvullende gronden van bezwaar
Artikel 7. Prematuur bezwaar
Artikel 8. Termijnoverschrijding
Artikel 9. Betrokkenheid andere belanghebbenden dan de indiener
Artikel 10. Inschakeling van bezwaar-verzekeringsarts en/of -arbeidsdeskundige
Artikel 11. Mediation
Artikel 12. Beslissingsautoriteit
Artikel 13. De hoorzitting
Artikel 14. Hoorzitting bij bezwaar tegen bijzondere beschikkingen
Artikel 15. Toezending en inzage
Artikel 16. Toezending en inzage bij bezwaren tegen bijzondere beschikkingen
Artikel 17. Openbaarheid van de hoorzitting
Artikel 18. Tolken
Artikel 19. Intrekking van het bezwaar
Artikel 20. Verslag van de hoorzitting
Artikel 21. Nader onderzoek/nieuwe hoorzitting
Artikel 22. Verdaging
Artikel 23. Geneeskundige geschillen
Artikel 24. Beslissing op bezwaar
Artikel 25. Beslissing op bezwaar bij bijzondere beschikkingen
Artikel 26. Termijnen en tijdigheid
Artikel 27
Artikel 28. Citeertitel
Artikel 29. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op 19 januari 2009.
Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2007 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Definities
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit reglement wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
a. de wet: de Algemene wet bestuursrecht ;
b. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
c. beschikking: een beschikking als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, van de wet;
d. bijzondere gegevens: dit zijn medische gegevens, strafrechtelijke gegevens of gegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of seksuele leven;
e. bijzondere beschikking: een beschikking waaraan een beoordeling van bijzondere gegevens ten grondslag ligt;
f. medische beschikking: een bijzondere beschikking waaraan een beoordeling van medische gegevens ten grondslag ligt;
g. bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4 van de wet;
h. belanghebbende: een belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 van de wet ;
i. werknemer: de belanghebbende op wiens gegevens de beoordeling betrekking heeft;
j. werkgever: de belanghebbende bij een bijzondere beschikking, niet zijnde de werknemer.
Artikel 2. Ontvangstbevestiging
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Op het bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.
2.
UWV bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk binnen vijf werkdagen na ontvangst.
3.
UWV brengt daarnaast andere belanghebbenden binnen vijf werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk op de hoogte van het ingediende bezwaar.
Artikel 3. Vertegenwoordiging
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Als het bezwaarschrift is ingediend (mede) namens een natuurlijke of rechtspersoon, kan een schriftelijke machtiging worden verlangd.
2.
Als UWV een schriftelijke machtiging verlangt, stelt het de indiener in de gelegenheid binnen twee weken een machtiging te overleggen. Eerst na ontvangst van de machtiging wordt het bezwaarschrift verder in behandeling genomen.
3.
Als een gevraagde machtiging niet op tijd is verstrekt, wordt degene namens wie het bezwaarschrift is ingediend, schriftelijk verzocht binnen twee weken de bedoelde machtiging over te leggen dan wel te verklaren dat hij zelf het bezwaar heeft ingediend, op straffe van niet-ontvankelijkheid van het bezwaar.
4.
Als het bezwaarschrift is ingediend tegen een medische beschikking kan UWV verlangen dat binnen 10 dagen een machtiging wordt overgelegd waaruit blijkt dat de gemachtigde van de werkgever namens de werkgever kennis mag nemen van de medische gegevens, omdat hij arts of advocaat is, dan wel van UWV bijzondere toestemming kan krijgen om kennis te nemen van stukken die medische gegevens bevatten met betrekking tot de werknemer, dan wel, de arbodienst van de werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet en het bezwaar betrekking heeft op een medische beschikking op grond van de Ziektewet .
Artikel 4. Vormverzuimen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Als niet is voldaan aan artikel 6:5 van de wet of aan enig ander wettelijk vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld dit verzuim binnen vier weken te herstellen.
2.
De in het eerste lid genoemde termijn van vier weken kan op verzoek worden verlengd met één week, en in bijzondere gevallen met vier weken.
3.
Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de in het tweede lid genoemde verlengde termijn, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.
Artikel 5. Vormverzuimen bij medische beschikkingen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:5 van de wet worden de gronden van bezwaar die betrekking hebben op medische gegevens, op een aparte bijlage vermeld.
2.
Bij het niet nakomen van het bepaalde in het eerste lid, kan de indiener in de gelegenheid worden gesteld zijn verzuim binnen vier weken te herstellen.
3.
De in het tweede lid genoemde termijn van vier weken. kan op verzoek worden verlengd met één week, en in bijzondere gevallen met vier weken.
4.
Bij overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn, dan wel de in het derde lid genoemde verlengde termijn kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.
Artikel 6. Aanvullende gronden van bezwaar
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Als de indiener verzoekt om uitstel voor aanvulling van de gronden van het bezwaar, krijgt hij hiertoe vier weken de gelegenheid.
2.
De in het eerste lid genoemde termijn van vier weken kan op verzoek worden verlengd met één week, en in bijzondere gevallen met vier weken.
3.
Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de in het tweede lid genoemde verlengde termijn, kan UWV de beslissing baseren op het op dat moment voorliggende bezwaar.
Artikel 7. Prematuur bezwaar
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Als artikel 6:10 van de wet van toepassing is, stelt UWV de indiener in de gelegenheid de gronden van zijn bezwaar aan te vullen binnen vier weken na de dag van verzending van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht.
2.
De in het eerste lid genoemde termijn van vier weken kan op verzoek worden verlengd met één week, en in bijzondere gevallen met vier weken.
3.
Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de in het tweede lid genoemde verlengde termijn, kan UWV de beslissing baseren op het op dat moment voorliggende bezwaar.
Artikel 8. Termijnoverschrijding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
UWV stelt de indiener van een bezwaarschrift dat is ingediend na afloop van de wettelijke termijn, in de gelegenheid zijn zienswijze over het verzuim binnen vier weken naar voren te brengen.
2.
De in het eerste lid genoemde termijn van vier weken kan op verzoek worden verlengd met één week, en in bijzondere gevallen met vier weken.
3.
Als op basis van de tijdig naar voren gebrachte zienswijze redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat de indiener van het bezwaarschrift in verzuim is geweest, of bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel de in het tweede lid genoemde verlengde termijn, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard.
Artikel 9. Betrokkenheid andere belanghebbenden dan de indiener
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
UWV stuurt het bezwaarschrift, met inachtneming van artikel 14, aan andere belanghebbenden met de vraag of deze bij de verdere voortgang van de procedure betrokken willen worden.
2.
De beslissing op bezwaar wordt toegezonden aan alle belanghebbenden, ook aan degene die niet betrokken wil worden bij de procedure.
3.
De werknemer wordt in beginsel ongevraagd bij de verdere voortgang van de procedure betrokken.
Artikel 10. Inschakeling van bezwaar-verzekeringsarts en/of -arbeidsdeskundige
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Beoordeling van de medische aspecten van het bezwaar vindt plaats door een bezwaar-verzekeringsarts die niet bij de voorbereiding van de bestreden beschikking betrokken is.
2.
De bezwaar-verzekeringsarts geeft – zo nodig na een eigen onderzoek of consultatie van een hiertoe ingeschakelde deskundige – een oordeel over het medische aspect van het bezwaar.
3.
Als in het bezwaarschrift arbeidskundige gronden zijn aangevoerd, beoordeelt een bezwaar-arbeidsdeskundige, die niet bij de voorbereiding van de bestreden beschikking betrokken is – de arbeidskundige aspecten.
4.
De bezwaar-arbeidsdeskundige geeft – zo nodig na een eigen onderzoek of consultatie van een hiertoe ingeschakelde deskundige – een oordeel over het arbeidskundige aspect van het bezwaar.
5.
UWV betrekt het oordeel van de bezwaar-verzekeringsarts en/of -arbeidsdeskundige bij de beslissing op bezwaar.
Artikel 11. Mediation
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
UWV beoordeelt of een geschil zich leent voor mediation.
2.
Als een tijdens de bezwaarschiftprocedure ingezette mediation niet slaagt, wordt de behandeling van het bezwaarschrift voortgezet door een medewerker die niet betrokken was bij de mediation.
3.
Gegevens die tijdens de mediation zijn uitgewisseld tussen UWV en belanghebbende, mogen bij de voortzetting van de bezwaarschriftprocedure alleen worden gebruikt als belanghebbende hiermee heeft ingestemd.
Artikel 12. Beslissingsautoriteit
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Als de bestreden beschikking is genomen door een beslissingsautoriteit als bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, wordt het bezwaarschrift niet behandeld door die beslissingsautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 13. De hoorzitting
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Als een belanghebbende heeft aangegeven gehoord te willen worden, of als UWV belang heeft bij het horen van de belanghebbende, stelt UWV in overleg met de belanghebbende datum en tijd vast waarop de hoorzitting plaatsvindt.
2.
De afgesproken datum en tijd worden schriftelijk bevestigd.Als belanghebbende telefonisch onbereikbaar is, wordt de hoorzitting door UWV eenzijdig gepland en wordt belanghebbende schriftelijk uitgenodigd.
3.
Als de belanghebbende of een gemachtigde, niet zijnde een professioneel rechtshulpverlener, verzoekt om een geplande hoorzitting uit te stellen, neemt UWV daarover telefonisch contact op en stelt UWV, zo nodig, in overleg een nieuwe datum en tijd vast voor de hoorzitting.
4.
Als een professioneel rechtshulpverlener verzoekt om een geplande hoorzitting uit te stellen, honoreert UWV dit verzoek als volgens UWV sprake is van een valide reden voor het uitstel.
5.
UWV kan van een gemachtigde verlangen dat hij bij het begin van de zitting een schriftelijke machtiging overlegt, tenzij de belanghebbende zelf met hem verschijnt of de gemachtigde advocaat, procureur, of een andere algemeen erkende rechtshulpverlener is.
6.
Het horen van belanghebbenden geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:5 van de wet door een of meer medewerkers van UWV.
7.
Als een van de in artikel 7:3 van de wet genoemde gevallen zich voordoet beslist UWV of van het horen van belanghebbenden wordt afgezien.
Artikel 14. Hoorzitting bij bezwaar tegen bijzondere beschikkingen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
In aanvulling op artikel 13 geldt bij bezwaar tegen bijzondere beschikkingen het bepaalde in dit artikel.
2.
Als de werknemer geen toestemming heeft verleend als bedoeld in artikel 16, wordt de hoorzitting gesplitst in een deel waarin bijzondere gegevens van de werknemer worden behandeld en een deel waarin de overige aspecten van het bezwaar aan de orde worden gesteld.
3.
De werkgever heeft geen toegang tot het deel van de hoorzitting waarin de bijzondere gegevens over zijn werknemer worden behandeld.
4.
Het derde lid is bij medische beschikkingen niet van toepassing op de gemachtigde van de werkgever die arts of advocaat is dan wel van UWV bijzondere toestemming heeft gekregen om kennis te nemen van stukken die medische gegevens bevatten met betrekking tot de werknemer. In geval van medische beschikkingen op grond van de Ziektewet is het derde lid evenmin van toepassing op de arbodienst van de werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet .
Artikel 15. Toezending en inzage
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Voorafgaand aan de hoorzitting kan UWV op verzoek alle op de zaak betrekking hebbende stukken kosteloos aan belanghebbenden sturen.
2.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, liggen het bezwaarschrift en alle andere op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan de hoorzitting een week ter inzage voor belanghebbenden op een door UWV te bepalen plaats en tijdstip.
3.
Belanghebbenden worden op de terinzagelegging gewezen in de uitnodiging voor de hoorzitting, genoemd in artikel 13.
4.
Belanghebbenden kunnen van de in het tweede lid bedoelde stukken, voor zo ver niet reeds toegezonden, kosteloos afschriften krijgen.
Artikel 16. Toezending en inzage bij bezwaren tegen bijzondere beschikkingen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
De werkgever heeft in afwijking van het bepaalde in artikel 15, eerste en tweede lid, slechts recht op inzage in dan wel kennisname of toezending van enig stuk dat bijzondere gegevens bevat, als de werknemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven aan UWV.
2.
UWV verstrekt de werknemer hiertoe een machtigingsformulier.
3.
De toestemming kan schriftelijk – en tijdens de hoorzitting mondeling – worden ingetrokken. Intrekking van eerder verleende toestemming werkt niet terug.
4.
De toestemming omvat:
a. alle op de zaak betrekking hebbende bijzondere gegevens, met inbegrip van de gegevens die in de loop van de procedure worden ontvangen en/of opgemaakt;
b. de toegang van de werkgever tot het gedeelte van de hoorzitting als bedoeld in artikel 14, derde lid.
5.
Als UWV over bepaalde stukken – gelet op de inhoud daarvan – twijfelt of de toestemming mede deze stukken omvat, vraagt UWV of de toestemming ook deze stukken omvat.
6.
In afwijking van het bepaalde in dit artikel, is de toestemming niet vereist voor inzage in en kennisname door of toezending van medische gegevens aan de gemachtigde van de werkgever als bedoeld in artikel 14, vierde lid.
Artikel 17. Openbaarheid van de hoorzitting
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
De hoorzitting is niet openbaar.
2.
Belanghebbenden kunnen onder opgaaf van redenen verzoeken anderen de hoorzitting geheel of gedeeltelijk te laten bijwonen.
3.
UWV beslist op dit verzoek.
Artikel 18. Tolken
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Bij de hoorzitting kan op verzoek van belanghebbenden of op aanwijzing van UWV gebruik worden gemaakt van de diensten van een tolk.
2.
UWV beslist op een verzoek om gebruik te mogen maken van een tolk.
3.
UWV zorgt voor de beschikbaarheid en vergoeding van de tolk.
Artikel 19. Intrekking van het bezwaar
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Als de indiener zijn bezwaar intrekt, wordt dit schriftelijk bevestigd en aan andere belanghebbenden meegedeeld.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 20. Verslag van de hoorzitting
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Het verslag van de hoorzitting wordt op verzoek kosteloos aan belanghebbenden toegezonden. Toezending geschiedt in beginsel gelijktijdig met de beslissing op bezwaar.
2.
Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid. Het houdt een korte vermelding in van al hetgeen over en weer is gezegd en van al hetgeen voor het overige ter zitting is voorgevallen, voor zover dit voor de zaak relevant is.
3.
Het verslag verwijst naar de stukken die ter zitting zijn overgelegd.
4.
Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter van de hoorzitting.
5.
Als artikel 14 toepassing heeft gevonden en de hoorzitting is gesplitst, wordt het verslag gesplitst in een verslag van het deel waarin de bijzondere aspecten zijn behandeld en een verslag waarin de overige aspecten van het bezwaar zijn behandeld. Artikel 16 van dit reglement is dan van overeenkomstige toepassing.
Artikel 21. Nader onderzoek/nieuwe hoorzitting
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Als na afloop van de hoorzitting blijkt dat een nader onderzoek wenselijk is, worden de resultaten van dat onderzoek in afschrift aan belanghebbenden toegezonden als de uitkomst van dit onderzoek van aanmerkelijk belang is voor de beslissing op bezwaar. Artikel 16 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.
2.
Indien
a. na de hoorzitting, of nadat door belanghebbende is afgezien van een hoorzitting, feiten of omstandigheden bekend geworden zijn die van aanmerkelijk belang kunnen zijn voor de beslissing op bezwaar, of
b. een vooraankondiging van de beslissing op bezwaar aan belanghebbende is gezonden en belanghebbende daartegen bezwaren kenbaar heeft gemaakt,
c. wordt belanghebbende in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.
3.
Op de nieuwe hoorzitting als bedoeld in het tweede lid zijn de bepalingen in dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting van overeenkomstige toepassing.
Artikel 22. Verdaging
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Als de beslissing op bezwaar niet kan worden genomen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn verdaagt UWV de beschikking voor ten hoogste vier weken. Belanghebbenden worden schriftelijk geïnformeerd over de verdaging.
2.
Als verdere vertraging optreedt in de afgifte van de beslissing op bezwaar, wordt de beschikking opnieuw verdaagd voor zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee heeft ingestemd en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad of ermee instemmen.
Artikel 23. Geneeskundige geschillen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie. Ziektewet
Voor geschillen van geneeskundige aard omtrent het al dan niet voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken in het kader van de Ziektewet , geldt in afwijking van het bepaalde in
artikel 3, tweede en derde lid: een termijn van één week;
artikel 3, vierde lid: een termijn van 5 dagen;
artikel 4, eerste lid: een termijn van één week;
artikel 6, eerste lid: een termijn van één week;
artikel 7, eerste lid: een termijn van één week;
artikel 8: een termijn van één week;
artikel 13, vierde en vijfde lid: een termijn van één dag;
artikel 15, tweede lid: een termijn van twee dagen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 24. Beslissing op bezwaar
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
De beslissing op bezwaar betreft alle op de bestreden beschikking ingediende bezwaarschriften.
2.
De beslissing op bezwaar wordt genomen door iemand die niet betrokken was bij het nemen van de bestreden beschikking.
Artikel 25. Beslissing op bezwaar bij bijzondere beschikkingen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
De motivering van de beslissing op bezwaar vindt – voorzover deze betrekking heeft op bijzondere gegevens – plaats op een aparte bijlage.
2.
De bijlage als bedoeld in het eerste lid wordt niet aan de werkgever verstrekt, tenzij de werknemer toestemming heeft verleend als bedoeld in artikel 16.
3.
De bijlage als bedoeld in het eerste lid wordt in geval van medische beschikkingen verstrekt aan een persoon als bedoeld in artikel 14, vierde lid.
Artikel 26. Termijnen en tijdigheid
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Wanneer aan een verzoek van UWV aan de indiener of andere belanghebbenden een termijn is verbonden, gaat deze termijn in op de dag na verzending van de hiertoe strekkende mededeling.
2.
Een (gevraagd) schriftelijk document of verklaring heeft UWV op tijd ontvangen als deze voor het eind van de gestelde termijn is ontvangen. Hierbij geldt dat een per post ontvangen stuk tijdig is als het uiterlijk op de laatste dag van de termijn per post is bezorgd en binnen één week hierna is ontvangen.
Artikel 27
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2005 wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 28. Citeertitel
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2007.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 29. Inwerkingtreding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 maart 2007. Indien de Staatscourant waarin dit reglement wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 27 februari 2007, treedt het besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 maart 2007.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Amsterdam, 13 februari 2007
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 33, datum inwerkingtreding 20-01-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Voorzitter Raad van Bestuur UWV