{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. ontvangstbevestiging
Artikel 2. vertegenwoordiging
Artikel 3. vormverzuimen
Artikel 4. aanvullende gronden van bezwaar
Artikel 5. termijnoverschrijding
Artikel 6. bellen
Artikel 7. regionale behandeling
Artikel 8. de hoorzitting
Artikel 9. toezending en inzage
Artikel 10. openbaarheid van de hoorzitting
Artikel 11. intrekking van het bezwaar
Artikel 12. verslag van de hoorzitting
Artikel 13. verdaging
Artikel 14. beslissing op bezwaar
Artikel 15. termijnen en tijdigheid
Artikel 16. intrekking eerdere reglementen
Artikel 17. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement behandeling bezwaarschriften RvR

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reglement behandeling bezwaarschriften RvR
Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, verder te noemen het bestuur,
In aanmerking nemend de bepalingen over bezwaar van de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder de hoofdstukken 6 en 7;
Besluit:
1.
Op het bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.
2.
Het bestuur bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk.
3.
Het bestuur brengt daarnaast andere belanghebbenden na ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk op de hoogte van het ingediende bezwaar.
1.
Als het bezwaarschrift is ingediend (mede) namens een natuurlijke of rechtspersoon, kan een schriftelijke machtiging worden verlangd.
2.
Als het bestuur een schriftelijke machtiging verlangt, stelt het de indiener in de gelegenheid binnen twee weken een machtiging te overleggen. Eerst na ontvangst van de machtiging wordt het bezwaarschrift verder in behandeling genomen.
3.
Als een gevraagde machtiging niet op tijd is verstrekt, wordt degene namens wie het bezwaarschrift is ingediend, schriftelijk verzocht binnen twee weken de bedoelde machtiging over te leggen dan wel te verklaren dat hij zelf het bezwaar heeft ingediend, op straffe van niet-ontvankelijkheid van het bezwaar.
1.
Als niet is voldaan aan artikel 6:5 van de wet of aan enig ander wettelijk vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, wordt de indiener in de gelegenheid gesteld dit verzuim binnen twee weken te herstellen.
2.
Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.
1.
Als de indiener verzoekt om uitstel voor aanvulling van de gronden van het bezwaar, krijgt hij hiertoe twee weken de gelegenheid.
2.
Bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, zal het bestuur de beslissing baseren op het op dat moment voorliggende bezwaar.
1.
Het bestuur stelt de indiener van een bezwaarschrift dat is ingediend na afloop van de wettelijke termijn, in de gelegenheid zijn zienswijze over het verzuim binnentwee weken naar voren te brengen.
2.
Als op basis van de tijdig naar voren gebrachte zienswijze redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat de indiener van het bezwaarschrift in verzuim is geweest, of bij overschrijding van de in het eerste lid genoemde termijn, wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.
1.
Het bestuur beoordeelt of een geschil zich leent voor telefonische geschiloplossing.
2.
Als het telefoongesprek tijdens de bezwaarschriftprocedure niet tot een voor de indiener bevredigende uitkomst leidt, wordt de behandeling van het bezwaarschrift voortgezet.
Artikel 7. regionale behandeling
Het bezwaarschrift wordt behandeld door het kantoor dat de bestreden beslissing heeft genomen.
1.
De belanghebbende ontvangt een schriftelijke uitnodiging.
2.
Als de belanghebbende of een gemachtigde, niet zijnde een professioneel rechtshulpverlener, verzoekt om een geplande hoorzitting uit te stellen, neemt het bestuur daarover telefonisch contact op en stelt Het bestuur, zo nodig, in overleg een nieuwe datum en tijd vast voor de hoorzitting.
3.
Als een professioneel rechtshulpverlener verzoekt om een geplande hoorzitting uit te stellen, honoreert Het bestuur dit verzoek als volgens het bestuur sprake is van een valide reden voor het uitstel.
4.
Het horen van belanghebbenden geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:5, Awb door een of meer medewerkers van de Raad, of door de Commissie voor Bezwaar in de gevallen genoemd in de bijlage bij het Reglement Commissie voor Bezwaar Raad voor Rechtsbijstand .
5.
Als een van de in artikel 7:3 sub a,b of d, Awb genoemde gevallen zich voordoet beslist het bestuur of van het horen van belanghebbenden wordt afgezien.
1.
Voorafgaand aan de hoorzitting kan het bestuur op verzoek alle op de zaak betrekking hebbende stukken kosteloos aan belanghebbenden sturen.
2.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, liggen het bezwaarschrift en alle andere op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan de hoorzitting een week ter inzage voor belanghebbenden op een door Het bestuur te bepalen plaats en tijdstip.
3.
Belanghebbenden worden op de ter inzage legging gewezen in de uitnodiging voor de hoorzitting, genoemd in artikel 8.
1.
De hoorzitting is niet openbaar.
2.
Belanghebbenden kunnen onder opgaaf van redenen verzoeken anderen de hoorzitting geheel of gedeeltelijk te laten bijwonen.
3.
Het bestuur beslist op dit verzoek.
Artikel 11. intrekking van het bezwaar
Als de indiener zijn bezwaar intrekt, wordt dit schriftelijk bevestigd en aan andere belanghebbenden meegedeeld.
Artikel 12. verslag van de hoorzitting
Het verslag van de hoorzitting houdt een korte vermelding in van al hetgeen over en weer is gezegd en van al hetgeen voor het overige ter zitting is voorgevallen, voor zover dit voor de zaak relevant is.
1.
Als de beslissing op bezwaar niet kan worden genomen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn verdaagt Het bestuur de beschikking voor ten hoogste zesweken. Belanghebbenden worden schriftelijk geïnformeerd over de verdaging.
2.
Als verdere vertraging optreedt in de afgifte van de beslissing op bezwaar, wordt de beschikking opnieuw verdaagd voor zover de indiener van het bezwaarschrift daarmee heeft ingestemd en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen worden geschaad of ermee instemmen.
Artikel 14. beslissing op bezwaar
De beslissing op bezwaar wordt genomen door iemand die niet betrokken was bij het nemen van de bestreden beschikking.
1.
Wanneer aan een verzoek van het bestuur aan de indiener of andere belanghebbenden een termijn is verbonden, gaat deze termijn in op de dag na verzending van de hiertoe strekkende mededeling.
2.
Een (gevraagd) schriftelijk document of verklaring heeft het bestuur op tijd ontvangen als deze voor het eind van de gestelde termijn is ontvangen. Hierbij geldt dat een per post ontvangen stuk tijdig is als het uiterlijk op de laatste dag van de termijn per post is bezorgd en binnen één week hierna is ontvangen.
Artikel 16. intrekking eerdere reglementen
Alle bestaande regionale reglementen die betrekking hebben op de behandeling van bezwaarschriften en de inrichting van de bezwaarprocedure worden ingetrokken.
Artikel 17. citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement behandeling bezwaarschriften RvR.
Utrecht, 1 juli 2011
Bestuur Raad voor Rechtsbijstand.