Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Toegang tot en verstrekking van gegevens uit de registratie
+ Hoofdstuk 3. Kennisneming en correcties van opgenomen gegevens
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement alcoholslotregister

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reglement alcoholslotregister
De directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),
Gelet op artikel 129e van de Wegenverkeerswet 1994;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
a. uitleesgegevens: gegevens die uit het alcoholslot worden uitgelezen;
b. codering: de op het rijbewijs vermelde codering voor het rijden met een alcoholslot als vastgesteld in de Regeling coderingen beperkingen rijbevoegdheid rijbewijzen ;
c. deelnemer: persoon die deelneemt aan het alcoholslotprogramma;
1.
Rechtstreekse toegang tot de registratie en zelfstandige raadpleging van de daarin opgenomen gegevens is, voor zover nodig voor de goede uitoefening van hun taak en met inachtneming van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, voorbehouden aan de volgende personen:
Medewerkers van de Dienst Wegverkeer die uit hoofde van hun functie-uitoefening bepaaldelijk belast zijn en zorgdragen voor de kwaliteit van de registratie, de controle daarvan en de verstrekking van de gegevens uit het alcoholslotregister.
2.
De Dienst Wegverkeer stelt een autorisatietabel op, waarin op functieniveau is aangegeven wie toegang heeft tot het kentekenregister alsmede wie gegevens mag invoeren, wijzigen, verwijderen en verstrekken.
1.
Aan autoriteiten worden gegevens verstrekt op de in artikel 129d van de Wet vermelde wijze.
2.
Gegevens welke benodigd zijn in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek worden slechts op verzoek van de Minister van I&M verstrekt.
1.
Natuurlijke personen of hun wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om op hun verzoek kennis te nemen van het feit of betreffende persoonsgegevens in het alcoholslotregister zijn opgenomen. Het bepaalde in de artikelen 35 tot en met 39 van de WBP is mede van toepassing.
2.
Een verzoek als bedoeld in het eerste lid dient schriftelijk te worden ingediend bij:
de Dienst Wegverkeer
Unit Informatieverstrekking
Postbus 30.000
9640 RA Veendam
onder vermelding van de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornamen;
c. geboortedatum;
d. kentekennummer(s);
e. duidelijk leesbaar afschrift van een geldig legitimatiebewijs ter vaststelling van de identiteit van verzoeker;
f. dagtekening van het verzoek;
g. beschrijving van de gewenste informatie en periode.
3.
De Dienst Wegverkeer beantwoordt het verzoek binnen vier weken na ontvangst door middel van het verstrekken van een weergave van de op geregistreerde betrekking hebbende gegevens.
1.
Degene aan wie overeenkomstig artikel 4 is kennis gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de Dienst Wegverkeer schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie voorkomen.
2.
Naast de in artikel 4, tweede lid, bedoelde gegevens dient het verzoek de aan te brengen wijziging te bevatten.
3.
Binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek bericht de houder schriftelijk in hoeverre hij aan het verzoek voldoet.
4.
De Dienst Wegverkeer draagt zorg dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
5.
Uitleesgegevens komen niet voor correctie in aanmerking omdat van de juistheid van deze gegevens wordt uitgegaan.
1.
De deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger kan de Dienst Wegverkeer tevens verzoeken hem mee te delen of en zo ja welke op de geregistreerde betrekking hebbende gegevens in de drie jaar voorafgaande aan het verzoek uit de registratie aan derden zijn verstrekt.
2.
Voor de indiening van het verzoek is artikel 4, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
3.
De Dienst Wegverkeer beantwoordt het verzoek binnen één maand na ontvangst schriftelijk.
Ten aanzien van verstrekkingen aan autoriteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, volstaat een globale mededeling.
1.
Voor de berichten bedoeld in de artikelen 4 en 6 is een vergoeding verschuldigd van € 4,50 per ingediend verzoek.
2.
De vergoeding dient te worden voldaan op een door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze.
1.
Dit reglement wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.
2.
Het reglement ligt voor een ieder ter inzage bij:
a. de Dienst Wegverkeer
Skagerrak 10
Veendam;
b. de Dienst Wegverkeer
Europaweg 205
Zoetermeer.
Artikel 9. Inwerkingtreding en verkorte aanduiding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 december 2011.
Artikel 10. Citeertitel
Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement alcoholslotregister’.
Zoetermeer, 18 november 2011
De directie van de RDW,
Algemeen Directeur van de RDW.