{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Taak van de commissie
+ Hoofdstuk 3. De vergaderingen van de commissie
+ Hoofdstuk 4. De stemmingen
+ Hoofdstuk 5. Schriftelijke raadpleging en vergaderen met behulp van telecommunicatie
+ Hoofdstuk 6. Inspraak
+ Hoofdstuk 7. Machtigingen
+ Hoofdstuk 8. Advisering over vergoeding geneesmiddelen
+ Hoofdstuk 9. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement Adviescommissie Pakket

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2016.
Reglement Adviescommissie Pakket
Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 59a van de Zorgverzekeringswet, alsmede artikel 1, 2, 11 en 12 van het Bestuursreglement College voor zorgverzekeringen 2007;
Heeft in zijn vergadering van 28 januari 2008 besloten:
Artikel 1
Dit reglement verstaat onder:
a. de commissie: de commissie bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
b. het bestuur: het bestuur van het College voor zorgverzekeringen;
c. commissieleden: de commissieleden bedoeld in artikel 59a, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet.
1.
De voorzitter van de commissie is het lid van het bestuur met in zijn portefeuille zorginhoudelijke aangelegenheden.
2.
De voorzitter kan zich laten vervangen door een ander lid van het bestuur.
3.
De voorzitter wijst een medewerker van de organisatie van het College voor zorgverzekeringen aan die de commissie als secretaris ondersteunt.
Artikel 3
De commissie zal advies uitbrengen aan het bestuur over signalementen en rapporten als bedoeld in artikel 66 van de Zorgverzekeringswet.
1.
De commissie vergadert in openbaarheid.
2.
De voorzitter belegt een vergadering zo dikwijls hij dit nodig oordeelt.
3.
De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergaderingen van de commissie, alsmede de wijze van vergaderen.
4.
Op verzoek van één of meer commissieleden kan de voorzitter beslissen een extra vergadering te houden.
1.
De voorzitter stelt de agenda voor de vergaderingen van de commissie samen.
2.
De secretaris legt de voorzitter tijdig een conceptagenda voor.
3.
De secretaris legt aan de commissie gerichte stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens een beslissing van de commissie bevoegd is, aan de voorzitter voor.
4.
De voorzitter plaatst aan hem voorgelegde stukken, met uitzondering van stukken tot afdoening waarvan hij krachtens beslissing van de commissie bevoegd is, ter bespreking door de commissie op de agenda.
5.
De secretaris draagt zorg voor de rondzending van de oproepbrieven, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken.
6.
Indien één of meer commissieleden een onderwerp door de commissie in behandeling willen laten nemen dienen zij daartoe een voorstel in bij de voorzitter. De voorzitter agendeert dit voorstel voor de eerstvolgende vergadering. Indien het voorstel niet voldoende tijdig is aangeleverd agendeert de voorzitter het voorstel voor een latere vergadering.
7.
Onderwerpen, die niet op de agenda staan, neemt de commissie niet in behandeling, tenzij de meerderheid van de aanwezige commissieleden de behandeling ervan van eenvoudige of spoedeisende aard verklaart.
8.
De secretaris publiceert de agenda van de commissie een week voor de vergadering op de website van het CVZ.
9.
Op verzoek kan de secretaris de agenda ook aan belangstellenden toesturen.
1.
De voorzitter leidt de vergadering en is belast met de handhaving van de orde in de vergadering.
2.
De voorzitter is bevoegd de behandeling van een agendapunt tijdens de vergadering te schorsen.
3.
De voorzitter kan de beraadslagingen over een agendapunt aanhouden.
4.
De voorzitter kan de beraadslagingen sluiten, zodra hij meent, dat een voorstel voldoende is toegelicht.
5.
Als de voorzitter de vergadering schorst dan kan de commissie over de aangehouden agendapunten in een volgende vergadering beslissen.
1.
De secretaris draagt zorg voor een ontwerp van een zakelijk verslag van elke vergadering.
2.
Het verslag van de vergadering is openbaar. Standpunten van commissieleden worden geanonimiseerd weergegeven.
3.
De secretaris zendt het ontwerp van het verslag aan de commissieleden en aan degenen die de vergadering op uitnodiging hebben bijgewoond toe, zo mogelijk en zo nodig tegelijk met de agenda voor de daarop volgende vergadering. Aan de hand van eventueel over het ontwerp gemaakte op- en aanmerkingen stelt de commissie het verslag vast.
1.
De voorzitter kan medewerkers van de organisatie van het College voor zorgverzekeringen uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen.
2.
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de voorzitter ook andere personen of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen. De voorzitter kan ook op voorstel van één of meer commissieleden andere personen of vertegenwoordigers van organisaties uitnodigen aan een vergadering of een deel daarvan deel te nemen.
1.
Stemmingen van de commissie zijn mondeling.
2.
Het advies van de commissie aan het bestuur kan de commissie bij meerderheid van stemmen vaststellen.
3.
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
1.
Bij een stemming brengt ieder commissielid één stem uit.
2.
Een stemming is niet geldig, indien niet meer dan de helft van het aantal commissieleden aan de stemming heeft deelgenomen.
3.
Commissieleden, die blanco of ongeldig hebben gestemd, worden geacht aan een stemming te hebben deelgenomen. Hun stem wordt echter niet meegerekend bij de bepaling der stemverhouding.
4.
In geval van een niet geldige stemming vindt in een volgende vergadering herstemming plaats. De herstemming is geldig, ongeacht het aantal commissieleden dat er aan heeft deelgenomen.
Artikel 11
Indien voor het uitbrengen van een voorstel geen van de commissieleden stemming vraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
1.
In bijzondere gevallen worden besluiten genomen door schriftelijke raadpleging van de commissieleden.
2.
De voorzitter bepaalt de termijn waarop de schriftelijke raadpleging wordt gesloten. Deze termijn omvat minimaal drie werkdagen, gerekend vanaf de dag na de dag van verzending van de stukken.
3.
Indien één of meer commissieleden binnen de ingevolge het tweede lid gestelde termijn de voorzitter schriftelijk meedelen zich te verzetten tegen een schriftelijke raadpleging, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de commissie geplaatst en in die vergadering behandeld.
1.
In bijzondere gevallen kan de voorzitter besluiten tot een vergadering waarbij degenen die aan de vergadering deelnemen met behulp van middelen van telecommunicatie gelijktijdig beraadslagen.
2.
Indien één of meer commissieleden de voorzitter meedelen zich te verzetten tegen een vergadering als bedoeld in het eerste lid, vindt deze geen doorgang.
1.
Een ieder kan schriftelijk uiterlijk tot en met de vierde dag voor de vergadering van de commissie bij de secretaris om mondelinge inspraak tijdens die vergadering verzoeken. De voorzitter beslist op het verzoek.
2.
Een ieder kan uiterlijk tot en met de achtste dag voor de vergadering van de commissie een schriftelijke reactie bij de secretaris indienen. De voorzitter beslist of een schriftelijke reactie als bedoeld in het vorige lid aan de vergaderstukken van de commissie wordt toegevoegd.
3.
Commissieleden kunnen een ieder die mondelinge inspraak tijdens een vergadering wenst voor inspraak bij de voorzitter voordragen.
4.
Het bepaalde in de vorige leden is niet van toepassing indien artikel 12, eerste en tweede lid of artikel 13, eerste lid, van toepassing is.
1.
De commissie kan de voorzitter machtigen om namens de commissie, zonder een vergadering of stemming van de commissie, advies uit te brengen aan het bestuur.
2.
Bij toepassing van het eerste lid is artikel 14 niet van toepassing en beslist de voorzitter zelf over de mogelijkheid van inspraak.
1.
De commissie kan de voorzitter van het bestuur machtigen om zonder vergadering of stemming van de commissie het bestuur te adviseren over aanvragen als bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, van de Regeling zorgverzekering indien de Commissie Farmaceutische Hulp daarover al heeft gerapporteerd aan het bestuur en het advies over de aanvraag niet in de vergadering van het bestuur wordt gebracht.
2.
In het geval de voorzitter van het bestuur besluit het voorgenomen advies van het CVZ over de aanvraag tot vergoeding van een geneesmiddel in de vergadering van het bestuur te brengen en de commissie zelf daarover aan het bestuur adviseert, bestaat bij de commissie niet opnieuw de mogelijkheid tot inspraak, tenzij de voorzitter anders beslist.
1.
De commissie raadpleegt het bestuur over voorgenomen besluiten in haar hoedanigheid van bestuursorgaan in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur .
2.
De commissie kan mandaat verlenen voor de in het eerste lid bedoelde besluiten.
Artikel 18
In die gevallen waarin het reglement niet voorziet neemt de voorzitter beslissingen ter bevordering van een goede gang van zaken tijdens de vergaderingen.
Artikel 19
Dit besluit kan worden aangehaald als: Reglement Adviescommissie Pakket
Artikel 20
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
Artikel 21
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie daarvan in de Staatscourant.
Voorzitter Raad van Bestuur