Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Bevoegdheid Adviescommissie
Artikel 3. Samenstelling Adviescommissie
Artikel 4. Secretaris
Artikel 5. Zittingsduur
Artikel 6. Onafhankelijkheid leden Adviescommissie
Artikel 7. Ingediend bezwaarschrift
Artikel 8. Vooronderzoek
Artikel 9. Hoorzitting
Artikel 10. Uitnodiging hoorzitting
Artikel 11. Quorum
Artikel 12. Openbaarheid hoorzitting
Artikel 13. Schriftelijke verslaglegging
Artikel 14. Nader onderzoek
Artikel 15. Raadkamer en advies
Artikel 16. Jaarverslag
Artikel 17. Inwerkingtreding en intrekking voorheen geldende regeling
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (hierna: College);
Gelet op 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende dat het College een commissie kan instellen ter advisering over de afhandeling van bezwaarschriften als bedoeld in artikel 1:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);
Besluit het volgende reglement vast te stellen;
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. College: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb);
b. Adviescommissie: de externe adviescommissie die uitgenodigd is door het College om een advies uit te brengen over bezwaren op basis van de Awb;
c. bezwaar: een bezwaar als bedoeld in artikel 1:5 Awb;
d. bezwaarschrift; een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6: 5 Awb;
e. belanghebbende: een belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 Awb;
f. voorzitter: Voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften.
1.
De Adviescommissie heeft tot taak, nadat zij hiertoe door het College is uitgenodigd, het College te adviseren over de te nemen besluiten op bezwaarschriften.
2.
Bezwaren die voortkomen uit de wet- en regelgeving betreffende personeelsaangelegenheden zijn uitgezonderd van de taak genoemd in voorgaande lid.
3.
Bezwaarschriften die door het College kennelijk niet ontvankelijk, kennelijk gegrond of kennelijk ongegrond worden geacht, worden niet ter advisering aan de Adviescommissie voorgelegd.
1.
De Adviescommissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.
2.
De leden worden door het College benoemd, geschorst en ontslagen.
3.
De leden van de Adviescommissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het College en de ministeries waar het College verantwoording aan aflegt. Daarnaast kunnen de leden geen deel uitmaken of werkzaam zijn voor belanghebbenden bij besluiten van het College.
4.
De Adviescommissie regelt de vervanging van de voorzitter.
Artikel 4. Secretaris
Het College wijst één of meer personen aan die als secretaris functioneren voor de Adviescommissie. De secretaris maakt geen deel uit van de Adviescommissie en heeft een ondersteunende rol.
1.
De leden van de Adviescommissie worden benoemd voor een termijn van vijf jaar. Aftredende leden kunnen maximaal een keer herbenoemd worden.
2.
Voor de op de ingangsdatum van dit reglement zittende leden stelt het College in afstemming met de voorzitter een aparte benoemingstermijn vast om daarmee de continuïteit van de Adviescommissie te borgen.
3.
De leden kunnen op elk moment aftreden. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het College.
4.
De aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.
5.
Het College stelt in overleg met de Adviescommissie een rooster van aftreden op; dit rooster is zodanig ingericht dat de leden niet gelijktijdig aftreden.
1.
De leden van de Adviescommissie doen jaarlijks opgave aan het College van hun hoofd- en nevenfuncties. Deze opgave wordt door het College openbaar gemaakt.
2.
De leden accepteren geen geschenken, faciliteiten of diensten van belanghebbenden bij besluiten die onderwerp van een bezwaarschrift kunnen zijn.
3.
Een lid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen onderhoudt met een bij een bezwaarschrift betrokken belanghebbende, diens bestuurder of vertegenwoordiger, onthoudt zich van deelname aan de behandeling van en de advisering over het betrokken bezwaarschrift. Hiervan wordt de voorzitter tijdig in kennis gesteld.
4.
Een lid dat zakelijke betrekkingen heeft met een belanghebbende, diens bestuurder of vertegenwoordiger, onthoudt zich van deelname aan de behandeling van en de advisering over het betrokken bezwaarschrift. Onder een zakelijke betrekking wordt mede verstaan betrokkenheid van een lid of de onderzoeksgroep waarvan hij/zij deel uit maakt bij (wetenschappelijk) onderzoek voor of ten behoeve van een belanghebbende. Hiervan wordt de voorzitter tijdig in kennis gesteld.
5.
Bij twijfel over de toepassing van dit artikel in een concreet geval, treedt een lid in overleg met de voorzitter. Diens oordeel is na overleg met de Adviescommissie als geheel beslissend. Daarvan wordt melding gemaakt aan de voorzitter van het College.
6.
Een lid verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is aan derden.
7.
Een lid gaat zorgvuldig en correct om met de informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt. Hij of zij zorgt ervoor dat stukken, computerbestanden en gegevensdragers met vertrouwelijke gegevens veilig worden bewaard c.q. vernietigd.
8.
Een lid maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke of zakelijke betrekkingen gebruik van de in de uitoefening van het lidmaatschap van de Adviescommissie verkregen informatie.
9.
De leden zijn in geval van beëindiging van het lidmaatschap verplicht tot geheimhouding over wat hen in het kader van hun functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.
1.
Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend door het College.
2.
Indien het College de Adviescommissie uitnodigt om te adviseren, draagt het College er zorg voor dat het bezwaarschrift met de op de zaak betrekking hebbende stukken in handen van de Adviescommissie wordt gesteld.
Artikel 8. Vooronderzoek
De voorzitter is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.
1.
De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin belanghebbenden en het College in de gelegenheid worden gesteld zich door de Adviescommissie te laten horen.
2.
De voorzitter beslist, onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 1 over de toepassing van artikel 7:3 Awb (afzien van het horen).
3.
Bij toepassing van artikel 7:3 Awb, wordt daarvan schriftelijk mededeling gedaan aan belanghebbenden en het College.
4.
Bij ontstentenis van de voorzitter, wijzen de overige leden de plaatsvervangend voorzitter aan.
1.
De voorzitter nodigt belanghebbenden en het College ten minste vier weken voor de hoorzitting schriftelijk uit.
2.
Binnen vijf dagen na verzending van de uitnodiging kunnen belanghebbenden en het College onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen.
3.
De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor de hoorzitting aan belanghebbenden en het College meegedeeld.
4.
De voorzitter kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.
Artikel 11. Quorum
Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat tenminste twee van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of diens plaatsvervanger, aanwezig zijn.
1.
De hoorzitting van de Adviescommissie is in beginsel openbaar.
2.
Belanghebbenden en het College kunnen binnen vijf dagen na verzending van de uitnodiging in artikel 10 onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken om af te wijken van het bepaalde in het voorgaande lid.
3.
Indien de voorzitter gewichtige redenen aanwezig acht die zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten, vindt de hoorzitting plaats met gesloten deuren. De voorzitter licht belanghebbenden en het College hierover uiterlijk één week voor de hoorzitting in.
4.
De voorzitter kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de termijnen die genoemd zijn in het tweede tot en met het derde lid.
1.
Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.
2.
Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter hoorzitting is voorgevallen.
3.
Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.
4.
Het verslag verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.
1.
Indien na de hoorzitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de overige leden dit onderzoek houden.
2.
De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de Adviescommissie, belanghebbenden en het College toegezonden, behoudens in gevallen waarin artikel 7:4 lid 6 Awb van toepassing is.
3.
De Adviescommissie kan eigener beweging of op verzoek van belanghebbenden en het College besluiten om naar aanleiding van nadere informatie een nieuwe hoorzitting te beleggen.
4.
Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in dit reglement die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
1.
De Adviescommissie beraadslaagt achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.
2.
De Adviescommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.
3.
Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.
4.
Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.
5.
Het advies wordt door de voorzitter van de Adviescommissie ondertekend.
6.
Het advies wordt tezamen met het verslag aan belanghebbenden en het College gezonden.
Artikel 16. Jaarverslag
De Adviescommissie brengt jaarlijks vóór 1 september van dat jaar aan het College verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.
Artikel 17. Inwerkingtreding en intrekking voorheen geldende regeling
Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt. De ‘Regeling Adviescommissie voor de bezwaarschriften Ctgb’ wordt bij inwerkingtreding van dit reglement ingetrokken.
Artikel 18. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014’.
Vastgesteld in de vergadering van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op 17 december 2014 (C-272.I.4).
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
de Voorzitter,