{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Behandeling van de bezwaarschriften
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften
Het Commissariaat voor de Media,
gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht,
Besluit:
vast te stellen het volgende reglement voor de advisering over bezwaarschriften door de Adviescommissie Bezwaarschriften van het Commissariaat voor de Media:
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Awb: Algemene wet bestuursrecht ;
b. belanghebbende: belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb;
c. Commissariaat: Commissariaat voor de Media;
d. Commissie: Adviescommissie Bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2, eerste lid van dit reglement;
e. leden: leden van de Commissie;
f. secretaris: secretaris van de Commissie;
g. voorzitter: voorzitter van de Commissie.
1.
Er is een Adviescommissie Bezwaarschriften van het Commissariaat voor de Media.
2.
De Commissie is een adviescommissie in de zin van artikel 7:13 van de Awb.
3.
De Commissie heeft tot taak het Commissariaat te adviseren over de te nemen beslissingen op bezwaar tegen besluiten als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid, van dit reglement.
1.
Bezwaarschriften die zijn gericht tegen een sanctiebesluit van het Commissariaat voor een overtreding van de artikelen 2.88a, 2.89, 2.90, 2.91, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 3.5a, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.19a en 3.19b, van de Mediawet 2008, worden ter advisering voorgelegd aan de Commissie.
2.
Het Commissariaat kan over bezwaarschriften gericht tegen andere sanctiebesluiten een advies aan de Commissie vragen.
3.
Bezwaarschriften die door het Commissariaat kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk gegrond of kennelijk ongegrond worden geacht, worden niet ter advisering aan de Commissie voorgelegd.
1.
De Commissie bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden.
2.
De voorzitter en de leden worden door het Commissariaat benoemd, geschorst en ontslagen.
3.
Het Commissariaat kan één van de leden tot plaatsvervangend voorzitter benoemen.
4.
De voorzitter en de leden worden voor een periode van vijf jaar benoemd. De voorzitter en de leden kunnen eenmalig voor een periode van vijf jaar worden herbenoemd.
5.
Voor de op de ingangsdatum van dit reglement zittende en/of aftredende leden stelt het Commissariaat een aparte benoemingstermijn vast om daarmee de continuïteit van de Commissie te waarborgen.
6.
De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen. Zij stellen het Commissariaat hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
7.
De aftredend voorzitter en de aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien, tenzij zij een functie gaan of zijn gaan vervullen die leidt tot onverenigbaarheid met het lidmaatschap van de Commissie.
8.
De Commissie wordt bijgestaan door een secretaris die door het Commissariaat – na overleg met de Commissie – wordt aangewezen.
Artikel 5
Indien de voorzitter, de leden en/of de secretaris de beschikking krijgen over gegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs moeten vermoeden, zijn zij verplicht tot geheimhouding daarvan.
Artikel 6
De voorzitter en de leden laten zich bij hun advisering niet beïnvloeden door belanghebbenden, dan wel door anderen die op enigerlei wijze zijn betrokken bij het werkveld van het Commissariaat.
Artikel 7
De voorzitter en de leden verschonen zich van de behandeling van zaken waarbij zij in enig opzicht betrokken zijn of zijn geweest.
1.
Bezwaarschriften die voor advies aan de Commissie worden voorgelegd, worden met de daarbij overgelegde stukken zo spoedig mogelijk door het Commissariaat naar de voorzitter en de secretaris gestuurd.
2.
De secretaris zendt een afschrift van het bezwaarschrift en van de overige op de zaak betrekking hebbende stukken toe aan belanghebbenden of hun gemachtigde dan wel bericht hun dat deze overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter inzage zullen worden gelegd.
3.
Het Commissariaat draagt er zorg voor dat de Commissie volledige toegang heeft tot alle op de zaak betrekking hebbende stukken en beeld- en geluidsmateriaal.
1.
Aan de advisering over een aan de Commissie voorgelegd bezwaarschrift nemen de voorzitter en twee leden deel.
2.
Het horen vindt plaats door de voorzitter en de twee leden als bedoeld in het eerste lid.
1.
De Commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het uit te brengen advies.
2.
Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, als die minderheid van de Commissie dat verlangt.
3.
Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
1.
Het advies wordt, met het verslag van de hoorzitting en alle door de Commissie ontvangen stukken, behoudens bijzondere gevallen, binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift door het Commissariaat uitgebracht.
2.
Indien het Commissariaat met toepassing van artikel 7:10, tweede lid, van de Awb de beslistermijn heeft opgeschort, wordt de in het eerste lid genoemde adviestermijn verlengd met de periode die nodig is voor het herstel van een verzuim.
3.
Van een beslissing als bedoeld in lid 2 zendt het Commissariaat een afschrift aan de voorzitter en de secretaris.
Artikel 12
Voor haar werkwijze volgt de Commissie dit reglement. Daarbij neemt de Commissie de Awb in acht.
1.
Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2015.
2.
Dit reglement vervangt het Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften van 1 september 1999.
Artikel 14
Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Adviescommissie Bezwaarschriften.
Artikel 15
Dit reglement zal op de website van het Commissariaat en in de Staatscourant worden geplaatst.
Aldus vastgesteld te
Hilversum, 17 maart 2015