{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ § 2. De verwerking
+ § 3. Bestand van ondernemingen die onder het HBA ressorteren
+ § 4. De opgave van gegevens ten behoeve van het bestand van ondernemingen die onder het HBA ressorteren
+ § 5. Het gebruik en beheer van de vastgelegde gegevens
+ § 6. De opgave van gegevens anders dan ten behoeve van het bestand van ondernemingen die onder het HBA ressorteren
+ § 7. Overige bepalingen
+ § 8. Overgangsbepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Registratieverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Hoofdbedrijfschap Ambachten van 10 maart 2004 houdende regels over de verwerking van de gegevens van de bij het hoofdbedrijfschap aangesloten ondernemingen (Registratieverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2004)
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
Gelet op artikel 93, tweede lid, onderdeel a, van de Wet bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. het hoofdbedrijfschap: het Hoofdbedrijfschap Ambachten;
b. de onderneming: de onderneming waarin een in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten genoemd bedrijf wordt uitgeoefend;
c. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;
d. de voorzitter: de voorzitter van het hoofdbedrijfschap.
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarin een in artikel 3, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten genoemd bedrijf wordt uitgeoefend.
1.
Het hoofdbedrijfschap verwerkt gegevens van ondernemingen en ondernemers.
2.
Het doel van de verwerking is het leveren van een bijdrage aan de efficiënte uitvoering van de aan het hoofdbedrijfschap opgedragen publiekrechtelijke taak.
3.
Het bestuur van het hoofdbedrijfschap is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens .
1.
Van de ondernemingen die onder de werkingssfeer van het HBA vallen, worden in een bestand gegevens opgenomen over de onderneming en de ondernemer, alsmede administratieve gegevens.
2.
De gegevens over de onderneming betreffen gegevens over:
a. de naam;
b. de registratienummers;
c. het bedrijf dat wordt uitgeoefend en de hoofd- en nevenactiviteiten;
d. de rechtsvorm en de inschrijving bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken;
e. het aantal werkzame personen;
f. de in de onderneming behaalde omzet per uitgeoefende activiteit; en
g. het adres en de plaats van vestiging.
3.
De gegevens over de ondernemer betreffen gegevens over:
a. de naam;
b. het correspondentieadres;
c. de giro- of bankrekening;
d. het lidmaatschap van privaatrechtelijke organisaties.
4.
De administratieve gegevens betreffen gegevens over:
a. de status van de lijst van gegevens;
b. het beheer van de gegevens;
c. de vaststelling van de aan de ondernener door het hoofdbedrijfschap op te leggen of opgelegde heffingen.
1.
De gegevens over de onderneming en de ondernemer, bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, worden ontleend aan:
a. de opgave van de ondernemer;
b. het handelsregister bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996;
c. een zelfstandig door het hoofdbedrijfschap ingesteld onderzoek; of
d. een combinatie van de in de onderdelen a tot en met c genoemde bronnen.
2.
De gegevens over het lidmaatschap van privaatrechtelijke organisaties kunnen tevens worden ontleend aan de opgave van die organisaties.
1.
Op het moment van vastlegging van de gegevens over een onderneming of ondernemer in het bestand of op het moment dat_de gegevens betreffende cen reeds geregistreerde onderneming of ondernerner zijn gewijzigd, informeert de voorzitter de ondernemer hierover.
2.
Indien hetgeen is vastgelegd, afwijkt van de opgave van de ondernemer, deelt de voorzitter dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de ondernemer mede.
3.
In afwijking van het eerste lid, kan bij wijziging van de gegevens betreffende een reeds geregistreerde onderneming of ondernemer worden volstaan met een mededeling op de jaarlijks toe te zenden heffingsnota, indien:
a. de mutaties door de ondernemer zelf aan het hoofdbedrijfschap zijn opgegeven; of
b. de mutaties zijn ontleend aan het handelsregister en betreffen de gegevens bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdelen a, b, d, e, of g, dan wel de gegevens bedoeld in artikel 4, derde lid.
1.
De gegevens worden uit het bestand verwijderd twee jaren nadat:
a. uit opgave van de ondernemer is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt;
b. uit gegevens ontleend aan het handelsregister is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt;
c. uit een door het hoofdbedrijfschap ingesteld onderzoek is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt.
2.
In afwijking van het eerste lid worden, indien de ondernemer een door het hoofdbedrijfschap aan hem opgelegde heffing of een gedeelte daarvan nog niet heeft betaald, de gegevens eerst verwijderd nadat betaling heeft plaatsgevonden.
3.
Uitschrijving van een onderneming op grond van opgave van de ondernemer vindt slechts plaats nadat de ondernemer schriftelijk heeft medegedeeld dat de onderneming de bedrijfsuitoefening heeft gestaakt, onder overlegging van een bewijs van uitschrijving uit het handelsregister.
4.
De voorzitter stelt de ondernemer schriftelijk in kennis van de uitschrijving van zijn onderneming uit het bestand.
1.
De ondernemer is verplicht aan de afdeling Centraal Registratie Kantoor Detailhandel-Ambacht van het hoofdbedrijfschap, van iedere onderneming die hij drijft, de volgende gegevens te verstrekken:
a. de naam, de handelsnaam en de rechtsvorm;
b. de plaats van vestiging van de onderneming en haar filialen;
c. het bedrijf of de bedrijven die worden uitgeoefend;
d. het aantal in de onderneming werkzame personen als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het Handelsregisterbesluit 1996; en
e. de naam en het correspondentieadres van de ondernemer.
2.
De opgave moet worden verricht met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier, dat bij het hoofdbedrijfschap verkrijgbaar is. Het formulier wordt vastgesteld door de voorzitter.
1.
De ondernemer verstrekt de gegevens uiterlijk twee maanden na de aanvang van de werkzaamheden van de onderneming.
2.
Indien een bestaande onderneming haar werkzaamheden uitbreidt met een in artikel 2, eerste lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten genoemd bedrijf, is het eerste lid van toepassing.
Artikel 10
De ondernemer is verplicht wijziging in de door hem opgegeven of in de door het hoofdbedrijfschap vastgelegde gegevens binnen vier weken op te geven aan de afdeling Centraal Registratie Kantoor Detailhandel-Ambacht.
Artikel 11
De in het bestand opgenomen gegevens mogen niet worden gebruikt in strijd met het doel van het bestand.
1.
Gegevens die zijn opgenomen in het bestand worden slechts verstrekt aan personen, instanties, organisaties of ondernemingen die in opdracht van het hoofdbedrijfschap een taak uitvoeren.
2.
In afwijking van het eerste lid kunnen gegevens worden verstrekt:
a. aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven indien het college een beroepschrift tegen een door het hoofdbedrijfschap genomen beslissing in behandeling heeft;
b ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek;
c. op rechterlijk bevel of ingevolge een wettelijk voorschrift; of
d. aan de politie, de controlediensten en andere instanties of personen die zijn belast met de handhaving van de openbare orde.
3.
Gegevensverstrekking op grond van het tweede lid, vindt slechts op verzoek plaats. De voorzitter beslist op het verzoek.
1.
Aan de in artikel 12, eerste lid, bedoelde derden, worden slechts gegevens verstrekt die betreffen naam, adres, woonplaats en soortgelijke voor communicatie bestemde gegevens. De Voorzitter geeft aan voor welk doel de gegevens mogen worden gebruikt.
2.
Aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven kunnen alle vastgelegde gegevens worden verstrekt.
3.
Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kunnen alle vastgelegde gegevens worden verstrekt, met dien verstande dat ten behoeve van statistiek naam en adres niet worden verstrekt en dat ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naam en adres slechts worden verstrekt indien dit voor het onderzoek noodzakelijk is.
4.
Aan de politie, de controlediensten en andere instanties of personen die zijn belast met de handhaving van de openbare orde, worden slechts de gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.
5.
De voorzitter beslist welke gegevens worden verstrekt.
1.
De voorzitter verleent degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen of zijn gemachtigde, op diens verzoek zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken, inzage van deze gegevens of verschaft hem een afschrift van de documenten waarin deze gegevens zijn opgenomen.
2.
Indien geregistreerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, worden zij niet verwijderd maar wordt hiervan aantekening gemaakt en worden de juiste of ontbrekende gegevens tevens in de registratie opgenomen.
Artikel 15
Voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt de kostprijs in rekening gebracht, met dien verstande dat het verschuldigde bedrag niet meer bedraagt dan het op grond van artikel 39 van deze wet vastgestelde bedrag.
Artikel 16
De voorzitter legt de verstrekking van gegevens aan derden, met uitzondering van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, vast. De voorzitter kan de vastlegging achterwege laten, indien hij redelijkerwijs kan aannemen dat het belang van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
Artikel 17
De voorzitter bepaalt welke personen toegang hebben tot welke gegevens.
1.
De voorzitter geeft regels over:
a. het beheer van het bestand;
b. de technische en administratieve inrichting van het bestand en de vastlegging van de gegevens;
c. de beveiliging van het bestand.
2.
De regels over het beheer liggen voor een ieder ter inzage.
1.
De ondernemer is verplicht, ten behoeve van onderzoek op sociaal- economisch en technisch gebied, de voorbereiding van door het HBA vast te stellen verordeningen alsmede de handhaving van door het HBA vastgestelde verordeningen, op verzoek van de voorzitter, de volgende gegevens te verstrekken:
a. verdeling van het aantal werkzame personen naar fulltime, parttime en hulpkrachten;
b. verdeling van werkzame personen naar wel en niet werkzaam in loondienst;
c. geboortedatum van de ondernemer;
d. opleidingsniveau van de ondernemer; e. bedrijfseconomische gegevens inzake kosten, opbrengst en investering.
2.
De voorzitter stelt een termijn waarbinnen de gegevens moeten zijn verstrekt.
3.
De ingevolge het eerste lid verstrekte gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.
4.
De verstrekte gegevens worden alleen verstrekt aan instanties, organisaties of ondernemingen die in opdracht van het HBA een taak uitvoeren.
5.
De voorzitter legt de verstrekking van gegevens zoals bedoeld in het vierde lid vast.
6.
De artikelen 14, 15, 17, 18 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 20
De ondernemer is verplicht aan de voorzitter op eerste verzoek inzage te geven in alle boeken en bescheiden, voor zover nodig voor:
a. het toezicht op de naleving van deze verordening en andere door het hoofdbedrijfschap vastgestelde verordeningen; of
b. voor het verkrijgen van gegevens die de ondernemer in strijd met de in onderdeel a bedoelde verordeningen niet heeft verstrekt.
Artikel 21
De voorzitter is verantwoordelijk voor de bestanden en voor het gebruik van de ingevolge deze verordening verkregen gegevens. Hij draagt er zorg voor dat de Wet bescherming persoonsgegevens en deze verordening worden nageleefd.
Artikel 22
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze verordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem. tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze verordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Artikel 23
Het op grond van de Registratieverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten gehouden bestand wordt geacht op grond van deze verordening te zijn ingesteld.
Artikel 24
De Registratieverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten wordt ingetrokken.
Artikel 25
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van verschijning van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2003.
Artikel 26
Deze verordening kan worden aangehaald als Registratieverordening Hoofdbedrijfschap Ambachten 2004.
Den Haag, 10 maart 2004
voorzitter
secretaris