Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ I. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
- II. De verwerking
+ III. De opgave van gegevens door de ondernemer
+ IV. Het gebruik en beheer van de gegevens
+ V. Overige bepalingen
+ VI. Overgangsbepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Registratieverordening HBD 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 29 juli 2005.
1.
Het hoofdbedrijfschap verwerkt gegevens van ondernemingen en ondernemers.
2.
Het doel van de verwerking is een bijdrage te leveren aan een efficiënte uitvoering van de aan het hoofdbedrijfschap opgedragen taak.
3.
Het bestuur van het hoofdbedrijfschap is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens .
1.
Van de ondernemingen die onder de werkingssfeer van het hoofdbedrijfschap vallen, worden in een bestand gegevens opgenomen over de onderneming en de ondernemer, alsmede administratieve gegevens.
2.
De gegevens over de onderneming betreffen gegevens over:
a. de naam;
b. de registratienummers;
c. het bedrijf dat wordt uitgeoefend en de hoofd- en nevenactiviteiten;
d. de rechtsvorm en de inschrijving bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken;
e. het aantal werkzame personen;
f. het adres en de plaats van vestiging.
3.
De gegevens over de ondernemer betreffen gegevens over:
a. de naam;
b. het correspondentieadres;
c. het giro- of bankrekeningnummer;
d. het lidmaatschap van privaatrechtelijke organisaties.
4.
De administratieve gegevens betreffen gegevens over:
a. de status van de lijst van gegevens;
b. het beheer van de gegevens;
c. de vaststelling van de aan de ondernemer door het hoofdbedrijfschap op te leggen of opgelegde heffingen.
1.
De gegevens over de onderneming en de ondernemer, bedoeld in artikel 4 , tweede en derde lid, worden ontleend aan:
a. de opgave van de ondernemer;
b. het handelsregister bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996;
c. een zelfstandig door het hoofdbedrijfschap ingesteld onderzoek; of
d. een combinatie van de in de onderdelen a tot en met c genoemde bronnen.
2.
De gegevens over het lidmaatschap van privaatrechtelijke organisaties kunnen tevens worden ontleend aan de opgaven van die organisaties.
1.
Op het moment van vastlegging van de gegevens over een onderneming of ondernemer in het bestand of op het moment dat de gegevens betreffende een reeds in het bestand opgenomen onderneming of ondernemer zijn gewijzigd, informeert de voorzitter de ondernemer hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand.
2.
Indien hetgeen is vastgelegd, afwijkt van de opgave van de ondernemer, deelt de voorzitter dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de ondernemer mee.
3.
In afwijking van het eerste lid, kan bij wijziging van de gegevens betreffende een reeds in het bestand opgenomen onderneming of ondernemer worden volstaan met een mededeling op de jaarlijks toe te zenden heffingsnota, indien:
a. de mutaties door de ondernemer zelf aan het hoofdbedrijfschap zijn opgegeven;
b. de mutaties zijn ontleend aan het handelsregister en betreffen gegevens bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdelen a, b, d, e of f, dan wel gegevens bedoeld in artikel 4, derde lid.
1.
De gegevens worden uit het bestand verwijderd twee jaren nadat;
a. uit opgave van de ondernemer is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt;
b. uit gegevens ontleend uit het handelsregister is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt;
c. uit een door het hoofdbedrijfschap ingesteld onderzoek is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt.
2.
In afwijking van het eerste lid worden, indien de ondernemer een door het hoofdbedrijfschap aan hem opgelegde heffing of een gedeelte daarvan nog niet heeft betaald, de gegevens niet verwijderd dan nadat betaling heeft plaatsgevonden.
3.
Uitschrijving van een onderneming op grond van opgave van de ondernemer vindt slechts plaats nadat de ondernemer schriftelijk heeft meegedeeld dat de onderneming de bedrijfsuitvoering heeft gestaakt, onder overlegging van een bewijs van uitschrijving uit het handelsregister.
4.
De voorzitter stelt de ondernemer schriftelijk in kennis van de uitschrijving van zijn onderneming uit het bestand.