Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ I. Begripsbepalingen en toepassingsgebied
+ II. De verwerking
+ III. De opgave van gegevens door de ondernemer
+ IV. Het gebruik en beheer van de gegevens
+ V. Overige bepalingen
+ VI. Overgangsbepalingen en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Registratieverordening HBD 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 30 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 29 juli 2005.
Registratieverordening HBD 2003
Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel;
Gelet op artikel 93 , tweede lid, onderdeel a van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Gelet op artikel 6, eerste lid, onder g en h, van de Instellingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel;
Gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens;
Besluit vast te stellen de navolgende verordening:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. het hoofdbedrijfschap: het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel;
b. de onderneming: de onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld;
c. de ondernemer: degene die een onderneming drijft;
d. de voorzitter: de voorzitter van het hoofdbedrijfschap;
Artikel 2
Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld.
1.
Het hoofdbedrijfschap verwerkt gegevens van ondernemingen en ondernemers.
2.
Het doel van de verwerking is een bijdrage te leveren aan een efficiënte uitvoering van de aan het hoofdbedrijfschap opgedragen taak.
3.
Het bestuur van het hoofdbedrijfschap is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens .
1.
Van de ondernemingen die onder de werkingssfeer van het hoofdbedrijfschap vallen, worden in een bestand gegevens opgenomen over de onderneming en de ondernemer, alsmede administratieve gegevens.
2.
De gegevens over de onderneming betreffen gegevens over:
a. de naam;
b. de registratienummers;
c. het bedrijf dat wordt uitgeoefend en de hoofd- en nevenactiviteiten;
d. de rechtsvorm en de inschrijving bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken;
e. het aantal werkzame personen;
f. het adres en de plaats van vestiging.
3.
De gegevens over de ondernemer betreffen gegevens over:
a. de naam;
b. het correspondentieadres;
c. het giro- of bankrekeningnummer;
d. het lidmaatschap van privaatrechtelijke organisaties.
4.
De administratieve gegevens betreffen gegevens over:
a. de status van de lijst van gegevens;
b. het beheer van de gegevens;
c. de vaststelling van de aan de ondernemer door het hoofdbedrijfschap op te leggen of opgelegde heffingen.
1.
De gegevens over de onderneming en de ondernemer, bedoeld in artikel 4 , tweede en derde lid, worden ontleend aan:
a. de opgave van de ondernemer;
b. het handelsregister bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996;
c. een zelfstandig door het hoofdbedrijfschap ingesteld onderzoek; of
d. een combinatie van de in de onderdelen a tot en met c genoemde bronnen.
2.
De gegevens over het lidmaatschap van privaatrechtelijke organisaties kunnen tevens worden ontleend aan de opgaven van die organisaties.
1.
Op het moment van vastlegging van de gegevens over een onderneming of ondernemer in het bestand of op het moment dat de gegevens betreffende een reeds in het bestand opgenomen onderneming of ondernemer zijn gewijzigd, informeert de voorzitter de ondernemer hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een maand.
2.
Indien hetgeen is vastgelegd, afwijkt van de opgave van de ondernemer, deelt de voorzitter dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de ondernemer mee.
3.
In afwijking van het eerste lid, kan bij wijziging van de gegevens betreffende een reeds in het bestand opgenomen onderneming of ondernemer worden volstaan met een mededeling op de jaarlijks toe te zenden heffingsnota, indien:
a. de mutaties door de ondernemer zelf aan het hoofdbedrijfschap zijn opgegeven;
b. de mutaties zijn ontleend aan het handelsregister en betreffen gegevens bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdelen a, b, d, e of f, dan wel gegevens bedoeld in artikel 4, derde lid.
1.
De gegevens worden uit het bestand verwijderd twee jaren nadat;
a. uit opgave van de ondernemer is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt;
b. uit gegevens ontleend uit het handelsregister is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt;
c. uit een door het hoofdbedrijfschap ingesteld onderzoek is gebleken dat de onderneming haar activiteiten heeft gestaakt.
2.
In afwijking van het eerste lid worden, indien de ondernemer een door het hoofdbedrijfschap aan hem opgelegde heffing of een gedeelte daarvan nog niet heeft betaald, de gegevens niet verwijderd dan nadat betaling heeft plaatsgevonden.
3.
Uitschrijving van een onderneming op grond van opgave van de ondernemer vindt slechts plaats nadat de ondernemer schriftelijk heeft meegedeeld dat de onderneming de bedrijfsuitvoering heeft gestaakt, onder overlegging van een bewijs van uitschrijving uit het handelsregister.
4.
De voorzitter stelt de ondernemer schriftelijk in kennis van de uitschrijving van zijn onderneming uit het bestand.
1.
De ondernemer is verplicht van iedere onderneming die hij drijft, de volgende gegevens te verstrekken;
a. de naam, handelsnaam en de rechtsvorm;
b. de plaats van vestiging van de onderneming en haar filialen;
c. het bedrijf of de bedrijven die worden uitgeoefend;
d. het aantal in de ondememing werkzame personen als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het Handelsregisterbesluit 1996;
e. naam en correspondentieadres van de ondernemer.
2.
De opgave moet worden verricht met gebruikmaking van een daartoe bestemd formulier, dat bij het hoofdbedrijfschap verkrijgbaar is. Het formulier wordt vastgesteld door de voorzitter.
1.
De ondernemer verstrekt de gegevens uiterlijk twee maanden na de aanvang van de werkzaamheden van de onderneming.
2.
Indien een bestaande onderneming haar werkzaamheden uitbreidt met een bedrijf waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld, is het eerste lid van toepassing.
Artikel 10
De ondernemer is verplicht wijzigingen in de door hem opgegeven of in de door het hoofdbedrijfschap vastgelegde gegevens binnen vier weken op te geven.
Artikel 11
De in het bestand opgenomen gegevens mogen niet worden gebruikt in strijd met het doel van de verwerking.
1.
Gegevens worden slechts verstrekt aan personen, instanties, organisaties of ondernemingen die in opdracht van het hoofdbedrijfschap werkzaamheden uitvoeren.
2.
In afwijking van het eerste lid kunnen gegevens worden verstrekt;
a. aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven indien het college een beroepsschrift tegen een door het hoofdbedrijfschap genomen beslissing in behandeling heeft ;
b. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek;
c. op rechterlijk bevel of ingevolge een wettelijk voorschrift;
d. aan de politie, de controlediensten en andere instanties of personen die zijn belast met de handhaving van de openbare orde; of
e. aan gemeentelijke diensten voor het marktwezen, indien en voorzover de verstrekking van gegevens bevorderlijk is voor een efficiënte administratieve controle op inschrijving van markt- en straathandelaren in het bestand van het hoofdbedrijfschap en in de vergunningenadministratie van de gemeentelijke dienst.
3.
Gegevensverstrekking op grond van het tweede lid, vindt slechts op verzoek plaats. Het dagelijks bestuur beslist op een verzoek als bedoeld onder e. in het voorgaande lid. De voorzitter beslist op de andere verzoeken.
1.
Aan de in artikel 12, eerste lid, bedoelde derden, worden slechts gegevens verstrekt die betreffen naam, adres, woonplaats en soortgelijke voor communicatie bestemde gegevens. De voorzitter geeft aan voor welk doel de gegevens gebruikt mogen worden.
2.
Aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven kunnen alle vastgelegde gegevens worden verstrekt.
3.
Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek kunnen alle vastgelegde gegevens, behalve de gegevens bedoeld in artikel 4 , derde lid, onderdelen c en d, en artikel 4, vierde lid, met dien verstande dat ten behoeve van statistiek naam en adres niet worden verstrekt en dat ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naam en adres slechts worden verstrekt indien dit voor het onderzoek noodzakelijk is.
4.
Aan de politie, de controlediensten en andere instanties of personen die zijn belast met de handhaving van de openbare orde, worden slechts de gegevens verstrekt die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taak.
5.
De voorzitter beslist welke gegevens worden verstrekt.
1.
De voorzitter verleent degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen of zijn gemachtigde, op diens verzoek zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken, inzage van de gegevens of verschaft hem een afschrift van de documenten waarin de gegevens zijn opgenomen, tenzij een van de omstandigheden bedoeld in artikel 43 van de Wet bescherming persoonsgegevens zich voordoet.
2.
De voorzitter neemt een verzoek als bedoeld in artikel 35 of 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens slechts in behandeling als de verzoeker het registratienummer van de ondernemer of onderneming aan hem heeft meegedeeld of indien de voorzitter de identiteit van de verzoeker op andere wijze heeft vastgesteld.
3.
Aan een gemachtigde van een in het bestand opgenomen ondernemer worden slechts gegevens verstrekt als een schriftelijke machtiging is overlegd. Indien een gemachtigde telefonisch informatie vraagt , stelt de voorzitter, voordat hij de informatie verstrekt, vast dat de betrokkene inderdaad namens de ondernemer handelt.
4.
Indien gegevens onjuist of onvolledig zijn, worden zij niet verwijderd maar wordt hiervan een aantekening gemaakt en worden de juiste of ontbrekende gegevens tevens in het bestand opgenomen.
Artikel 15
Voor een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens wordt de kostprijs in rekening gebracht, met dien verstande dat het verschuldigde bedrag niet meer bedraagt dat het op grond van artikel 39 van de Wet bescherming persoonsgegevens vastgestelde bedrag.
Artikel 16
De voorzitter legt de verstrekking van gegevens aan derden, met uitzondering van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, vast. De voorzitter kan de vastlegging achterwege laten, indien bij redelijkerwijs kan aannemen dat het belang van de ondernemer of onderneming daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
Artikel 17
De voorzitter bepaalt welke personen toegang hebben tot welke gegevens.
1.
De voorzitter geeft regels over:
a. het beheer van het bestand;
b. de technische en administratieve inrichting van het bestand en de vastlegging van de gegevens;
c. de werking van het bestand; en
d. de beveiliging van het bestand.
2.
De regels over het beheer liggen voor een ieder ter inzage.
Artikel 19
De voorzitter is verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van de gegevens en draagt er voor zorg dat de Wet bescherming persoonsgegevens en de regels als bedoeld in artikel 18 worden nageleefd
Artikel 20
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze verordening en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze verordening de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.
Artikel 21
Het op grond van de Registratie- en enquêteverordening HBD 1990 gehouden register wordt geacht op grond van deze verordening te zijn ingesteld.
Artikel 22
De Registratie- en enquêteverordening HBD 1990 wordt ingetrokken.
Artikel 23
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van verschijning van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 24
Deze verordening wordt aangehaald als Registratieverordening HBD 2003.
Den Haag, 23 april 2003
voorzitter
secretaris