Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Bepalingen inzake registratie / verwerking van gegevens
+ § 3. Bepalingen inzake inzage / geheimhouding / verstrekking van gegevens
+ § 4. Bepalingen inzake instelling van register
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Registratieverordening Bosschap 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
1. onderneming: onderneming waarvoor het Bosschap is ingesteld:
a. onderneming waarin de bosbouw, het bosbeheer, het natuurbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend;
b. bosbouwambachtonderneming als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van het Instellingsbesluit Bosschap;
2. ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon, of personen, die een onderneming drijft dan wel gezamenlijk een onderneming drijven of gedurende enige tijd heeft dan wel hebben gedreven.
3. werknemer: werknemer bij een onderneming waarvoor het Bosschap is ingesteld;
4. bosgrond: oppervlakte grond, gelegen buiten de bebouwde kom als bedoeld in artikel 1, vijfde lid van de Boswet, van meer dan 10 are met daarop een boom, bomen, boomvormers, struwelen of hakhout die een zelfstandige eenheid vormt, alsmede een rijbeplanting die, gerekend over het totaal aantal rijen, 21 bomen of meer omvat. Wegen en brandstroken waarvan de verharding smaller is dan 6 meter alsmede grond waarop een herplantplicht rust uit hoofde van de Boswet worden tot bosgrond gerekend, evenals ‘tijdelijk’ bos op landbouwgronden, Kerstbomen tot 20 jaar, handelskwekerijen, bomen op erven en tuinen en boomgaarden zijn geen bosgrond;
5. natuurterrein: grond en water dat is aan te merken als natuurterrein als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub d, of lid 2 Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928 of dat is gelegen in gebieden welke zijn aangewezen op grond van artikel 10 lid 1, artikel 10a lid 1 of artikel 27 lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998, met uitzondering van bosgrond, landbouwgrond in agrarisch gebruik en water van aanzienlijke omvang;
6. omzet boswerk: het totaalbedrag exclusief btw dat door een bosbouwambachtonderneming in een kalenderjaar in rekening is gebracht wegens uitvoering van werkzaamheden en andere dienstverlening, de bijlevering van materialen inbegrepen, op bosgronden in Nederland. Genoemd totaalbedrag wordt verhoogd met een bedrag dat wordt verkregen door het aantal m 3 verkregen of gekocht hout, op stam of in het bos liggend, te vermenigvuldigen met een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vergoeding, in het geval de ondernemer de aan dit hout verrichte werkzaamheden zelf heeft uitgevoerd;
7. voorzitter: de voorzitter van het Bosschap;
8. bestuur: het bestuur van het Bosschap;
9. secretaris: de secretaris van het Bosschap.