Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Register
Artikel 3. Meldings- en informatieplicht
Artikel 4. Registratieformulier
Artikel 5. Registratie
Artikel 6. Doorhaling
Artikel 7. Strafbaar feit
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
VERORDENING van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven, betreffende de registratie van ondernemingen. (REGISTRATIEVERORDENIG BEDRIJFSCHAP HORECA EN CATERING 2003)
No. Ho 02/2003
Het bestuur van het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op de artikelen 4, onder i en j, en 5, van het Instellingsbesluit Bedrijfschap Hotel-, Restaurant-, Café- en Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven;
Besluit vast te stellen de navolgende verordening:
Artikel 1. Definities
In deze verordening wordt verstaan onder:
onderneming : onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
ondernemer : een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft;
secretaris : de secretaris van het bedrijfschap.
1.
Er is een register van ondernemingen, waarin gegevens worden verwerkt van ondernemingen en ondernemers, ten behoeve van de vervulling van de taak van het bedrijfschap.
2.
Het bestuur stelt een reglement vast voor het register.
3.
De in het register opgenomen gegevens mogen niet worden gebruikt in strijd met het doel van het register.
4.
De secretaris verwerkt de gegevens namens het bestuur.
5.
De secretaris kan de bevoegdheid uit het vierde lid ondermandateren.
1.
De ondernemer meldt binnen vier weken aan de secretaris:
a. de aanvang van een onderneming;
b. de staking van een onderneming, onder mededeling door wie de onderneming wordt voortgezet;
c. mutaties in de rechtsvorm, waarin de onderneming wordt gedreven;
d. wijzigingen in de aard en omvang van de onderneming.
2.
De ondernemer verstrekt de in het registratieformulier, bedoeld in artikel 4, gevraagde gegevens.
3.
De ondernemer dient het registratieformulier binnen vier weken na ontvangst volledig en juist ingevuld bij de secretaris in.
4.
Als melding, bedoeld in het eerste lid, geldt ook een overeenkomstige melding aan het handelsregister, mits deze melding door het Bedrijfschap wordt overgenomen.
1.
De secretaris zendt de ondernemer binnen acht weken na een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, een registratieformulier toe.
2.
De secretaris kan, indien hij dit nodig acht, ook in andere gevallen dan in het eerste lid bedoeld, de ondernemer een registratieformulier toezenden.
3.
Het bestuur van het bedrijfschap bepaalt welke soorten gegevens door de ondernemer op het registratieformulier moeten worden verstrekt.
1.
De secretaris neemt na ontvangst van het registratieformulier de onderneming op in het register.
2.
Indien geen of een onvolledig ingevuld registratieformulier is ingediend, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
3.
De secretaris stelt de ondernemer schriftelijk op de hoogte van registratie van de onderneming.
1.
Indien geen onderneming meer wordt uitgeoefend, haalt de secretaris de registratie door in het register.
2.
De secretaris stelt de ondernemer schriftelijk op de hoogte van doorhaling van de registratie in het register.
Artikel 7. Strafbaar feit
Overtreding van het bepaalde in artikel 3 is een strafbaarfeit.
Artikel 8
De Registratieverordening Bedrijfschap Horeca (No. Ho 04/1993) wordt ingetrokken.
Artikel 9
Deze verordening wordt afgekondigd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2003.
Artikel 11
Deze verordening wordt aangehaald als: Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003.
Zoetermeer, 12 maart 2003
voorzitter
secretaris