Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel van het register
Artikel 3. Verwerking van gegevens
Artikel 4. Soorten van gegevens
Artikel 5. Bronnen
Artikel 6. Vaststelling bronformulier
Artikel 7. Verwijdering van gegevens
Artikel 8. Gegevensverstrekking aan derden
Artikel 9. Kosten
Artikel 10. Rechtstreekse toegang
Artikel 11. Kennisname
Artikel 12. Verbetering of aanvulling
Artikel 13. Mededeling van verstrekking
Artikel 14. Overige bepalingen
Artikel 15
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008
Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering,
Gelet op de artikelen 2 en 6 van de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008 en gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens,
Besluit vast te stellen het volgende reglement:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder: Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008 artikel 2 van de verordening
onderneming : onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
ondernemer : een natuurlijk of rechtspersoon die een onderneming drijft of gedurende enige periode heeft gedreven;
secretaris : secretaris van het bedrijfschap;
verordening : ;
register : het register als bedoeld in ;
derde : persoon, organisatie of instantie buiten het bedrijfschap.
Artikel 2. Doel van het register
Het register van ondernemingen, waarin gegevens van onderneming en ondernemers worden verwerkt, heeft als doel een goede vervulling van de publiekrechtelijke taak door het bedrijfschap.
1. Voor het verwerken van gegevens is het bestuur verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens .
2. De secretaris verwerkt de gegevens in het register namens het bestuur.
3. De in dit reglement aan de secretaris toebedeelde bevoegdheden verricht hij namens het bestuur. De secretaris kan deze bevoegdheden ondermandateren.
1.
In het register worden gegevens verwerkt over:
a. ondernemingen;
b. ondernemers.
2.
De gegevens of soorten van gegevens over de onderneming kunnen betreffen:
a. naam, adres en plaats van de onderneming;
b. overige voor communicatie benodigde gegevens;
c. administratieve gegevens;
d. gegevens omtrent aanvang, aard en wijze van uitoefening van het bedrijf;
e. gegevens omtrent locatie, inrichting en voorzieningen van de onderneming;
f. gegevens omtrent werkzame personen;
g. financiële gegevens.
3.
De gegevens over de ondernemer kunnen betreffen:
a. naam, adres, woon- of vestigingsplaats en correspondentieadres;
b. geboorte- of vestigingsdatum;
c. rechtsvorm;
d. administratieve gegevens;
e. naam van contactpersonen;
f. bankrekeningnummer;
g. lidmaatschap van privaatrechtelijke ondernemersorganisaties;
h. gegevens omtrent opgelegde en nog op te leggen heffingen.
Artikel 5. Bronnen
De gegevens in het register worden ontleend aan:
a. eigen opgave door de ondernemer van gegevens;
b. het registratieformulier als bedoeld in artikel 6 van de verordening;
c. het handelsregister als bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007;
e. een door het bedrijfschap ingesteld onderzoek;
f. opgave van privaatrechtelijke werkgeversorganisaties over lidmaatschap;
g. opgave van het Pensioenfonds Horeca en Catering;
h. bevindingen in de normale taakuitoefening van het bedrijfschap;
i. een combinatie van a. tot en met h.
Artikel 6. Vaststelling bronformulier
De gegevens op het registratieformulier als bedoeld in artikel 6 van de verordening betreffen de soorten gegevens die worden genoemd in artikel 4, met uitzondering van het derde lid, onder h.
1.
De gegevens over personen als bedoeld in artikel 4 worden verwijderd vijf jaar nadat de laatste onderneming waaraan deze personen zijn verbonden is uitgeschreven uit het register.
2.
Indien een persoon als bedoeld in het eerste lid een door het bedrijfschap opgelegde heffing of andere vordering nog niet heeft voldaan, worden de gegevens pas verwijderd na voldoening.
1.
Gegevens uit het register worden slechts verstrekt aan derden voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde.
2.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen gegevens worden verstrekt:
a. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking;
b. aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven en gerechtelijke beroepsinstanties;
c. aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
3.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen gegevens over ondernemingen, benodigd voor communicatie, verstrekt worden, mits:
a. het verzoek tot gegevensverstrekking het doel van de verstrekking vermeldt; én
b. het doel van de verstrekking niet in strijd is met de wet, openbare orde en goede zeden; én
c. de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de verstrekking; én
d. de levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking; én
e. de geregistreerde niet verzocht heeft om een verstrekking ten aanzien van zijn gegevens achterwege te laten.
Artikel 9. Kosten
De secretaris kan voor het verstrekken van gegevens uit het register aan derden kosten in rekening brengen.
1.
Medewerkers van het secretariaat van het bedrijfschap hebben rechtstreekse toegang tot gegevens benodigd voor communicatie, gegevens omtrent de aard van het bedrijf en gegevens omtrent het lidmaatschap van privaatrechtelijke werkgeversorganisaties.
2.
Medewerkers van het secretariaat van het bedrijfschap hebben rechtstreekse toegang tot de overige gegevens in het register, voor zover van belang voor het vervullen van de taak van het bedrijfschap.
1.
De secretaris deelt een ieder op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende persoonsgegevens in het register zijn opgenomen.
2.
Indien gegevens zijn opgenomen bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan. Het overzicht bevat informatie over de herkomst van de gegevens.
1.
De verzoeker als bedoeld in artikel 11 kan schriftelijk verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in het register voorkomen.
2.
De secretaris beslist binnen vier weken op het verzoek als bedoeld in het eerste lid.
1.
De secretaris deelt een verzoeker na een schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende gegevens in het voorafgaande jaar uit het register aan derden zijn verstrekt.
2.
Indien gegevens zijn verstrekt, doet de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk algemene mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt.
1.
Aan de verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, kan in andere dan schriftelijke vorm worden voldaan, indien daarmee tegemoet gekomen wordt aan een gewichtig belang van de verzoeker.
2.
De secretaris stelt de identiteit van de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, deugdelijk vast.
3.
Indien de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, jonger is dan zestien jaar of onder curatele staat, wordt zijn wettelijke vertegenwoordiger als verzoeker aangemerkt voor de toepassing van de artikelen 11, 12 en 13.
4.
De secretaris kan voor het voldoen aan verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, een bedrag van maximaal € 5,- per onderneming aan de verzoeker in rekening brengen.
Artikel 15
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008 in werking treedt.
Artikel 16
Dit besluit wordt aangehaald als: Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008.
Zoetermeer, 1 oktober 2008
voorzitter
secretaris