Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Doel van het register
Artikel 3. Verwerking
Artikel 4. Soorten van gegevens
Artikel 5. Bronnen
Artikel 6. Vaststelling bronformulieren
Artikel 7. Verwijdering van gegevens
Artikel 8. Verstrekking gegevens aan derden
Artikel 9. Kosten
Artikel 10. Rechtstreekse toegang
Artikel 11. Kennisname
Artikel 12. Verbetering of aanvulling
Artikel 13. Mededeling van verstrekking
Artikel 14. Overige bepalingen
Artikel 15
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering
Het bestuur van Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant-, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven,
Gelet op artikel 2 en artikel 4 van de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003, de jaarlijkse Heffingsverordeningen van het Bedrijfschap Horeca en Catering en de Wet bescherming persoonsgegevens,
Besluit vast te stellen;
Reglement voor het register van ondernemingen
Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder: artikel 2 van de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003 Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2003 Wet bescherming persoonsgegevens
a. register: het register, bedoeld in ;
b. verordening:
c. wet: ;
d. onderneming: onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;
e. ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon, die een onderneming drijft;
f. derde: persoon, organisatie of instantie buiten het bedrijfschap
Artikel 2. Doel van het register
Het register heeft als doel de verwerking van gegevens van ondernemingen en ondernemers ten behoeve van de goede vervulling van de publiekrechtelijke taak van het bedrijfschap.
1.
De secretaris van het bedrijfschap verwerkt de gegevens in het register namens het bestuur. De secretaris kan deze bevoegdheid ondermandateren.
2.
Het bestuur van hel bedrijfschap is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens .
1.
In het register worden gegevens opgenomen over:
a. ondernemingen;
b. ondernemers.
2.
De soorten gegevens over de onderneming betreffen:
a. de naam;
b. het adres en de plaats van vestiging;
c. overige voor communicatie benodigde gegevens;
d. de registratienummers;
e. administratieve gegevens, onder andere betreffende aansluitnummers en vergunningen;
f. gegevens omtrent aanvang, aard en wijze van uitoefening van het bedrijf;
g. gegevens omtrent locatie, inrichting en voorzieningen van de onderneming;
h. gegevens omtrent aantallen werkzame personen;
i. financiële gegevens.
3.
De gegevens over de ondernemer betreffen:
a. naam, adres en woonplaats en het correspondentieadres;
b. geboortedatum;
c. rechtsvorm en naam van de rechtsvorm en de inschrijving bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken;
d. naam en geslacht van contactpersonen;
e. het postbank- of bankrekeningnummer;
f. het lidmaatschap van privaatrechtelijke ondernemersorganisaties;
g. gegevens omtrent opgelegde en nog op te leggen heffingen.
Artikel 5. Bronnen
De gegevens in het register worden ontleend aan:
a. het door de ondernemer ingevulde registratieformulier, bedoeld in artikel 4 van de verordening;
b. het door de ondernemer ingevulde loonsomaangifteformulier, bedoeld in de jaarlijkse Heffingsverordeningen van het Bedrijfschap Horeca en Catering;
c. de op een andere wijze dan via het loonsomaangifteformulier verkregen gegevens, als bedoeld in artikel 3, derde lid van de jaarlijkse Heffingsverordeningen van het Bedrijfschap Horeca en Catering;
d. het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996;
f. een door het bedrijfschap ingesteld onderzoek;
g. opgave van privaatrechtelijke werkgevers- en werknemersorganisaties over lidmaatschap;
h. bevindingen in de normale taakuitoefening van het bedrijfschap;
i. een combinatie van a. tot en met h.
1.
De gegevens op het registratieformulier, bedoeld in artikel 4 van de verordening, betreffen de soorten gegevens, genoemd in artikel 4, behoudens het derde lid, onder g.
2.
De gegevens op het loonsomaangifteformulier, bedoeld in de jaarlijkse Heffingsverordening van het Bedrijfschap Horeca en Catering, betreffen de soorten gegevens, genoemd in artikel 4, behoudens het tweede lid, onder g, en het derde lid onder g.
1.
De gegevens over personen als bedoeld in artikel 4, worden verwijderd vijf jaar nadat de laatste onderneming waaraan deze personen zijn verbonden is uitgeschreven uit het register.
2.
Indien een persoon als bedoeld in het eerste lid een door het bedrijfschap opgelegde heffing of andere vordering nog niet heeft voldaan, worden de gegevens pas verwijderd na voldoening.
1.
Gegevens opgenomen in het register worden slechts verstrekt aan derden voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde.
2.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen gegevens worden verstrekt:
a. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking;
b. aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven en gerechtelijke beroepsinstanties;
c. aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad.
3.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, kunnen gegevens over ondernemingen, benodigd voor communicatie, verstrekt worden, mits:
a. het verzoek tot gegevensverstrekking het doel van de verstrekking vermeldt; én
b. het doel van de verstrekking niet in strijd is met de wet, openbare orde en goede zeden; én
c. de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de verstrekking; én
d. de levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking; én
e. de geregistreerde niet verzocht heeft om een verstrekking als verzocht ten aanzien van zijn gegevens achterwege te laten.
Artikel 9. Kosten
De secretaris kan voor het verstrekken van gegevens uit het register aan derden kosten in rekening brengen.
1.
Personen, werkzaam op het secretariaat van het bedrijfschap, hebben rechtstreekse toegang tot gegevens benodigd voor communicatie, gegevens omtrent de aard van hei bedrijf en gegevens omtrent het lidmaatschap van privaatrechtelijke werkgeversorganisatie.
2.
Personen, werkzaam bij het secretariaat van het bedrijfschap, hebben rechtstreekse toegang tot de overige gegevens in het register, voor zover van belang voor het vervullen van de taak van het bedrijfschap.
1.
De secretaris deelt een ieder op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende persoonsgegevens in het register zijn opgenomen.
2.
Indien gegevens zijn opgenomen, stelt de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk een volledig overzicht daarvan met inlichtingen over de herkomst aan de verzoeker ter beschikking.
1.
Degene aan wie overeenkomstig artikel 11 kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan de secretaris schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in het register voorkomen.
2.
De secretaris beslist binnen acht weken op het verzoek, bedoeld in het eerste lid.
1.
De secretaris deelt een geregistreerde op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende gegevens in het voorafgaande jaar uit het register aan derden zijn verstrekt.
2.
Indien gegevens zijn verstrekt, doet de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk algemene mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt.
1.
Aan de verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, kan in andere dan schriftelijke vorm worden voldaan, indien daarmee tegemoet gekomen wordt aan een gewichtig belang van de verzoeker.
2.
De secretaris stelt de identiteit van de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, deugdelijk vast.
3.
Indien de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, jonger is dan zestien jaar of onder curatele staat, wordt zijn wettelijke vertegenwoordiger als verzoeker aangemerkt voor de toepassing van de artikelen 11, 12 en 13.
4.
De secretaris kan voor het voldoen aan verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, een bedrag van maximaal € 10,- per onderneming aan de verzoeker in rekening brengen.
Artikel 15
Dit besluit wordt aangehaald als: Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering.
Zoetermeer, 4 mei 2005
voorzitter
secretaris